Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ ìì botí yó mbo kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, kɛ́nwetí Etinɔɔ kɛ́mpɛkɛ́nɛ̀ kucɛ kùù dɛ̀ pɛ̃nkù, kɛ́yɛ̀nnɛ̀ Amɑti nɛ̀ Asɑɑ-Enɔnni Dɑmɑɑsi kó kumɑ̀nku mɛ nkɛ mbomɛ̀ kɛ pɛkɛ́nɛ̀ Amɑti, kɛ̀ dɛ mɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔku tú dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, Dɑnni kó kɛtenkɛ̀ nkɛ.
2Dɑnni kɔkɛ kó kumɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ̀ Asɛɛ kɔkɛɛ túótɛ́.
3Asɛɛ kɔkɛ kó kumɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ kɛ̀ Nɛfutɑdii kɔkɛɛ túótɛ́.
4Nɛfutɑdii kɔkɛ kó kumɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ Mɑnɑnsee kɔkɛɛ túótɛ́.
5Mɑnɑnsee kɔkɛ kó kumɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ Efɑdɑimmu kɔkɛɛ túótɛ́.
6Efɑdɑimmu kɔkɛ kó kumɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ Dubɛnni kɔkɛɛ túótɛ́.
7Dubɛnni kɔkɛ kó kumɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ̀ Sudɑɑ kɔkɛɛ sɔɔtɛ́.
8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Di dɛitɛ Sudɑɑ kó kɛtenkɛ̀ tɑkɛ́ n kɔkɛ kɛ̀ kɛ pɛ̃kùmɛ̀ mbo cìdòmɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́ nɛ̀ dikéè kɛ̀ kɛ okùmɛ̀ mmɑnnɛ̀ di kɔkɛ kɔ̃mɛ, kumɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔku kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ di mɑɑ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ cuokɛ̀.
9Di yóó dɛitɛ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ n kpɛ́í nkɛ okùmɛ̀ yó mbo cìdòmɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀dɛ́ nɛ̀ dikéè, mɛpɛ̃kùmɛ̀ cìdòmɛ́tìrì tɛpíítɛ̀.
10Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɔkɛ mbo kɛ cɑ̃́ɑ̃́ nkɛ̀ kɛ okùmɛ̀ mbo kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ cìdòmɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀dɛ́ nɛ̀ dikéè kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì bíɛ́kɛ̀ kó mɛpɛ̃kùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì sikɔusìnùmmù (500), kɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó mɛpɛ̃kùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì sikɔusìnùmmù (500) kɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kó mɛokùmɛ̀ mbo cìdòmɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ nɛ̀ dikéè kɛ̀ di soó n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ cuokɛ̀.
11Dɛ kó kɛtenkɛ̀ yó ntú ikuɔ́ nìùbɛ̀ Sɑdɔki bí kɔkɛ nkɛ Isidɑyɛɛribɛ do n dɛ́tɛ́nɛ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ nkpɑɑ́ kɛ pĩ́ n tɔ̃mmú kɛ í nni ndɛtɛ́nɛ̀ Defiibɛ tɔbɛ̀ kɔ̃mɛ.
12Bɛmbɛ kó kɛtenkɛ̀ yó ncɑ̃́ɑ̃́mmu kɛ bo mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kɔkɛ miɛkɛ kɛ tɔ́kɛ́nɛ̀ Defiibɛ tɔbɛ̀ kɔkɛ.
13Defiibɛ tɔbɛ̀ kó kɛtenkɛ̀ yó mmɑnnɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ tɔbɛ̀ kɔkɛ nkɛ, cìdòmɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ nɛ̀ dikéè mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì sikɔusìnùmmù (500).
14Dɛ kó kɛtenkɛ̀ tu n kɔkɛ nkɛ bɛ̀ bɑ́ɑ́ kɛ̀ fìtɛ́ yoo bɛ̀ɛ kɛ̀ cèetɛnɛ̀ òmɔù, yoo bɛ̀ɛ kɛ̀ pɑ̃.
15Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ bɛ̀ɛ bennɛ́ Kuyie nkó kɛtenkɛ̀ mɛpɛ̃kùmɛ̀ cìdòmɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ dikéè kɛ̀ɛ̀ yó nkpɑɑ́, kɛ̀ yó ntú bɛnìtìbɛ̀ cɛ̃́nkoo kɔbɛ kɔkɛ nkɛ nɛ̀ iwũɔ̃ yó ncentì dɛ̀, kɛ̀ dihɛì mbo dɛ cuokɛ̀.
16Dɛ kó kɛtenkɛ̀ yóó ciitɛ kɛ́mmɑ̀mu tipíìtì timɔu, kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ cìdòmɛ́tìrì mɛ̀dɛ́ nɛ̀ mɛ́tìrì sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250), diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀.
17Kɛ̀ iwũɔ̃ yó ncentì kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ mbo mɛ́tìrì tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nùmmù (125) diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀, diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀.
18Kɛ̀ yó nkpɑɑ́mu diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ mɛokùmɛ̀ cìdòmɛ́tìrì bɛ̀nùmmù diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔ̃mɛ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀, bɛ̀ɛ̀ yó mpĩ́ ndi ɛì kó mutɔ̃mmú bɛ̀ yó nyo nkɛɛ̀ kó tidiitì.

19Isidɑyɛɛribɛ botí imɔu miɛkɛ nkɛ bɛ̀ yóó dɛimɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkɛ̀ kuuti.
20Dɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu yó mbo cìdòmɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ nɛ̀ dikéè tipíìtì tìnɑ̀ɑ̀, di yóó dɛitɛ kɛɛ̀ miɛkɛ kɛtenkɛ̀ mɑkɛ̀ kɛ́mɑɑ́ dihɛì.
21Kɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kɛ̀ kɛ̀ ntú tɛkpɑ̀ɑ̀tìbitɛ kɔkɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ dihɛì dɛ mɑ̀nkɛ idɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kpɛyi, kummɑ̀nku kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kumɑ̀nku kumɔu ku mpíkù nɛ̀ kutɛkù. Tɛkpɑ̀ɑ̀tìbitɛ kó kɛtenkɛ̀ yó mmɑ̀nnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɔkɛ nkɛ, n kɔkɛ kɛɛ̀ yó mbo dɛ cuokɛ̀ nɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
22Defiibɛ tenkɛ̀ nɛ̀ dihɛì kɔkɛ kɛ̀ yó nsokɛ́ Sudɑɑ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ bɛ kɔkɛ cuokɛ̀ nkɛ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìbitɛ kɔkɛ cuokɛ̀.
23Ntɛ ibotí ìì kpɑɑ́ ì yóó totímɛ̀ i kó kɛtenkɛ̀, kɛ́túótɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, Bɛnsɑmɛɛ kɔkɛ́ nkɛ.
24Bɛnsɑmɛɛ kɔkɛ́ kó kumɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ kɔkɛ́ɛ sɔɔtɛ́,
25kɛ́túótɛ́ Simmɛɔ̃ɔ̃ kɔkɛ kó kumɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ̀ Isɑkɑɑ kɔkɛɛ sɔɔtɛ́.
26Isɑkɑɑ kɔkɛ kó kumɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ Sɑbunɔɔ kɔkɛɛ sɔɔtɛ́,
27kɛ́túótɛ́ Sɑbunɔɔ kɔkɛ kó kumɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ̀ Kɑdi kɔkɛɛ sɔɔtɛ́,
28kɛ́túótɛ́ Kɑdi kɔkɛ kó kumɑ̀nku kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kumɑ̀nku yóó dítɛ́ Tɑmɑɑ nwe Mɛdibɑ nɛ̀ Kɑdɛɛsi dɛ kó mɛniɛ nkɛ́ yɛ̀ kukó ndiɛkù, kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì diɛwè.
29Díndi Isidɑyɛɛribɛ di yóó totí kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ nkɛ di botí miɛkɛ. Di yóó tiekɛ kɛ̀nkɛ, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
30Ntɛ dihɛì kó yɛbòrɛ̀ yó ndòmmɛ̀: Di bennɛ́ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ cìdòmɛ́tìrì bɛ̀dɛ́ nɛ̀ mɛ́tìrì sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250).
31Dihɛì kó yɛbòrɛ̀ yó ntɔ Isidɑyɛɛribɛ kó yɛyètɛ̀ nyɛ, yɛbòrɛ̀ yó mbo yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀: Dubɛnni kpɛri nɛ̀ Sudɑɑ kpɛri nɛ̀ Defii kpɛri.
32Kɛ̀ di bennɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ cìdòmɛ́tìrì bɛ̀dɛ́ nɛ̀ mɛ́tìrì sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250) kɛ̀ yɛbòrɛ̀ mbo yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti: Sosɛfu kpɛri nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kpɛri nɛ̀ Dɑnni kpɛri.
33Kɛ̀ di bennɛ́ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ cìdòmɛ́tìrì bɛ̀dɛ́bɛ̀ nɛ̀ mɛ́tìrì sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250) kɛ̀ yɛbòrɛ̀ mbo yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti: Simmɛɔ̃ɔ̃ kpɛri nɛ̀ Isɑkɑɑ kpɛri nɛ̀ Sɑbunɔɔ kpɛri.
34Kɛ̀ di bennɛ́ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ cìdòmɛ́tìrì bɛ̀dɛ́ nɛ̀ mɛ́tìrì sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250) kɛ̀ yɛbòrɛ̀ mbo yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. Kɑdi kpɛri nɛ̀ Asɛɛ kpɛri nɛ̀ Nɛfutɑdii kpɛri.
35Kuduotí kùù yóó fitɛ́ dihɛì ku okùmɛ̀ yó mbo cìdòmɛ́tìrì bɛ̀wɛi. Dihɛì yètìrì yó ntú: Kuyie ndɛ̀ bo, (nɛ̀ bɛ kó tinɑ́ɑǹtì Yɑɑwe-Sɑmmɑ).