Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Muxun naxan waxi a xa a nɔ, na a yɛtɛ nan madaxuma. Muxu yo na a to tun, na birama nɛn a xanbiramaan na.
2Muxu yo mi susɛ yɛngɛn bagɛ a ma, nayi nde susɛ tiyɛ n yɛtagi?
3Nde a doli n ma, alogo n xa a fi? N tan nan gbee dunuɲa seene birin na!”
4“N mɔn xa falan ti ige yi sube ɲaxin salen seene ma, e nun a sɛnbɛ magaxuxin nun a fati faɲina.
5Nde nɔɛ a kidin bɛ a ma? Nde nɔɛ a xanle sɔxɔnɲɛ naxanye xɔdɔxɔ alo wurena?
6Nde nɔɛ a gbɛgbɛni biyɛ? Muxune gaxuma a ɲinne nan yɛɛ ra.
7A xali xɔdɛxɛne safa wuyaxi nan a fari, e dɔxi e bode ra a fari alo yɛ masansan wure lefane.
8E saxi e bode fari, hali foyen mi nɔɛ danguɛ.
9E tugunxi e bode ra, e bode suxi, e mi nɔɛ bɛ e bode ra.”
10“Ige yi sube ɲaxin na tison, kɛnɛnna yi mini, a yɛɛne luxi alo subaxana.
11Tɛɛ dɛgɛn minima a dɛ, tɛɛ wolonne tuganma.
12A ɲɔɛ tutin tema, alo tunde wolonna, alo sɛxɛ tutina.
13A ɲɔɛ foyen tigine radɛgɛma, tɛɛ dɛgɛn yi mini a dɛ.
14Sɛnbɛna a kɔɛɛn nin, gaxun nan sigama a yɛɛ ra.
15A fati kidin ɲixiriɲixirine wuya, e bata xɔdɔxɔ ayi a ma, sese mi bama a ma.
16A bɔɲɛn xɔdɔxɔ alo gɛmɛna, a xɔdɔxɔ alo se kunba gɛmɛna.”
17“A na keli, alane yi gaxu, e yigitɛgɛxin yi xɛtɛ.
18Silanfanna mi sese ligama a ra, hanma tanba xurin nun dɛgɛmaan nun tanba gbeena.

19Wuren luxi nɛn a tan xa alo sɛxɛna, sulana alo wudi kunxina.
20A mi a gima xalimakunla yɛɛ ra, lantan gɛmɛne findixi se dagin nan na a tan xa.
21Gbelemɛn luxi nɛn a tan xa alo sɛxɛna, a gelen tanban woli xuiin ma nɛn.
22A kui kidin luxi nɛn alo gɛmɛ ralemunxine, alo xɛɛ rabɔnbɔ seen naxan bubuma boroni.”
23“A na sin fɔxɔ igen tilinna ma, igen yi a ramini alo a tɛɛn nan ma. A fɔxɔ igeni maxama nɛn alo seri igen tɛɛn ma.
24A funfuni yalanxin nan luma a xanbi ra igeni, a lu alo fonna xun sɛxɛn na mini fufaan fari.
25A kanna mi muxu yo ra bɔxɔ xɔnna fari. Dali seen na a ra naxan mi gaxuma.
26A yaxu sɛnbɛma yo na keli, a yɛɛn yoma na kanna ma nɛn, bayo a tan nan sube xaɲɛne birin ma mangan na.”