Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wá kua zĩ̀zↄↄ ũ wɛ̃̀ kuɛdode, a mↄ àaↄ̃de gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, o Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄɛ ń a zĩgↄ̃ dasiↄ ǹ mɛ: Démɛ muaannↄ zↄ̃ↄkɛ yã́ musui?
3Wà n lɛɛũ ń Libã bùsu sɛdɛ lío. A gↄ̃na kɛfɛũ, ì ue kɛ líkpɛu. À gbã̀ lɛsĩlɛsĩ, a misona zↄ̃̀ luawa.
4Mↄ̀sɛ mɛ́ tò à gbã̀akũ̀, í pↄ́ kú tↄↄlɛu mɛ́ tò à gbã̀. Ípi liaa a zĩ́naↄi, ípi kĩni iↄ ta sɛ̃̀a lí pãleↄ kĩ́iɛ.
5A yã́i a gbã̀a dɛi lí kĩniↄla, a gↄ̃ndaↄ dasikũ̀, mɛ́ a ↄnɛↄ gbã̀akũ̀, à kɛ̀ yɛ̀lɛlɛ í zↄ̃ↄpi yã́i.
6Bã bui píi mↄ̀ sakpɛdà a láu, sɛ̃̀anↄbↄ bui píi mↄ̀ nɛ́ dà a gbáu, mɛ́ bui pↄ́ aa dasiↄ ku a uei ḿpii.
7A zↄ̃ↄkɛ kɛfɛũ a gↄ̃n gbã̀aↄ yã́i, asa a zĩ́naↄ í zↄ̃ↄ lèɛ.
8Ma lu Edɛni sɛdɛ líe i kawào, pɛ̃ligↄ̃nae i ka a gↄ̃nawao, kpakpaa lí gↄ̃nda gèele sáa no. Ma lu líe kɛfɛũ laaàwao.
9Má tò a kɛfɛũ ń gↄ̃na dasiↄ, ma lu Edɛni lí píi aà gwea nidɛ̀.
10A yã́i tò ma Dii Lua ma mɛ̀, lá à gbã̀akũ̀ lɛsĩlɛsĩ, mɛ́ a misona zↄ̃̀ luawa, ↄ̃ à azĩa sɛ̀ lɛsĩ a gbã̀a yã́i.
11Bee yã́i ma aà nà buiↄ swanaɛ a ↄzĩ, ↄ̃ a kɛ̀ɛ̀ aà vãikɛawa. Ma giaàzi,
12ↄ̃ bui zĩ̀lo pãsĩpiↄ aà zↄ̃̀, aa aà tò gbɛ̀sĩsĩↄ musu we. A gↄ̃naↄ lɛ̀lɛ guzulɛↄu píi, a ↄnɛↄ wìwi bùsu swadↄↄu píi. Ɔ̃ dṹnia bui píi bↄ̀lɛ aà uei, aa aà tò we.
13Bã bui píi mↄ̀ pɛ̀pɛ a gɛwa, sɛ̃̀anↄbↄ bui píi mↄ̀ kìlimpa a gↄ̃naↄwa.
14Ayãmɛto lí pↄ́ kú í saɛe a gbã̀akũ lɛsĩlɛsĩ màa lↄo, a misona a zↄ̃ luawa lↄo. Lí i'enae gbã̀a a ka màa lↄo, asa ampii a ga lán gbɛ̃nazĩnawaɛ, aai ta ɛ̀ zòolou tↄↄlɛ nↄnau.
15Ma Dii Lua ma mɛ̀, gↄↄ pↄ́ à tà bɛdau, má tò í pↄ́ kú tↄↄlɛu wɛ̃nakɛ̀ɛ̀, má tò a íↄ zↄ̃̀ɛ, í zↄ̃ↄpi gↄ̃̀ kálɛa gudoũ. Má tò gusia kùlɛ Libã bùsuwa, ↄ̃ sɛ̃̀a líↄ lá wòlo píi.
16Kɛ́ ma aà zù bɛdau ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ tá ɛ̀ zòolou weↄ, aà lɛ́lɛa kↄ̃fĩ buiↄ lùalua, ↄ̃ Edɛni líↄ nↄ̀sɛ nìni tↄↄlɛ nↄnau we, Libã lí maa kɛfɛna í'enapiↄ.
17Bui pↄ́ lɛdoũkɛ̀aànↄ aa ku aà ueipiↄ sↄ̃, buipiↄ sìaànↄ bɛdau, aa tà gbɛ̃́ pↄ́ gàga zĩ guuↄ kĩ́i.
18N bɛɛɛ ń n zↄ̃ↄkɛo yã́ musu Edɛni lí kpele mɛ́ kànwai? Ń beeo wa n zu tↄↄlɛ nↄnau Edɛni lípiↄ kĩ́iɛ. Ńyↄ̃ↄ ku we ń gyafↄↄdeↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ gàga zĩ guuↄ. Falaↄ̃ↄ ń a gbɛ̃́ↄ yã́n we ḿpii. Ma Dii Lua mámɛ má ò.