Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - AYUBA

AYUBA 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ́ fↄ̃ ǹ kùkuku kũ kↄ̃n daburuo ǹ gáɛ ǹ bↄoↄ́? Nɛ́ fↄ̃ ǹ bà dↄ à nɛ́nɛaↄ́?
2Nɛ́ fↄ̃ ǹ bà ká à yĩn-ↄ́? Nɛ́ fↄ̃ ǹ à lɛ́tãnka fↄ̃ kↄ̃n kúraoↄ́?
3Eé agbaa kpákpannɛ ǹ a gbarɛↄ́? Eé bennɛ ǹ sùu kɛↄ́?
4Eé wennɛ ǹ a sɛ́ n zↄ̀ ũ ai a wɛ̃̀ndi lɛ́n yↄ́?
5Nɛ́ à dato lán wè bãa dato nàↄ́? Nɛ́ bà dↄa ǹ kpá n nɛ́nↄgbɛ̃nↄaↄ́?
6Sↄrↄkↄnↄ é kùkuku pì tↄkɛḿmaↄ́? Aↄ̃é à líli latarinↄnɛↄ́?
7Nɛ́ fↄ̃ ǹ à pápa kↄ̃n sakao ǹ à báa fↄ̃ↄ́? Nɛ́ fↄ̃ ǹ à mì kɛ gyágya kↄ̃n sárioↄ́?
8Ǹ wɛtɛ ǹ ↄ kɛa ǹ gwa! Ɔsii pì yã é sãnguro, nɛ́ si ǹ à taka kɛ dↄro.
9Tó nɛ́ɛ daa nɛ́ à fↄ̃, nɛ́ɛ n zĩnda kɛkɛɛmɛ, tó n wɛ́ɛ sìàlɛ, n mɛ̀ è ganzimɛ.
10Zaakɛ gbɛ̃ke kùgbãaa e ká à à go a gbɛ̀nlo, dé bé eé fↄ̃ à zɛ ma aɛ sↄ̃ↄ?
11Dé fĩa bé à dↄma, kɛ̀ mɛ́ bonɛ? Pↄ́ kɛ̀ kú anduna guu píngi nɛ́ ma pↄ́mɛ.
12Mɛ́ gí kùkuku pì gbánↄ yã oziro ke à gↄ̃sagbãakɛɛ ke à maakɛɛ.
13Dé bé eé fↄ̃ à à tɛ̀ɛ gogoo? Dé bé eé we à aizi kánɛ?
14Dé bé eé we à à lɛ́ wɛ̃kↄ̃a? À swaa kà à gbɛ̃ naasi kũ.
15À tɛ̀ɛ dɛ lán sɛngbangonↄ bà à kpɛɛa, à didikↄ̃ana foo sai dↄ̀rↄdↄrↄ.
16À tɛ̀ɛ pìnↄ nana kↄ̃amɛ, baa ĩa è gɛ̃kii ero.
17Aↄ̃ pɛ́pɛkↄ̃rɛna gíngin, aↄ̃é sí gokↄ̃aro.
18Tó à yĩ sã̀, guu è pumɛ, à wɛ́ɛ dɛ lán ↄfãntɛ̃ bↄɛna kↄngↄ bà.

19Tɛ́nɛnɛ è bↄ à lɛ́n, tɛ́pũtãna è bↄn dↄ.
20Tɛ́sukpɛ ègↄ̃ bↄɛ à yĩn lán í kɛ̀ wà dì tɛ́a èe pipii puusu bà.
21À lɛ́'ĩa è tó sĩsĩi tɛ́ sɛ́, tɛ́nɛnɛ è bↄ à lɛ́n.
22À gbãaa kú à waaamɛ, gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀a mɛ̀ è kɛ kpã̀m.
23À báasi ègↄ̃ sↄ̃sↄ̃kↄ̃ana gíngin, à naa gbãngbãn, è nigãro.
24À kù gbãa lán gbɛ̀ bà, lán wísilↄgbɛ daa bà.
25Tó à fɛ̀ɛ, swɛ̃̀ è kɛ̃ gↄ̃sagbãaanↄn, aↄ̃è kↄ̃ kɛ̃guu wà kora gákiizi.
26Fɛ̃ɛdaa kɛ̀ wà à lɛ̀o píngi è bↄaro ke sári ke kà ke saka.
27È mↄ̀si gwa lán kàba bàmɛ, mↄ̀gotɛ̃ ègↄ̃ dɛnɛ lán lí mùna bàmɛ.
28È bàa lɛ́ kànɛro, gbɛ̀mba gbɛ̀ ègↄ̃ dɛnɛ lán ése ũkã bàmɛ.
29Ègↄ̃ gò gwaa lán sɛ̃̀ kori bàmɛ, sári kĩi ègↄ̃ dɛnɛ yáadↄziyã ũmɛ.
30À gbɛɛ tɛ̀ɛ dɛ lán takaso bà, à gbɛ̀ ègↄ̃ tɛ́ bↄtↄngan lán zùswaaro guwibↄ bà.
31È í ya a lↄ̀n lán í kɛ̀ èe pipii oroon bà, è ísiaa dɛ lán nↄ́sidɛna bà.
32Í kutuwina ègↄ̃ tɛ́ à kpɛɛ, ísiaa pì è ya à kpɛɛ púu.
33À sáa kú anduna guuro, ma pↄ́kɛnanↄ tɛ́ àmbe à vĩa vĩro.
34È nↄ̀bↄ kɛ̀ aↄ̃è ń zĩnda diɛ bítanↄ da pↄ́ke ũro, àmbe nↄ̀bↄ kɛ̀ aↄ̃ dìɛ wà kànↄ kína ũ.