Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Buipiↄn kɛ baade ń a tↄ́o. Sɛa gugbãntoo oi Dã buiↄ a lɛɛ do sɛ́. An bùsu a pã Ɛteloni zɛ́i e Amata bↄlɛi. Azaa'enana ń Damasi bùsu lɛ́ pↄ́ kú gugbãntoo oi Amata bùsu saɛo mɛ́ ń bùsu lɛ́ ũ gukpɛ oi.
2Asɛɛ buiↄ i a lɛɛ do sɛ́. An bùsu iↄ naa Dã buiↄ bùsuwa za gukpɛ e bɛ'aɛ.
3Nɛfatali buiↄ i a lɛɛ do sɛ́, iↄ naa Asɛɛ buiↄ pↄ́wa.
4Manase buiↄ i a lɛɛ do sɛ́, iↄ naa Nɛfatali buiↄ pↄ́wa.
5Ɛflaiũ buiↄ i a lɛɛ do sɛ́, iↄ naa Manase buiↄ pↄ́wa.
6Lubɛni buiↄ i a lɛɛ do sɛ́, iↄ naa Ɛflaiũ buiↄ pↄ́wa.
7Yuda buiↄ i lɛɛ do sɛ́, iↄ naa Lubɛni buiↄ pↄ́wa.
8Bùsu pↄ́ á kpá Diiwa aↄ naa Yudaↄ bùsuwaɛ za gukpɛ e bɛ'aɛ. Bùsupi yàasa iↄ gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo (25.000), a gbã̀a iↄ sáa ń buiↄ pↄ́o za gukpɛ e bɛ'aɛ. Dii kúkĩi iↄ ku guoguo.
9Bùsu pↄ́ á kpá Diiwapi gbã̀a iↄ gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo (25.000), a yàasa lɛɛ kwi (10.000).
10Dii tↄↄlɛpi aↄ dɛ sa'onaↄ pↄ́ ũɛ. Gugbãntoo oi gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo (25.000), bɛ'aɛ oi lɛɛ kwi (10.000), gukpɛ oi lɛɛ kwi (10.000), gɛↄmidↄkĩi oi lɛɛ baasↄo (25.000). Dii kúkĩi aↄ ku guoguoɛ.
11Zadoki bui sa'ona pↄ́ wà ń dílɛ Dii gbàgbana ũↄ pↄ́n we. Kɛ́ Isailiↄ zã̀ yã́wa, Zadoki buiↄ zĩ pↄ́ Dii dànɛ́ kɛ̀, aai zã aà yã́wa lá Levii buiↄ kɛ̀wao.
12Wa Dii tↄↄlɛ kĩnipi kpámá, a kua iↄ adoa, sa'onaↄ tↄↄlɛpi iↄ naa Levii buiↄ bùsuwa.
13Levii buiↄ bùsu iↄ naa sa'onaↄ bùsuwa. A gbã̀a iↄ gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo (25.000), a yàasa lɛɛ kwi (10.000).
14Aasuli yíao, aasuli a lɛũkpakɛo, aasuli kpá gbɛ̃pãleↄwao. An bùsupi dɛńla, kɛ́ Dii pↄ́ɛ yã́i.
15Tↄↄlɛ pↄ́ a gↄ̃ yàasa iↄ gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄo (5.000), a gbã̀a lɛɛ baasↄo (25.000). Mɛɛwiadeↄ pↄ́n we, aa bɛkpau, aai pↄ́ↄ dã́dãu. Mɛɛwiapi iↄ ku guoguo,
16a gbã̀a ń a yàasao iↄ sáa. A gola ń golao iↄ gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ ń ↄ̀aa pla ń basↄoo (4.500).
17Dã́dãkɛkĩiↄ iↄ liaai, a yàasa gã̀sĩsuu ↄ̀aa do ń blakwio (250).
18Bùsu pↄ́ gↄ̃̀ iↄ naa Dii tↄↄlɛwa gukpɛ oi gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000), bɛ'aɛ oi lɛɛ kwi (10.000) e a gbã̀a lɛ́u. Tↄↄlɛpi blɛ iↄ dɛ wɛ̃́lɛpi zĩkɛnaↄ pↄblea ũ.

19Isaili bui píi guu ↄ̃ mɛɛwia buakɛnapiↄ bↄu.
20Á Dii tↄↄlɛ li gudoũ ń mɛɛwia pↄ́o, a gbã̀a ń a yàasao iↄ sáa gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo (25.000).
21Sɛa tↄↄlɛ pↄ́ dɛ Dii pↄ́ ũ ń mɛɛwia pↄ́owa e à gɛ̀ pɛ̀ á bùsu zↄ̃lɛwa kpɛla ń kpɛleo iↄ dɛ kí pↄ́ ũ. Tↄↄlɛ pↄ́ kú gukpɛ oi ń bɛ'aɛ oio gbã̀a iↄ gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo (25.000). Kí tↄↄlɛpi iↄ naa tↄↄlɛ pↄ́ á buiↄ a kpaalɛkɛwa. Dii tↄↄlɛ pↄ́ aà kpɛ́ aↄ ku a guuↄ iↄ ku kí tↄↄlɛↄ zãnguo.
22Levii buiↄ tↄↄlɛ ń mɛɛwia tↄↄlɛo iↄ ku kí tↄↄlɛↄ zãnguo. Kí tↄↄlɛↄ iↄ ku Yudaↄ tↄↄlɛ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ tↄↄlɛo zãnguo.
23Bui kĩniↄ pↄ́n kɛ: Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ i a lɛɛ do sɛ za gukpɛ e bɛ'aɛ.
24Simɛↄ buiↄ i a lɛɛ do sɛ́, iↄ naa Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ pↄ́wa.
25Isakaa buiↄ i a lɛɛ do sɛ́, iↄ naa Simɛↄ buiↄ pↄ́wa.
26Zabulↄni buiↄ i a lɛɛ do sɛ́, iↄ naa Isakaa buiↄ pↄ́wa.
27Gada buiↄ i a lɛɛ do sɛ́, iↄ naa Zabulↄni buiↄ pↄ́wa.
28Bↄa Tamaa Gada buiↄ tↄↄlɛ lɛ́ pↄ́ kú gɛↄmidↄkĩi oi a gɛ́ Mɛliba Kadɛsi íkĩiɛ, i pã Egipi zɛ́ swai e ísia zↄ̃ↄi.
29Bùsu pↄ́ á a kpaalɛkɛ Isaili buiↄnɛ ń gbɛlaaon we. An baan we. Dii Lua mɛ́ ò.
30Mɛɛwiapi bↄlɛↄn kɛ: Wa Isaili buiↄ tↄ́kpa bↄlɛpiↄnɛ. Gugbãntoo oi bĩ́i gbã̀a gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ ń ↄ̀aa pla ń basↄoo (4.500). A bↄlɛↄ àaↄ̃ɛ, Lubɛni bↄlɛ, Yuda bↄlɛ ń Levii bↄlɛo.
32Gukpɛ oi bĩ́i gbã̀a gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo ń ↄ̀aa pla ń basↄoo. A bↄlɛↄ àaↄ̃ɛ, Yosɛfu bↄlɛ, Bɛ̃yãmɛɛ bↄlɛ ń Dã bↄlɛo.
33Gɛↄmidↄkĩi oi bĩ́i gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ ń ↄ̀aa pla ń basↄoo. A bↄlɛ àaↄ̃ɛ, Simɛↄ bↄlɛ, Isakaa bↄlɛ ń Zabulↄni bↄlɛo.
34Bɛ'aɛ oi bĩ́i gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ ń ↄ̀aa pla ń basↄoo. A bↄlɛ àaↄ̃ɛ lↄ, Gada bↄlɛ, Asɛɛ bↄlɛ ń Nɛfatali bↄlɛo.
35Bĩ́i pↄ́ liaipi gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao plasaiɛ (18.000). Za gↄↄ bee wa mɛ mɛɛwiapiɛ, Diikuwe.