Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Ezekiel

Ezekiel 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sin pitsa 1 di maikatlo ay bowan sin maikasinpo ya esa ay tawen nanlogi sin naipakaanan mi ed Juda, waday inpaibagan Diyos en sak-en. Kanana,
2“Sik-a ay anak di ipogaw, kanam sin Faraon ay ari ed Egipto ya sin amin ay ipogaw na: Magay pangis-oak en sik-a sin kinangatom.
3Nemnemem ed Assyria ay maiarig sin kaiw ay makwani en sidro ed Lebanon. Magabay ya masaybog di panga na yan palalo ay nakayang ay indasana din liboo.
4Inpagabay di danom ay mapmapo sin obbog ay inmayos sin kad-ana et nasibogan amin ay kaiw sin kada.
5Gapo ta kosto di sibog na, nakaykayang mo din amin ay kaiw. Inmad-ado ya inmando din panga na.
6Nan-obong amin ay kalasin di titit sin panga na yan nan-anak din atap ay aanimal sin sinidomana. Laydena ay kalien, nanlidom di nankapipigsa ay nasyon sin poona.
10“Sak-en din Kangatoan ay Diyos yan siya na di ibagak maipanggep sin kaiw ay sana ay kinmayang ya indasana din liboo. Gapo ta dinmakdake yan inpangato nan nemnem na,
11isonga linaksig ko ya inpalobos ko ay poyoen din mangiturturay si ad-ado ay nasyon ta ipalak-am na di maitimbang sin kinalawa na.
12Pinoyon din kakedsean ay nasyon et naiwalang din napotopoto ay panga na sin kadondontogan ya tanap. Et tinaynan din nanasyon ay nanlidom en sisya.
13Nanbatay din titit sin natokang ay kaiw yan in-gatigatin din atap ay animal din panga na.
14Isonga manipod ed wani, magay nasyon ay kaman kaiw ay komayang enggana sin liboo olay mo mas-et di sibog na. Nakeddengan da amin ay manpatingga ay kaman din ipogaw ay emey da amin sin kad-an di natey.”