Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ezekiel

Ezekiel 48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tagageinga dela i baahi ngeia tenua Israel e hanaga i baahi dua mai di Tai Mediterranean gaa hana gi di waahale Hethlon gaa hana gi di Ala Nnoonua o Hamath, gaa hana gi di waahale Enon, gaa hana gi tagageinga i mehanga Damascus mo Hamath. Di madawaawa e dahi e kae dana gowaa e dahi mai tenua deenei e daamada i tagageinga i baahi dua gaa hana gi dai, gi Tai Mediterranean. Deenei di hagatau mai i ngeia gaa hana gi ngaaga: Dan Asher Naphtali Manasseh Ephraim Reuben Judah
8Di gowaa e dahi e dugu gi daha go goodou, di mee e hai ai nnegau hagalabagau. E lahalaha nia mael e 8 mai baahi ngeia gaa hana gi ngaaga, gei dono looloo e hai hua be di lloo o nia duhongo ala guu wanga gi nia madawaawa. Di Hale Daumaha dela gaa dugu gi lodo di gowaa deelaa.
9I tungaalodo di gowaa deenei, tama gowaa e looloo nia mael e 8 ge lahalaha e 6 mael e haga dabu ang gi Dimaadua.
10Digau hai mee dabu e daa mai nadau duwwongo mai i di gowaa dela gu hagadabu. Mai i baahi dua gaa tugi i baahi dai, di nadau duwwongo e 8 mael, tugi i baahi ngeia gaa hana gi ngaaga i nia mael e 3. Di Hale Daumaha Dimaadua e dugu i tungaalodo di gowaa deenei.
11Di gowaa dabu deenei le e wanga gi digau hai mee dabu ala go di madawaawa Zadok. Digaula nogo hai hegau manawa dahi mai gi di Au, ge hagalee e madalia digau Israel ala i golo ala e hai di huaidu, be di hai o di madawaawa Levi ala ne hai.
12Deenei laa, digaula ga hai mee gi tama gowaa i baahi i golo di gowaa dela e wanga gi digau Levi, di gowaa deelaa gaa hai di gowaa koia e dabuaahia huoloo.
13Digau Levi e kae labelaa di nadau dama gowaa, i baahi ngaaga di gowaa digau hai mee dabu. Di gowaa deenei e 8 mael mai i baahi dua gaa tugi i baahi dai, gei e 3 mael mai i baahi ngeia gaa tugi i baahi ngaaga.
14Di gowaa dela ne haga dabu ang gi Dimaadua la go di gowaa kaedahi humalia huoloo i nia gowaa huogodoo, deai dahi gowaa i di maa e hui gi daha be e waahei be e wanga gi tangada ai. Di gowaa la gu dabuaahia guu hai di mee ni Dimaadua.
15Di baahi di gowaa dela ne dugu gi daha dela guu dubu i golo, e looloo nia mael e 8 ge 2 mael lahalaha, la hagalee e dabu, gei ang gi nia hagadilinga mee e hai hegau ai nia daangada. Digaula e mee di noho i golo ge hai hegau i di gowaa. Di waahale la gi haganoho i tungaalodo di gowaa deelaa.
16Di waahale le e tungaadahi ono baahi nia yard e dagi lua mana ge lima lau madalua (2,520).
17Haganiga huogodoo di waahale deenei i nia baahi huogodoo e iai di gowaa e mahuge nia yard 140 dono lahalaha.
18Di gowaa dela gaa dubu i golo i muli di waahale dela ma gaa hau i lodo di gowaa i baahi ngaaga, di gowaa dabu nia mael e 3 looloo ge e 2 mael lahalaha i di baahi gi dua, gei nia mael e 3 looloo ge e 2 mael i baahi i dai, e hai di gowaa dogi mee ni digau ala e noho i lodo di waahale.
19Di ingoo hua tangada ma gaa noho i lodo di waahale, ma e aha be ia di madawaawa behee dela ne hanimoi ia, e mee di hai dana hadagee i di gowaa deelaa.
20Hagapuni mai huogodoo tamanaiee o di gowaa deelaa i tungaalodo dela ne dugu gi daha le e 8 mael i nia baahi dagidahi, mo di waahale hogi i tungaalodo di gowaa deelaa.
21Di gowaa dela e dubu la di gowaa tangada dela e dagi tenua. Di gowaa ni mee e hana gi dua gei e hana gi dai o di gowaa dela e dugu ai di Hale Daumaha, di gowaa digau hai mee dabu, di gowaa digau Levi, mo di waahale. Di gowaa ni mee e hana gi tua gaa dae gi tagageinga o baahi gi dua mo baahi gi dai gaa hana gi Tai Mediterranean, ga hagaodi gi baahi ngeia gi baahi di gowaa hai mee ginai Judah, mo adu gi ngaaga gi baahi di gowaa e hai mee ginai Benjamin.
23Baahi ngaaga o di gowaa hagalabagau deenei, e dahi mo dahi madawaawa e kae di gowaa dela e haneia i tagageinga dela i baahi dua gaa hana gi dai gi Tai Mediterranean. Daamada mai baahi ngeia gaa hana gi ngaaga, nia madawaawa le e hagatau beenei: Benjamin Simeon Issachar Zebulun Gad
28I di baahi ngaaga o di gowaa dela ne wanga gi di madawaawa Gad, tagageinga o dana gowaa e haneia i baahi dai a ngaaga mai i Tamar gaa hana gi di gowaa tiutiu o Kadesh, gaa hana i baahi dai a ngeia e hana madalia tagageinga Egypt gaa hana gi Tai Mediterranean.
29Tagi go Yihowah ga helekai, “Deelaa di hai e duwwe ai tenua Israel i nia madawaawa Israel e hai gowaa ginai digaula.”

30E iai nia bontai e 12 ala e ulu gi Jerusalem. Di abaaba nei mo di abaaba nei i nia abaaba e haa e dagi lua mana ge lima lau madalua (2,520) yard, gei nia abaaba dagidahi e dolu ono bontai i no lodo, di ingoo e dahi ang gi di madawaawa e dahi. Nia bontai i baahi ngeia o di abaaba e hagaingoo gi Reuben, Judah, mo Levi. Nia bontai i baahi dua o di abaaba ang gi Joseph, Benjamin, mo Dan. Nia bontai i baahi ngaaga di abaaba ang gi Simeon, Issachar, mo Zebulun. Nia bontai i baahi dai e hagaingoo gi Gad, Asher, mo Naphtali.
35Di hulu di hagatau di looloo di abaaba i nia baahi e haa o di waahale le e madangaholu mana ge huwowalu (10,080) yard. Di ingoo di waahale deelaa dangi nei gaa hana hua beelaa la go “Dimaadua la i kinei!”