Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Esekiyeli

Annabi Esekiyeli 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A ɲɛ fu nun keren nde, kike saxan, xi singe ra, Alatala naxa a masen n bɛ, a naxɛ,
2«Adamadi, a fala Misira Firawuna nun a xa ɲama bɛ, ‹Wo maniyɛ na minden?
3Asiriya bɔxi nu luxi nɛ alɔ sɛdiri wuri bili nde naxan nu na Liban wondi. A salonyie nu tofan, a niini gbo, a ite dangi wuri birin na.
4Tunɛ ye nu bara a ramɔ, ye naxan na bɔxi bun, na nu bara a rakuya. A nu ye radinma a sankee ma, a fa ye xanin fɔtɔnyi birin kui.
5Na nan a niya, a tan nu ite na fɔtɔnyi wuri bilie birin bɛ, a salonyie nu bara wuya, e nu fa kuya ra na ye saabui ra.
6Xɔnie nu e xɛlɛe sama a salonyie ma, burunyi subee nu di barima a niini bun ma, ɲamanɛe nu sabatixi a sɛɛti ma.
7A nu tofan a xa xungbe xa fe ra, a salonyie nu kuya han, a sanke nu birixi bɔxi bun ma pon ye fenfe ra.
8Sɛdiri bili naxee nu na Ala xa bɔxi ma Eden mabiri, nee mu a xa kuyɛ sɔtɔ. A salonyie nu kuya Sipiri salonyie bɛ, e kuya wuri mɔɔli birin bɛ. A tofanyi maniyɛ yo mu nu na Ala xa bɔxi ma.
9N tan nan a ratofan, n tan na a salonyie wuya, dangife wuri bili birin na Ala xa bɔxi ma Eden mabiri.›»
10«Na nan a to, wo Marigi Alatala naxa yi masen: A to nu ite dangi wuri birin na, yɛtɛ igboɲa fa lu a bɔɲɛ kui,
11n a saxi ɲamanɛe xa mangɛe sagoe na nan ma, e xa a ɲaxankata a xa ɲaaxuɲa bɛrɛ ra. N to a bɛɲin,
12mangɛ nde naxan kobi a birin bɛ, a bara a fɔn, a fa a lu naa. A salonyie bara bira geyae fari nun gulunbae kui. A salonyi giraxie nu na bɔxi birin ma. Ɲamanɛe naxa keli a niini bun ma.
13Xɔnie nun burunyi subee gbansan nan nu luxi a salonyie tagi.
14Na kui, a mu lanma wuri yo xa kuya na ki dangi wuri birin na. Wuri naxee ye sɔtɔ a fanyi ra, a mu lan e xa na kuyɛya li. Sɛriyɛ ki ma, e xa faxa alɔ ibunadama naxan sigama aligiyama.»
15«Wo Marigi Alatala yi nan masenxi: A faxa lɔxɔɛ naxɛ, n a ɲɔn fe raba nɛ ye birin na, ye fa xɔri. N naxa dimi rasin Liban ma a xa fe ra, fɔtɔnyi naxa xara.
16N naxa ɲamanɛe ragaaxu a bira xui ma, n to a faxa alɔ mixi naxee faxaxi sigama aligiyama. Na tɛmui Eden wuri bilie birin, naxee fan Liban wuri bilie birin bɛ, naxee ye sɔtɔ a fanyi ra, nee naxa raxara.
17Mixi naxee nu sabatixi na wuri xungbe niini bun ma, e nun naxee nu saataxi, e fan naxa siga aligiyama, e fa mixie li e nu bara naxee faxa santidɛgɛma ra.»
18«Eden wuri mundun maniyama wo xa tofanyi nun wo xa sɛnbɛ ra? Hali wo tan goro aligiyama, wo fa lu sunnataree ya ma naxee faxama santidɛgɛma ra. Na birin misaalixi Misira mangɛ Firawuna nun a xa sɔɔri gali nan na. Wo Marigi Alatala xui nan na ki.»