Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aiemai hesiai mai guia danu negana, ena lagani namba 11, hua namba 3, ena dina ginigunana dekenai Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, Farao, Aigupito ena king, mai ena taunimanima ibounai danu, do oi hamaoroa, do oi gwau, “ ‘Oiemu king siahuna badana dekenai, oi be daika danu oi hegeregere?
3Oi be Asuria bamona, guna ia be Lebanona ena sida auna ta, mai ena rigi namodia momokani, bona mai ena ikerukeru danu. Inai sida be lata herea, iena ataiai be ori edia lalonai.
4Ranu ese ia ubua, ranu dobudia ese sida idia halataia. Sida ia hadoa gabuna, be sinavai ese ia heau hagegea, bona unai sinavai ese, uda audia ibounai dekenai ranu ia siaia lao.
5Unai sida be ia tubu daekau lata herea. Iena lata ese uda audia ibounai ia hanaia. Iena rigina danu idia tubu bada lao, bona idia tubu lata lao danu, ranu momo ese sida auna ia ubua dainai.
6Ataiai manudia ibounai ese, edia ruma be sida ena rigina dekenai idia karaia. Iena rigina henunai danu, tano ena boroma idauidau ese edia natudia idia havaraia. Sida ena ikerukeru lalonai, tanobada ena bese badadia ibounai idia noho.
7Ia be bada herea, bona iena rigina be lata dainai, iena hairaina be namo herea, badina be iena ramuna be idia diho idia lao, ranu momo gabudia dekenai.
8Dirava ena uma gabuna dekenai ia vara sida auna ta ese, inai sida auna ia hereaia lasi, bona saipresi auna ta ena rigina, be inai sida ena rigi danu idia hegeregere lasi. Dirava ena uma lalonai auna ta be lasi, mai ena hairaina unai sida ena hairaina hegeregerena.
9Lau Lohiabada ese iena rigina momo dekena amo, unai sida, Aigupito, dekenai hairai lau henia. Eden ena audia ibounai, Dirava ena uma lalonai idia vara gaudia ese, unai sida idia mama henia.’ ”
10“Unai dainai, lau Lohiabada Dirava ese umui lau hamaoroa inai: Unai au, ia tubu daekau, bona ori dekenai ia kamokau neganai, be ia hekokoroku noho danu.
11Unai dainai lau ese unai au lau negea, bona lau ese bese idauidau edia siahu herea tauna dekenai unai au do lau henia. Ia ese unai au dekenai davana do ia henia, unai au ena kara dika hegeregerena.
12Idau taudia, gari havaraia bese taudia ese unai au do idia utua diho, bona do idia rakatania. Iena rigina be ororo bona koura ibounai edia latanai do idia moru, bona tanobada besedia ibounai be unai au ena ikerukeru dekena amo do idia raka siri, do idia rakatania.
13Au ia moru murinai, ataiai manudia ibounai be iena latanai do idia noho, bona tano ena boroma idauidau danu be iena rigina edia huanai do idia raka.
14Unai dainai hari ia lao, sinavai edia isena dekenai noho auna ta be ataiai momokani do ia tubu daekau lou lasi, ori dekenai do ia kamokau lou lasi. Idia ibounai be do idia mase, taunimanima idia mase noho bamona. Mase taudia idia lao gabuna, dobu masemase gurina, be idia danu unuseni do idia diho lao.”
15Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva noho: “Unai au be mase gabuna do ia diho lao neganai, lau ese ranu dobudia do lau oda henia, idia ese unai au do idia koua, edia taitai toana. Bona sinavai edia heau dalana do lau koua, ranu momo danu do lau koua, do idia heau mai lasi. Bona au ia mase vadaeni dainai, lau ese Lebanona Ororo dekenai dibura do lau havaraia, bona uda ena au ibounai do idia manoka lao.
16Unai au be mase gabuna dekenai idia diho vadaeni taudia danu, guri dobuna dekenai do lau negea diho neganai, iena moru ena regena dekenai bese idauidau mai gari danu do idia heudeheude. Eden ena au ibounai, bona Lebanona ena au namodia, ranu momo idia abia vadaeni, to hari be mase gabuna idia lao vadaeni audia, be unai sida auna ena moru dainai do idia moale.
17Guna, unai au ena ikerukeru lalonai idia noho, iena durua taudia, bese idauidau edia huanai idia noho taudia, be ia danu mase gabuna dekenai idia diho vadaeni, bona tuari kaia dekenai idia mase vadaeni taudia danu.
18“Unai au be Aigupito ena king, bona Aigupito ena taudia ibounai. Momokani Eden ena au ibounai edia huanai ta ese unai au Aigupito ia hereaia diba lasi, lata dekenai, o hairai dekenai. To hari, Aigupito e, Eden ena audia dekenai ia vara bamona, be oi danu dekenai do ia vara. Oi be idia danu mase gabuna dekenai do oi diho lao. Unuseni oi ese Dirava diba lasi taudia bona tuari dekenai idia mase vadaeni taudia danu do oi noho. Lau Lohiabada Dirava ese lau hereva vadaeni inai.”