Text copied!
CopyCompare
Kâte Bible - Hiobe

Hiobe 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Go oâ sâko ʒâŋene Lewiataŋ e hawicko sâcne rocmu? Me nameŋ‐ticne bofackehuc mecqaŋeŋnehec muczi sâcne basanaŋkecmu?
2Me go masune sâcne qâqâ hafecmu, me hawiczi mecqaŋeŋ‐ticnao sâcne hetec huocmu?
3E behetec ra juocte numu‐gareocmu me? Me go ere busâqoc manacmurâ kio wâwâsic moc egareocmu?
4Me gohec ʒâʒâfic ehuc dameŋ tâmiric kiŋaŋ qagarehuc juocte mupaŋkeocmu?
5Me kiŋaŋ narufâcge jaŋehec mamasiri eniŋte wipe mâteŋne iŋucne sâcne bajucmu?
6Me opâ qowi roro ŋic jaŋe furi‐ticne bafec bawahac ehuc dâŋgie moc baniŋmu? Me âbârâ ŋic jaŋe nareŋ gareŋ gie baniŋte sâcne hezuniŋmu?
7Go sahac‐ticne sasawa saozi sâcne âke mârâŋke‐fârecmu? Me tepe motec sâkozi qizec‐ticne sâcne muru fâuckecmu?
8Manakic, go ehec arec wâŋ sawa juju gie bacmu, erâ irec faicnao mocwâc bazore mi egareocmu; ehuc ehec juju gie bacmu irec moc mi nikecguocmu.
9Ŋic moc e Lewiataŋ honeocmuzi hâbi‐ticne goroŋkeme mâreŋko waha qaocmu.
10Lewiataŋ suruckepene momori jâmbâŋ eocmu, ehame ŋic moczi ere maio sâcne mi domaocmu.
11Mozi ehec juju gie bahuc sâcne juocmu? Ŋic moczi iŋuc sâcne moc mi ejâmbâŋkeocmu, i aric kereŋne jâmbâŋ.
12“Irec go hazec râehaŋ Lewiataŋ kike‐ticnere gazape manac, ehuc sosoka â tâpiri ɋicwânʒâŋ‐ticnere fuŋne wâc gaza mutâc epe.
13Sahac‐ticne i ŋic moczi sâcne mi âkehockeocmu, erâ sahac‐ticne râŋgeŋ qaŋqaŋnere ŋic moczi wâc sâcne mi âke mârâŋkeocmu.
14Micsiec‐ticne gereŋ gereŋ qakicne i birihec domaha moczi moc micticne sâcne bâiŋdaŋkeocmu me?
15E râpe siecnao garac‐ticne sanaŋ qaŋqaŋne birio râe‐fârekicne, erâ i qânâ takirekicne iŋucnezi keketeŋ jâmbâŋ forakac.
16I keketeŋ â iitic jâmbâŋ fokacte ŋondeŋnao ira sawazi raʒic wefuc sâcne mi eekac.
17Jaŋe ʒiʒimic keketeŋ erâ foŋgopieŋte moczi moc sâcne mi bârâwiŋ‐jopaocmu.
18E kisiec qame ʒoc fuaekac, â ʒâŋe‐ticne i ʒoaŋzi wefuocte furic râeekac irec sâc bâruŋkeekac.

19Micticnaonec ʒocbâruŋ wahaekac, erâ wâc ʒoc uucne wefuhuc iiŋkerâ raekac.
20Ŋic ŋoŋe hofâ qinʒiŋ rikepie hosâc feekac irec sâc jaha hosâzi sâkenaonec wahaekac.
21Micrombâŋ‐ticnezi ʒoc ficneme bâruŋkeekac, â micticnaonec ʒocbâruŋ wefuekac.
22E upe‐ticne tâpiri sâkohecte ŋic jaŋe honerâ hâwic‐jopa‐fâreekac.
23Sahac‐ticne i aeŋ iŋucne râŋgeŋ qaŋqaŋne sasawa, irec ŋondeŋnao urucne moc mi fokac.
24Maŋticne i qânâ iŋucne hâhâwic‐ticne tâmiric, i buse iŋucne takirekicne â sanaŋ qaŋqaŋne jâmbâŋ.
25Lewiataŋ e fahareme ŋiczi sawa mâcne, nemu jaŋe wâc honerâ hâwic‐jopame bititie sâqoreeŋgopieŋ.
26E ʒikazi qa qâpuriŋ sâcne mi ecneekac erâ damu me tepe motec me biriŋ sâkozi tâpiri‐ticne wâc mi bawahaekac.
27E aeŋte maname sopâc tinac eekac, â aeŋ bâbâroŋ sanaŋnere maname jâc semune tinac eekac.
28E tepe moteczi muruzo epie mi wiseekac, â qânâ wickecnepie maname gâc tinac eekac.
29Qândiŋte maname siŋsiŋ tinac eekac, â ŋic jaŋe damu wickecnepie mâc gâwie‐jareekac.
30Meʒârâic‐ticne i kuʒi dâkâ micnehec iŋucne, irec hata rahuc sohoŋ wiac bâdoc qâdockeekac.
31E hâwec hefâuckeme qaŋqaŋ eekac, â opâ ʒâkâŋko hume kuru bâbâc wefuekac.
32E fifia bahuc rame opâzi fâuckehuc râpefuŋnao irisuckeekac, ehuc qârâhâc fuaekac.
33Mâreŋko qowi ere sâc moc mi juŋgopieŋ, e wiac irec me irec hâhâwic moc mi bajuekac.
34E qowi kâcɋene â piticne honec‐jopame wawahane efâreeŋgopieŋ, eki hâcne qowi momori sasawa jaŋere femicne juekac.”