Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - SOHP

SOHP 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ia duwe, ke kak apihada Lepaiadan, de salihkihdi sellap pwoat lowe?
2Ke kak kihong sahl pwoat nin tumwe, de kehs ehu nan ewe?
3E kak peki rehmw ke en sapwadala, de ke en mahkohng?
4E kak en inoukihong uhk mehkot, de inoukihda me e pahn papahiuk kohkohlahte?
5Ke kak wiahki ih noumw kisin mehn mwadong kis, me ke pahn kin kaperenehki serepein kan me kin papahiuk?
6Soused kan pahn netki ni pweimwahu? Sounnetinet kan pahn pwalangpeseng pwe re en netikihla?
7Ke kak kadirehkihla kili ketieuwen soused kan, de doakoahki moange ketieu pwoat?
8Song sair pakteieu, a ke solahr pahn pwurehng kohkohlahte; ke sohte kak manokehla uhpene wet!
9Mehmen me kin kilang Lepaiadan, kin sohla angi oh kin pwupwudiong nanpwel.
10Ni mahn menet eh kin kesihnenda, me inenen mas kamasepwehk; sohte me kin men uhda mwowe.
11Ihs me kak uhwong ahpw pitlahsang? Sohte nin sampah me kak wia met.
12I pahn padakihong uhk duwen nehn Lepaiadan, oh koasoiahda uwen kehlail en paliwere.
13Sohte me kak tehrasang kidip en paliwere, de kauwehkihla kili tehtehn pei.
14Ihs me kak kasarapeseng ewe, me ngih kamasepwehk kei kapilpenehr?
15Pohntihnsewe, irek en wunen mwomw kei me wia, paspene oh kekeluwak duwehte takai.
16Ehute pasehng meteio oh keirekpene; sohte kisinieng kis kak duwal nanpwung.
17Koaros inenen patpene oh keirekpene; sohte mehkot kak kamweidirailpeseng.
18Ni eh kin asi, marain kin pirieisang nan tumwe, oh pwoaren mese kan kin lingaling, rasehng dakedahn ketipin.

19Mpwulen kisiniei kin lulsang nan ewe, rasehng mwoalus mwehl en nan uhmw.
20Ediniei kin uh sang nan pwoaren tumwe, rasehng edin tuwi me lullul pahn einpwoat.
21Angin eh esingek kin sounda kisiniei, mpwulen kisiniei kin uh sang nan ewe.
22Eh kehl unsek mihmi nin tepinwere, masepwehk kin kipehdi koaros me kin tuhwong.
23Sohte wasa kis muterek ni kili, pwe me kekeluwak oh apwal duwehte mete.
24Nan eh mohngiong sohte masak kin dierek ie, pwe me apwal oh kekeluwak duwehte takai.
25Ni eh kin pwourda oh uhda, koht akan pil kin masepwehkada, pwehki ar masak, e kin sohla angirail.
26Sohte kedlahs pwoat kak kalipwelipwehda; sohte ketieu pwoat, de arep pwoat, de lepin seipali, kak kauwehla.
27E kin wiahki mete diper en tuhke, oh prons mehkot kopwukopw reh, rasehng tuhke mwoasoangot.
28Sohte kesik keteiu me kak kasalowehda pwe en tangdoaui; takai kan me pahn koasuk, rasehng diper en dihpw.
29E kin wiahki mehn wowoki kan kisin diper en dihpw, oh e kin kouruhrki ketieu kan me aramas kin doakoahki.
30Kapehde rasehng pwoatol ohla kei me keng; ni eh kin limwahdek, e kin pwalangpeseng pwehl muterek kan rasehng mehn ruwahdek me mete mi pahn kapi.
31E kin kamwekidada nansed duwehte einpwoat pwoapwoail ehu, oh kin kapwudopwudehda duwehte ketel en leh ehu.
32Ni eh kin tangatang kohla, lipwe kin wiahda ahl lingaling ehu. oh e kin kadirehkihla nansed pwudopwud pwetepwet.
33Sohte mehkot nin sampah me kak karasarasohng, pwe mahn emen ih me sohte kin masepwehk.
34E pil kin mwamwahliki mahn me keieu lapalap akan, pwe ih me nanmwarkien mahn lawalo koaros. nan welin ahlek kan nan lepwel kan.