Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Neeni Lewaataana giyo miimminttiyaa moliyaa oiqqiyo hinggittan oiqqanau, woikko a inxxarssaa wodoruwan qachchanau danddayai?
2A siiriyan dafuwaa gelissanau danddayai? Woikko a gacuwaa hinggittan caddada oiqquutee?
3I nena, ‘Hayyanaa tana yeddarkkii’ yaagidi woossanee? Woikko i neeyyo mal77o qaalan haasayanee?
4Neeni a merinau ne ashkkara oottanau, i nenaara maachchaa maacettanee?
5Asi kafuwaara kaa7iyoogaadan, neeni aara kaa7uutee? Woikko a qachchada, ne macca ashkkaratuyyo kaa7anau immuutee?
6Moliyaa oiqqiyaageeti a waagan palamettiyoonaa? Woikko zal77anchchati a qanxxerettidi baizziyoonaa?
7Neeni a galbbaa maccaamiyan, a huuphiyaakka philxxuwan caddada qohanau danddayai?
8Ane a ne kushiyan bochcha; neeni aara baaxetido baaxiyaa hassayada, naa77anttada aara baaxetanau kajjeelakka!
9“He miimminttiyaa oiqqanau kajjeeliyoogee mela; harai attin, a be7ida ubbaikka yashshau kokkorees.
10I zin77idosaappe a denttanau ooninne xalenna; yaatin, ta sinttan eqqanau danddayiyai oonee?
11Taani kushiyaa zaarana mala, taayyo koiro immidai oonee? Saloppe garssaara de7iyaabai ubbai tabaa.
12“Lewaataana gedetubaa, a gita wolqqaabaanne a lo77iya bollaabaa haasayiyoogaa taani aggikke.
13A galbbaa qaaranau danddayiyai oonee? Birata milatiya a maayuwaa caddanau danddayiyai oonee?
14Yashshiya achchai de7iyo a manggaagaa pooqqanau danddayiyai oonee?
15A zokkuwaa galbbai issoi issuwaa bollan doorettidanne shuchchaadan minnida gonddalleta milatees.
16Eti issoi issuwaayyo keehi matattido gishshau, eta giddoora, harai atto, carkkoikka kanttanau danddayenna.
17Eti ubbaikka issoi issuwaara gaitti uttido gishshau, eta aibinne shaakkenna.
18“I hedhdhishiyo wode, pholqqu giya poo7oi kiyees; a aifetikka maallado xalqqiyaadan zo77oosona.

19A doonaappe tamaa lacoi kiyees; tamaikka piridi wodhdhees.
20Penttiya disttiyaappe garssa baggaara eexxiya maqqaappe kiyiya cuwaadan, a siiriyaappe cuwai kiyees.
21A siiriyaara kiyiya shemppoi xiixinttaa bonqqissees; tamaa lacoikka a doonaappe kiyees.
22“A morggiyan wolqqai de7iyo gishshau, i keehippe yashshiyaagaa.
23A ashoi issippe nuketti uttido gishshau, a bollai birataadan minnees.
24A wozanai shuchchaadan mino; gaacciyo woxaadankka mino.
25I denddiyo wode, minotikka yayyoosona; eti dagammidi baqatoosona.
26Akko gakkiya bisoi ainne allaalle kessenna; toorai, woikko zubbee, woikko philxxoi a ainne oottenna.
27Birataa i daladan, nahaasiyaakka musida mittaadan qoodees.
28Wonddafiyaa zubbee a baqatissenna; yambbarshshan oliyo shuchchaikka ayyo suulla mala.
29Dullai ayyo issi buuxa mala; tooraa xonggiyo wode, qilliiccidi miiccees.
30A uluwaa bollan de7iya galbbai meqerettida kon77aadan qara; urqqaara i biyo wode, marashaadan biittaa phalqqees.
31“Abbaa penttida haattaadan bukkees; xaaro giddon penttiya zaitiyaadankka bulibulissees.
32Baappe guyyeera phooliya ogiyaa kessees; abbaa haattaakka bootta hoommuwau laammees.
33Biittaa bollan a mala mereti baawa; i yayyi erenna mereta.
34Keehippe gita gidida meretata ubbaa i ziqqi oottidi xeellees; do7a ubbatussi i kawo” yaagiis.