Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ezekiel

Ezekiel 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I di laangi matagidagi o di tolu malama i di madangaholu maa dahi ngadau o di madau lahi gi daha, gei Dimaadua ga helekai mai gi di au,
2“Kooe go tangada dangada, helekai ang gi di king o Egypt mo ana daangada huogodoo: “Goe e mogobuna hualaa behee! Ma di aha dela e hagatau ko Au adu gi di goe?
3Goe e hai gadoo be di laagau ‘cedar’ i lodo Lebanon, dela e madamada ono lau ge ono manga le e malu, e tomo looloo gaa tugi i lodo nia gololangi.
4Gei nia wai i golo e hagatomo aga di maa, mo di monowai i lala tenua di mee e hagamagalillili. Nia wai aanei e hagamagalillili di gowaa dela e tomo aga ai di laagau, ga hagahali nia monowai lligi gi nia laagau huogodoo ala i lodo henua.
5Gu tomo aga koia gu looloo i nia laagau ala i golo, gei ono manga gu doubehaa gu lloowehaa idimaa ma gu magalillili humalia.
6Nia manu huogodoo ga lloomoi gaa hai nadau waehongo i nia manga o di laagau deelaa. Nia manu dolodolo e hahaanau i lala di malu di laagau. Nia henua o henuailala e hagamalu i di malu o di laagau.
7E madamada hualaa behee go di laagau deelaa! E koia e looloo i nua, ge koia e lloo ono manga. Ono aga guu tale gi di gowaa llala i nia monowai mmidi.
8Deai di laagau ‘cedar’ i lodo di gowaa dogi mee Dimaadua e mee di hagatongaadahi gi di maa ai. Deai di laagau ‘pine’ ono manga e hai be di laagau deenei ai, gei deai di laagau ‘plane’ ono manga beelaa ai. Deai di laagau i lodo di gowaa dogi mee Dimaadua e koia e madamada be di maa ai.
9Ko Au ne hai di maa bolo gi madamada gei e mangamanga gi daha. Nia laagau huogodoo ala i lodo Eden i di hadagee o Dimaadua e dubua ang gi mee.
10“Deenei laa, ko Au go Tagi go Yihowah ga helekai adu gi di goe be di maa di aha dela gaa hai ang gi di laagau deelaa, dela e tomo aga gaa tugi loo i nia gololangi, guu tomo gu looloo gi nua, gu hagamuamua.
11Dela ne dee heia e Au gaa dugu ang gi tagi tuadimee gi hai mee gi di maa, gaa wanga gi di laagau deelaa nia mee ala e tau anga gi ono huaidu ala ne hai.
12Digau tuadimee ala e hagawelewele gaa tuu di maa gi daha gaa kili gi daha. Nia manga mo nia manga ala gu mooho ga monnono gi hongo nia gonduu mono gowaa mehanga gonduu huogodoo i tenua deelaa. Nia henua huogodoo ala nogo noho i di malu di laagau deelaa la gaa hula gi daha.
13Nia manu mamaangi ga mmaangi mai gaa togo i hongo di laagau dela guu hinga gi lala, gei nia manu lodo henua ga heehee i hongo nia manga o di maa.
14Deenei laa, tugi dolomeenei gaa hana, deai dahi laagau e looloo be di laagau deenei ai, be e tugi loo i nia gololangi, ma e aha maa gu hagamagalillili humalia. Digaula huogodoo la guu dugu bolo e hai gii mmade gadoo be nia daangada dangada. Guu lawa i di haganoho bolo e dau madalia digau ala e hula gi lala gi tenua o digau mmade.”
15Aanei nia mee Tagi go Yihowah e helekai ai, “I di laangi di laagau deelaa gaa hana gi lala gi tenua o digau mmade, gei Au gaa hai nia wai o lala tenua gi hagamelemu ina di maa bolo e hai ai di ada o di manawa gee. Au gaa dugu nia monowai mmidi gi dee mmidi, ga hagalee dumaalia gi nia monowai e logo gii mmidi. Idimaa di laagau deelaa la guu made, Au ga gaamai di bouli dongoehe gi hongo nia gonduu ala i Lebanon, gaa hai nia laagau huogodoo ala i lodo tenua gii mmade.
16I dogu hagau di maa gi lodo tenua o digau mmade, di lee o di hinga di maa ga hagangalua nnenua llauehe. Nia laagau huogodoo ala i Eden, mo nia laagau hilihili huogodoo ala gu hagamagalillili i lodo Lebanon ala ne hula gi lala henuailala ga tenetene huoloo gi dono hinga.
17Digaula ga madalia di maa gaa hula gi lala gi lodo tenua o digau mmade, bolo gi hagabuni ginaadou gi digau ala guu lawa di hinga gi lala, mo digau huogodoo ala nogo noho i lala di malu di maa.
18“Di laagau deelaa la go di king o Egypt mo ana daangada huogodoo. Gei hagalee nia laagau i lodo Eden e looloo gei e madamada gadoo be di maa ai. Gei dolomeenei la gu hagalee e hai be nia laagau i Eden, gaa hana gi lala gi lodo tenua o digau mmade, ga madalia digau ala hagalee e hagalaamua God, mo digau ala ne mmade i tauwa. Aanei la nnelekai mai baahi Tagi go Yihowah.”