Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - AYUBA

AYUBA 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ĩni fↄ̃ ǹ kwã kàsara kũ kũ daburuuo ǹ gátɛ ǹ boo yá? Ĩni fↄ̃ ǹ bà dↄ a nɛ́nɛa yá?
2Ĩni fↄ̃ ǹ bà ká a yĩn yá? Ĩni fↄ̃ ǹ a lɛ́gbako fↄ̃ kũ kúrao yá?
3Ani kútɛ kɛnnɛ ǹ a gbarɛ yá? Ani pinnɛ ǹ sùru kɛ yá?
4Ani wennɛ ǹ a sɛ́ n zↄ̀ ũ ari a wɛ̃̀ndi lɛ́n yá?
5Ĩni a dato lákũ òdi bã dato nà yá? Ĩni bà dↄa ǹ kpá n nɛ́nↄgbɛ̃nↄa yá?
6Sↄrↄkↄnↄ ni kwã kàsaraa pì tↄkɛḿma yá? Oni a líli lagatarinↄnɛ yá?
7Ĩni fↄ̃ ǹ a pápa kũ sakao ǹ a bára fↄ̃ yá? Ĩni fↄ̃ ǹ a mì kɛ yákiyaki kũ sário yá?
8Ǹ wɛtɛ ǹ ↄ naa ǹ gwa! Ɔsi pì yã ni sãnguro, ĩni we ǹ a buri kɛ doro.
9Tó ntɛn da ĩni a fↄ̃, ntɛni n zĩda kɛkɛmɛ, tó n wɛ́ sìalɛ, ndìgↄ̃ sùummɛ.
10Zaakũ gbɛ̃ke wↄ́rↄgↄ dí ká à a go a gbɛ̀nlo, dí mɛ́ ani fↄ̃ à zɛ ma arɛ sↄ̃ↄ?
11Dí fĩna mɛ́ à dↄma kũ mani bonɛɛ? Pↄ́ kũ à kú andunia gũn sĩnda pínki bi ma pↄ́mɛ.
12Mani gí kwã kàsaraa pì gbánↄ yã oiro ke a gↄ̃sagbãnakɛ ke a manakɛ.
13Dí mɛ́ ani fↄ̃ à a tɛ̀kɛɛ gogoo? Dí mɛ́ ani we à sↄ̃mↄ kánɛɛ?
14Dí mɛ́ ani we à a lɛ́ wɛ̃kↄ̃aa? A saka kà à gbɛ̃ naasi kũ.
15A tɛ̀kɛ de lán sɛ̃gbakonↄ bà a kpɛ, à didikↄ̃ana sarapura sari dↄ̀rↄdↄrↄ.
16A tɛ̀kɛɛ pìnↄ nanakↄ̃amɛ, bee ĩa dì gɛ̃ki lero.
17Ò pɛ́pɛkɛrɛna gíngin, oni sí gokↄ̃aro.
18Tó à yĩ sã̀, gu dì pumɛ, a wɛ́ de lán ifãntɛ̃ bina kↄnkↄ bà.

19Tɛ́nɛnɛ dì bↄtɛ a lɛ́n, sĩsĩ tɛ́de dì bon dↄ.
20Túsukpɛ dìgↄ̃ bↄtɛ a yĩn lán í kũ ò dì tɛ́a àtɛn pípi puusu bà.
21A lɛ́'ĩa dì tó sĩsĩ tɛ́ sɛ́, tɛ́nɛnɛ dì bo a lɛ́n.
22A gbãna kú a wakaaamɛ, gbɛ̃ kũ à bòa mɛ̀ɛ dì kɛ kpã̀m.
23A báasi dìgↄ̃ sↄ̃sↄ̃kↄ̃ana gíngin, à naa gbãngbãn, àdi yĩgãro.
24A kù gbãna lán gbɛ̀ɛ bà, lán wísilↄgbɛ da bà.
25Tó à fùtɛ, swɛ̃̀ɛ dì kɛ̃ gↄ̃sa gbãnanↄgu, òdi kↄ̃ kɛ̃ kùo ò kura gɛ́kii.
26Fɛ̃nɛda kũ ò a lɛ̀o pínki dì pↄ́ke kɛnɛro ke sári ke kà ke saka.
27Àdi mↄ̀si gwa lán leba bàmɛ, mↄ̀gotɛ̃ dìgↄ̃ denɛ lán lí mùkumukuu bàmɛ.
28Àdi bàa lɛ́ kàanɛro, gbɛ̀mba gbɛ̀ɛ dìgↄ̃ denɛ lán ése ũkã bàmɛ.
29Àdigↄ̃ gò gwa lán sɛ̃̀ kori bàmɛ, sári kĩni dìgↄ̃ denɛ yáadↄyã ũmɛ.
30A gbɛrɛ tɛ̀kɛ de lán takaso bà, a gbɛ̀ɛ dìgↄ̃ tɛ́ bↄkↄtↄn lán zùswa guwibↄↄ bà.
31Àdi í lòkoto ya lán í kũ àtɛn pípi oron bà, àdi ísira dɛ lán nísidɛnaa bà.
32Íwisi dìgↄ̃ tɛ́ a kpɛ, ísira pìi dì ya a kpɛ púu.
33A sára kú andunia gũnlo, ma pↄ́nↄ tɛ́ àkũ mɛ́ à vĩna vĩro.
34Àdi nↄ̀bↄ kũ òdi ń zĩda binↄ da pↄ́ke ũro, àkũmɛ nↄ̀bↄ kũ ò dìtɛ ò kànↄ kína ũ.