Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Job

Job 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Goe e mee di hudi di manu dragon go ‘Leviathan’ gi di maadau, be e nnoo dono holole gi di loahi?
2Goe e mee di daalo dau loahi laa lodo di uhi o maa, be e hagalau ono gauwae gi di maadau?
3Mee gaa dangi adu bolo goe gi diiagi ia gii hana? Mee ga helekai balabala adu gi di goe?
4Mee gaa hai adu dana hagababa, ga hagamodu bolo ia e hai hegau adu gaa hana hua beelaa?
5Goe gaa nnoo a mee gadoo be di manu mamaangi haga gaidala, ge e hai a mee di mee hagagoboina ni au dama ahina hai hegau?
6Digau hai waga daha le e hiihai e hui a mee? Digau huihui mee e duuduu a mee ga huihui gi daha?
7Goe e mee di daalo di baahi o maa gi nia daalo puu iga, be e daalo di libogo o maa gi taalo puu iga damana?
8Goe ma gaa bili gi mee hagadahi, nomuli gei goe ga langahia dana heebagi, gu de hiihai bolo goe e bili labelaa gi mee.
9Tangada dela ga gidee ia di manu damanaiee deelaa ga bagege gaa hinga gi hongo di gelegele.
10Di manu damanaiee deelaa ma ga ala aga, ga llamu dauwa, deai tangada e mee di duu gi mua o mee ai.
11Ma koai e mee di heebagi gi mee gei hagalee halauwa? Hagalee tangada i henuailala e mee ai.
12Au ga hagi adu gi di goe di maaloo o nia wae o di manu damanaiee deelaa mo dono maaloo.
13Deai tangada e mee di haahi gi daha dono gahu laa daha ai, be e daalo di tuuli dela e ulu iei mee ai.
14Ma koai dela e mee di huge di ngudu o maa, dela e hagatau ai nia niha hagamadagudagu dangada?
15Dono dua ne hai gi nia goolongo abaaba duuli, e pigi gi di gowaa e dahi e hamaaloo be tadugalaa.
16Nia maa e hagapigi e kadi huoloo gi di gowaa e dahi, di ahiaalangi e mee di ulu gi mehanga ai.
17E pigi gi di gowaa e dahi e mau dangihi, deai di mee e mee di wwae nia maa gi daha ai.
18Di ila e daba i di madagoaa mee ga tiaa, gei ono golomada e maahina gadoo be di laa dela e hobo.

19Di ulaula e puu mai i lodo dono ngudu, gei nia modogologolo ahi e llele mai gi daha.
20Nia huiahi e loloomoi i dono uhi, gadoo be nia huiahi o nia aalek ala e gaa i lala di baalanga.
21Dono dogi e daamada dana ahi ulaula. Nia ulaula e lloomoi i lodo dono ngudu.
22Dono uwa e maaloo dangihi, ge digau huogodoo ala ga heetugi gi mee le e mmaadagu huoloo.
23Deai di mee i dono gili e maluu ai, dono gili e hamaaloo hua be di baalanga.
24Dono manawa hamaaloo la hagalee dono madagu ai, hagalee hagadautugi ge hamaaloo dangihi be di hadu mmili ‘wheat’.
25Mee ga manawa aga gei digau ala koia e maaloo hogi la gu uli nadau gai, gu nadau hagamaamaa ai, gu mmaadagu.
26Deai tulumanu dauwa e mee di haga mohole dono gili ai. Deai taalo be di amu e mee di haga mmae a mee ai.
27Ang gi mee, di baalanga le e hai hua be di laagau maluu, ge di baalanga mmee le e maluu hua be di laagau bala.
28Di amu maalei e hai a mee gii lele ai. Nia hadu ala e dilidili a mee le e hai hua be nia mada geinga.
29Di laagau daaligi dangada le e hai labelaa be nia geinga, gei mee e gadagada hua gi nia daalo ala e kili ang gi deia.
30Nia ganauna ala i hongo dono dinae e hai gadoo be nia baahi baalanga mahaahaa; gei nia maa e oho di gelegele llebu gadoo be di baalanga haga maluu gelegele.
31Mee e hai di tai gii hai gadoo be nia wai ala e dunu, gaa hai ono buna gadoo be di baalanga lolo.
32Di hana o maa guu hai di ala dingidingia i ono muli, guu hai di tai gi abiabi kene.
33Ma di mee e hagatau gi mee i henuailala ai. Mee di manu deai dono madagu ai.
34Mee e de hei eia nia manu ala e hagamuamua. Mee go di king o nia manu lodo geinga huogodoo.”