Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1We nyɛ̀mmɛ̀ bo ò pɑ̃ kòò dɔ̀ ò bo fɛ̀ nɑ? A bo fɛ̀ yɑ̀mɛ̀ mɑ́ɑ̀ sɑ̀nnɛ̀mu kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ n dɑ ɑutɛ́ kɑ̀ɑ do.
2We mbo yĩ́ o kɔ̃m̀bùɔ̀ dɛu kɛ́ fɛ̀ wɛ̃̀ńtɛ́? We nnɛ́ bo dɑ́ɑ́tí kɛ́ m bɑɑo mí nKuyie?
3We nni mpèntɛ o kpɛrɛ kɛ̀ ǹ dò nkóò yietí? Dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ míì dɛ̀ te.
4N yóó wɛ̃tɛ kɛ́bɛ́i nfɛmùɔ̀fɛ̀ fɛnfɛ kpɛ́í nkɛ, M mu nnɛ́ í nɑ̀kɛ́ fɛ tùòti kó muwɛ̃rímú kpɛ́í, fɛ̀ kɔ̃̀ntì pìítɛ́ kɛ wennimu.
5We mbo dɑ́tɛ́ fɛ yɑɑ̀bòrì dɛ ììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀? We mbo tɑ fɛ yɛ̀ì sɑku?
6We mbo kpetɛ́ fɛ nùù kó dicɑ̀ù? Fɛnimbɔbɔrɛ fííkú dɛ̀ dɛ̀ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì nti.
7Kɛ̀ tidɔpììtì kó inɑú dɔ́kɛ́ fɛ ĩ́nkɛ̀, kɛ tɑu kɛ dò mbɛ̀ ti wɛ̃nnɛ́ kɛ utɛ́.
8Bɑ́ kù kɛ̀ kù kɑ̀ɑ́ nkutɛkù, muyɑɑ́ nyí pɛ̃nkù ti cuokɛ̀.
9Kɛ̀ ti wɛ̃ nkɛ tɑunɛ̀ titɔbɛ̀, kɛ pĩ́ ntitɔbɛ̀ teii bɑ́ kɛ í dò nkɛ́nɑ kɛ́yɑtɛ.
10Kɛ̀ fɛ̀ cĩɛ̃ mmuhɑ̃ɑ̃́ ntĩ́ɛ̃́tɛ́, kɛ̀ fɛ̀ wèńtɛ́ní dɛ̀ ndò ndiyiè bo kɛ yɛtìní,
11Kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmíínní fɛ nùù miɛkɛ, kɛ̀ ihɑ̃ɑ̃pɛ́m̀pɛ́rí yiɛ̀ní.
12Kɛ̀ kuyukú yiɛ̀ní fɛ wũɔ̃̀, kɛ dò ntɛkṹmbotɛ̀ ɔ̃ɔ̃ fɑ̃ntɛ kɛ̀ kùù yukú ńyiɛ̀.
13Kɛ̀ fɛ̀ wei yɛkũɔ̃ ncɔ́útɛ́, kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nyɛ̀nní fɛ nùù miɛkɛ.
14Kɛ̀ muwɛ̃rímú bo fɛ fɔ̃̀níí miɛkɛ, kɛ̀ wèè fɛ̀ yɑ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhò ɑutɛ́.
15Kɛ̀ fɛ kɔ̃̀ntì wɛ̃ńnɛ̀ titɔbɛ̀ teii, kɛ kpeńnì bɑ́ kɛ í dò nkɛ́nɑmpɛ.
16Fɛ̀ í dé dɛ̀mɑrɛ̀, dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ fɛ̀ yɔ̀kùnnɛ.
17Kɛ̀ fɛ̀ ìtɛ́ní kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ nyɛdɑkperɛ̀, kɛ́ yɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ yɛ̀ ncokù kɛ sɔrì.
18Kukpɑ̀rìseú í fɛ̀ fũũku, dikpɑ̃nnì nɛ̀ disiè mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi.

19Fɛ borɛ̀ timɑ́tì dònnɛ̀ timútì nti, fɛ borɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ nɛ̀ kudɔú kùù dùrí dɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́.
20Fɛ̀ í cokù kupie, yɛditìfɑ̃̀ntɑ̃́rɛ̀ dò ntimútì nti fɛ borɛ̀.
21Didùrì í duò fɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì, kɛ̀ dikpɑ̃nnì fũntɛ fɛ̀ ɔ̃ ndi dɑúmu.
22Fɛ pɔutì cùɔ́kɛ́ sikɑ̃ũ nsi mɛyómmɛ̀ kpɛsi, kɛ̀ fɛ̀ kètɛ́ dɛ̀ ndò mbɛ̀ dɔ̀tɛnɛ̀ dinɑɑkɑ̃ɑ̃̀.
23Kɛ̀ fɛ̀ do dibinni dì fɑ̃̀ntɛmu tɛkṹmbotɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ̀ kubinku nku kùu kutìrɛ̀ kɛ́ndò mbɛ̀ tùɔ ntihúúntì.
24Kɛ̀ fɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔúnko kuhɑ̃ɑ̃wenniku, kɛ̀ difɔ̃̀tìrì cũmpuri dontɛnɛ̀ tiyùpɛ́ítì.
25Kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ òmɔù í fɛ̀ bɑkɛ́, bɛ̀ fɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ fɛ kɔ̃m̀bùɔ̀ ndi.
26Bɑ́ dɛ̀ɛ̀ dɛu fɛ̀ ɔ̃ nwetóomu, fɛɛ̀ bɑkɛ́ tiwɑnwɑntì timɔu dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ.