Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yoube

Yoube 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dia da Lifaiada:ne (hanome ohe fi agoai) amo dimani bese amoga gaguma:bela:? O ea gona:su efega lala:gilisima:bela:?
2Dia da efe amo ea migifu amodili sanasima:bela:? O ea magadoa dimani besega badofalesima:bela:?
3E da masusa: dima adole ba:ma:bela:? E da dima olofosu ema ima:ne edegema:bela:?
4E da dima gousa:su ilegesu hamoma:bela:? E da mae yolele eso huluane dima fa:no bobogelalumu ilegele sia:ma:bela:?
5Di da e fofoi sio agoane, dia hawa: hamosu uda hahawane ba:ma:ne, e la:la:gima:bela:?
6Dimani adosu dunu da e bidi lama:ne, bobolema:bela:? Bidi lasu dunu da e bidi lama:ne, dadega:ma:bela:?
7Di da ea gadofo amo guisu asuni amoga magufamu dawa:sala:? O ea dialuma goge agei amoga somu dawa:sala:?
8Di da e afaewane digili ba:lu, eno hamedafa digili ba:mu. Bai e da dima gegei amo di da hamedafa gogolemu.
9Nowa da Lifaiada:ne ba:sea, beda:ga gasa hamedene, osoba diadaha.
10Dunu da e ougima:ne didilisisia, e da mi hanaidafa ba:sa. Dunu afae da ea midadi gadenene aligimu hamedei ba:mu.
11Nowa da e doagala:sea, se hame nabi ba:ma:bela:? Osobo bagade dunu afae da amane hamomu hamedei.
12Na Lifaiada:ne ea emo ea hou dima adomu galebe. Ea gasa bagade hou amola dima olelemu.
13Dunu huluane da ea dabua gadofo houga:mu da hamedei. Amola ea da:igene ga:su amo somu hamedei.
14E da bese agesoi bagade gala. Ea lafi dagama:ne, nowa da sesema:bela:?
15Ea baligi da da:igene ga:su dadalesu amoga hamoi. Ilia da madelagili la:la:gi, amola igi defele ga:nasi gala.
16Afae afae da enoma gilisili disisibiba:le, mifo da ili adobodili masunu logo hame ba:sa.
17Ilia da noga:le gilisimusa: madelagiba:le, afafamu da hamedei.
18Lifaiada:ne da hadisia:sea, hadigi agoai nene gala:sa. Amola ea si da eso mabe ea hadigi agoai ba:sa.

19Ea lafidili, lalu gona:su agoai gadili ahoa. Amola ea lafidili, lalu geso bagohame gadili ahoa.
20Ea mi gelabodili, lalu mobi (amo da gagalobo osobo ofodo hagududili nebe defele) da maha.
21Ea mifoga lalu nema:ne fulabosa. Ea lafidili, lalu gona:su da heloagala:sa.
22Ea galogoa da gasa bagadeba:le, ema doaga:be dunu huluane da beda:gia:sa.
23Ea gadofoa dibi asaboi da hame ba:sa. Ea gadofo da ouli defele, ga:nasidafa.
24Ea dogo da widi goudasu igi agoai, ga:nasidafa. E da beda:su hamedafa dawa:.
25E da wa:legadosea, baligili gasa bagade dunu amolawane da beda:gia:sa. Ilia da bagadewane beda:iba:le, hahanidafa ba:sa.
26E fofa:gimusa:, gegesu gobihei da hamedafa gala. Goge agei, amola dadi da ema se ima:ne hamedafa gala.
27E da ouli, amo gisi defele, gasa hamedei ba:sa. Amola e da balase amo ifa dasai defele ba:sa.
28E da dadi gala:be amoga hobeamusa:; hame dawa:. Dunu da ema gelega gala:be da gisi bioiga gala:be agoane hagisa.
29Ea ba:sea, gegesu gigi da gisi biole hagi agoai ba:sa, amola dunu da ema dadiga gala:sea, e da amoba:le ousa.
30Ea hagomo gagi da laga osoboga hamoi ofodo gagoudane fofonoboi defele ba:sa. Ilia da osobo gidinasu defele, fafu osobo dogonana.
31E da hano wayabo bagade, hano gobei dubu heda:be agoai amola susuligi di bubunuma heda:be agoai, hamosa.
32E da hano wayabo bagade da:iya ahoasea, e da ela:mei logo agoane hamosa. E da hano dubu foloai agoai hamosa.
33Osobo bagadega, e agoai hame ba:sa. E da beda:su hamedafa dawa:.
34E da hidale, eno ohe fi huluane ilima ba:le gudusa. E da sigua ohe fi huluane ilima hina bagade agoai esala.