Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Ayup

Ayup 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Léwiatanni qarmaq bilen tartalamsen? Uning tilini arghamcha bilen baghlap basalamsen?
2Uning burnigha qomush chülükni kirgüzelemsen? Uning éngikini tömür neyze bilen téshelemsen?
3U sanga arqa-arqidin iltija qilamdu? Yaki sanga yawashliq bilen söz qilamdu?
4U sen bilen ehde tüzüp, Shuning bilen sen uni menggü malay süpitide qobul qilalamsen?
5Sen uni qushqachni oynatqandek oynitamsen? Dédekliringning huzuri üchün uni baghlap qoyamsen?
6Tijaretchiler uning üstide sodilishamdu? Uni sodigerlerge bölüshtürüp béremdu?
7Sen uning pütkül térisige atarneyzini sanjiyalamsen? Uning béshigha changgak bilen sanjiyalamsen?!
8Qolungni uninggha birla tegküzgendin kéyin, Bu jengni eslep ikkinchi undaq qilghuchi bolmaysen!
9Mana, «uni boysundurimen» dégen herqandaq ümid bihudiliktur; Hetta uni bir körüpla, ümidsizlinip yerge qarap qalidu emesmu?
10Uning jénigha tégishke pétinalaydighan héchkim yoqtur; Undaqta Méning aldimda turmaqchi bolghan kimdur?
11Asman astidiki hemme nerse Méning tursa, Méning aldimgha kim kélip «manga tégishlikini bergine» dep baqqan iken, Men uninggha qayturushqa tégishlikmu?  
12Léwiatanning ezaliri, Uning zor küchi, Uning tüzülüshining güzelliki toghruluq, Men süküt qilip turalmaymen.
13Kim uning sawutluq tonini salduruwételisun? Kim uning qosh éngiki ichige kiriwalalisun?
14Kim uning yüz derwazilirini achalalisun? Uning chishliri etrapida wehime yatidu.
15Qasiraqlirining sepliri uning pexridur, Ular bir-birige ching chaplashturulghanki,
16Bir-birige shamal kirmes yéqin turidu.
17Ularning herbiri öz hemrahlirigha chaplashqandur; Bir-birige zich yépishturulghan, héch ayrilmastur.
18Uning chüshkürüshliridin nur chaqnaydu, Uning közliri seherdiki qapaqtektur.

19Uning aghzidin otlar chiqip turidu; Ot uchqunliri sekrep chiqidu.
20Qomush gülxan'gha qoyghan qaynawatqan qazandin chiqqan hordek, Uning burun töshükidin tütün chiqip turidu;
21Uning nepisi kömürlerni tutashturidu, Uning aghzidin bir yalqun chiqidu.
22Boynida zor küch yatidu, Wehime uning aldida sekriship oynaydu.
23Uning etliri qat-qat birleshtürülüp ching turidu; Üstidiki qasiraqliri yépishturulup, midirlimay turidu.
24Uning yüriki beeyni tashtek mustehkem turidu, Hetta tügmenning asti téshidek mezmut turidu.
25U ornidin qozghalsa, palwanlarmu qorqup qalidu; Uning tolghinip shawqunlishidin alaqzade bolup kétidu.
26Birsi qilichni uninggha tegküzsimu, héch ünümi yoq; Neyze, atarneyze we yaki changgaq bolsimu beribir ünümsizdur.
27U tömürni samandek, Misni por yaghachtek chaghlaydu.
28Oqya bolsa uni qorqitip qachquzalmaydu; Salgha tashliri uning aldida paxalgha aylinidu.
29Toqmaqlarmu paxaldek héchnéme hésablanmaydu; U neyze-sheshberning tenglinishige qarap külüp qoyidu.
30Uning asti qismi bolsa ötkür sapal parchiliridur; U lay üstige chong tirna bilen tatilighandek iz qalduridu.
31U déngiz-okyanlarni qazandek qaynitiwétidu; U déngizni qazandiki melhemdek waraqshitidu;
32U mangsa mangghan yoli parqiraydu; Adem buzhghunlarni körüp chongqur déngizni apaq chachliq boway dep oylap qalidu.
33Yer yüzide uning tengdishi yoqtur, U héch qorqmas yaritilghan.
34U büyüklerning herqandiqigha jüret bilen nezer sélip, qorqmaydu; U barliq meghrur haywanlarning padishahidur».