Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yamaan xali konyiyani waxatin naxan yi, na ɲɛɛ fu nun kedenden kike saxanden xi singe lɔxɔni, Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
2“Adamadina, a fala Misiran mangan nun a ganla xa, i naxa: I maliga nde ra i ya gboni?
3I miri feni ito ma: Asiriya yamanan yi luxi nɛn alo suman bili gbeena Liban yamanani, naxan yiiye yi sabatixi a faɲin na, a yi fɔtɔnxi ki faɲi, a yi kuya, a konden yi texi dangu fɔtɔn yi wudine birin na.
4Igen bata yi a rasabati, bɔxɔ bun ige tilinxin bata yi a ragbo. Igen yi danguma a salenne nan longori ra, siga burunna wudine birin ma.
5Nanara, a yi kuya burunna wudine birin xa, a dɛɛne bata yi sabati, a yiine yi kuya fata ige gbeen na naxan yi a rasabatima.
6Xɔline birin yi e tɛɛn sama a yiine nin, burunna subene birin yi fa e diine xalima a tan nan bun, siya gbeene birin yi fa yigiya a nininna bun.
7A yi rayabu a gboyani, a yiine yi yiriwaxi, bayo a salenne yi godoxi bɔxɔn bun ma igeni pon!
8A mi yi suman wudi yo ninin bun Alaa nakɔni. Fɔfɔ yo dɛ mi yi fan a dɛɛne xa nun, wudi gbɛtɛ mi yi maliga a yiine ra. Wudi yo mi yi maliga a ra a tofanni Alaa nakɔni.
9N bata yi a ratofanɲɛ ayi a yii sabatixine xɔn, han wudine birin yi fa a maxɔxɔlɔnma Eden nakɔni, Alaa nakɔna.”
10Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Wudini ito to kuyaxi ayi, a konden yi te fɔtɔn yi wudine birin xa, nanara, a wasoxi ayi han!
11N yi a sa siyane mangan sagoni alogo a xa a suxu a ɲaxun yatɛn na. N bata n mɛ a ra.
12Xɔɲɛn naxanye ɲaxu siyane birin xa, ne yi a sɛgɛ, e yi a rabeɲin. A yiine yi lu biraxi geyane nun lanbanne yi. A dɛɛne bɔxin yi lu yamanan folone birin na. Siyane birin yi keli a nininna bun, e a rabeɲin.
13Xɔline birin yi fa dɔxɔ a yii biraxine fari, burunna subene birin yi e malan a yiine fari.”
14“Nayi, ige dɛ yi wudi yo mi fa susɛ, a kuya alo a tan, sese konde mi fa tema fɔtɔn yi wudin bonne xa. Nayi, wudi yo mi fa lan a igen sɔtɔ han a kuya alo na. Amasɔtɔ sayaan nan nagidixi e birin ma, e siga bɔxɔn bun faxa muxune tagi, e nun naxanye birin godoma gaburun na.”
15“Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: A siga laxira yi lɔxɔn naxan yi, n na a saya sunun namini nɛn, n tigi ige tilinxine nun a xude igene balan a fe ra, n yi a ige gbeene rati. N yi Liban yamanani dimi a fe ra, burunna wudine birin yi xara a fe ra.
16N siyane birin naxuruxurun nɛn gaxuni a bira xuiin ma, n na a ragodo laxira yi waxatin naxan yi, e nun faxa muxune yi godo gaburun na. Nayi, Eden nakɔɔn wudi faɲin naxanye birin bata yi godo bɔxɔn bun, Liban bɔxɔn wudi tofaɲi fisamantenna naxanye birin yi rasabatixi ige gbeene xɔn dunuɲa yi nun, ne yi madɛndɛn.
17Naxanye yi yigiyaxi a nininna bun, a xɔyine siyane yɛ, e nun ne fan godo nɛn gaburun na e bode xɔn, e sa sa ne fari naxanye faxa yɛngɛni.”
18“Ɛ nun nde maliga Eden nakɔɔn wudine yɛ lan ɛ binyen nun ɛ gboon ma? Anu, i fan sigama laxira yi, ɛ nun Eden nakɔɔn wudine birin. I sa sama nɛn Ala kolontarene tagi bɔxɔn bun ma, naxanye faxaxi silanfanna ra. Misiran mangan nun a yamaan birin naɲanma na kii nin! Marigina Alatalaa falan nan na ra.”