Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESEKIEL

ESEKIEL 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Laḡani ihagwauta-tana huana ihatoina dinana ginigunana ai, Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto,
2Taunimanima natuna e, Farao, Aigupto pavapavana, mai ena hutuma ida, ba hamaorodia, baoto: Emu herea-dae ai oi na daika heḡereḡerena?
3A itaia, lau ese Lebanon sida-auna ta ida baina haheḡereḡeremu, mai rigina namo-hereadia bona mai ikerukeruna ida; ia na ḡaulatalata, dorina na ori lalodiai.
4Ranu ese e ubua, ranu dobudia ese e halataia, e hadoa gabuna na sinavaina ese e ha-arua heḡeḡe, sinavai-sinavaidia na e ha-arudia lao, uda audia iboudiai ediai.
5Taunabunai ia na e tubu daga dae, uda audia iboudiai e lahedia tao, rigina na e tubu badabada, e tubu latalata, ranu momo na tuhutuhuna ai e dae dainai.
6Atai manudia iboudiai ese edia ruma na ia rigina ai e kara; ia rigina henudiai tano paka boromadia iboudiai ese natudia e havaradia; ia ikerukeruna ai bese badadia iboudiai na e nohova.
7Vada e bada herea bona rigina na lalata dainai ia hairaina na herea; badina be ramuna na e diho e laova, ranu momo gabudia ai.
8Dirava ena imea sida-audia ese asie hereaia, bona beroso audia rigidia ese ia rigina asie hereadia; tidara audia rigidia na ḡau pipikidia, ia rigina ida asie heḡereḡere. Dirava ena imea ai asi auna ta mai hairaina ia hairaina heḡereḡerena.
9Lau ese rigina momo amo na hahairaia; Eden audia iboudiai, Dirava ena imea ai e varava ḡaudia, ese ia e vaḡeḡe henia.
10Taunabunai, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Badina be ia na e tubu daga dae ela bona dorina na ori lalodiai, bona lalona ese ena lata e heaḡilaia,
11una dainai lau ese bese idau-idau edia siahu-herea tauna imana ai baina atoa; ia ese ena kara dika davana baine henia. Lau ese vada na negea daure.
12Idau taudia, hahegari herea besena, ese baine utua, bena baine rakatania. Ia rigina na ororo ai bona koura iboudiai lalodiai bae moru; rigina haida na kwaidudia ai bae mia, tano ena koupa iboudiai lalodiai; tanobada besedia iboudiai na ia ikerukeruna amo bae raka lasi, bae rakatania.
13Hegigi-dobina ai, atai manudia iboudiai na ia latanai bae noho, bona tano paka boromadia danu ia rigina latadiai.
14Ini kara anidia be sinavai isedia audia haida basie tubu daga dae ela bona doridia na ori lalodiai bona ranu e inumu audia haida edia lata na idia edia lata ida basie heḡereḡere helaoreana; badina be iboudiai na bae mase, taunimanima bogaragidiai baela, mase gabuna ai, guri ai e dihomu taudia ida.
15Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Mase gabuna ai baine diho negana ai, lau ese ranu dobudia baina haḡanidia, bae tailaia; bona sinavaina baina laodia ahu, ranu momo danu bae helao ahu. Lebanon na baina havaburaia, ia dainai, bona tano paka audia iboudiai na ia dainai bae marai.
16Mase gabuna ai baina negea dobi, guri ai e dihomu taudia ida, negana ai, lau ese bese idau-idau baina haheude-heudedia, ena moru guruna amo; bona Eden audia iboudiai, Lebanon audia namo-hereadia, ena abi-hidi audia, ranu e inumu ḡaudia iboudiai, na tauhalo bae davaria, mase gabuna ai.
17Idia danu ia ida mase gabuna ai bae diho, dare ai e mase taudia ida; oibe, bese idau-idau bogaragidiai ia ikerukeruna ai e nohova taudia na bae mase.
18Taunabunai, Eden audia bogaragidiai oi na edena heḡereḡerena, hairai ai bona herea-dae ai? Eden audia ida mase gabuna ai do ba diho; asie peritomedia taudia ida, dare ai e mase taudia ida, do ba hekure. Ḡaubada Iehova na e tomu, Farao mai ena hutuma ida na unuheheto.