Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Biittaa shaakkanau mazggafettida zaretu sunttai hagaa: Huuphessa baggaara issi saamai Daana zariyaayyo imetto. Hegeekka Hetiloonappe Hamaatau efiya ogiyaa kaallidi, hegaappekka Damasqqo biittan de7iya Haxaari-Enaana katamaa gakkees. Hegee arshshoppe biidi arggo gakkanau de7iya sohuwaassi huuphessa bagga zawa gidana.
2Daana zawaara oiqettidi, arshshoppe arggo gakkanaashin de7iya issi saamai Aseera zariyaayyo imetto.
3Aseera zawaara oiqettidi, arshshoppe arggo gakkanaashin de7iya issi saamai Nifttaaleema zariyaayyo imetto.
4Nifttaaleema zawaara oiqettidi, arshshoppe arggo gakkanaashin de7iya issi saamai Minaase zariyaayyo imetto.
5Minaase zawaara oiqettidi, arshshoppe arggo gakkanaashin de7iya issi saamai Efireema zariyaayyo imetto.
6Efireema zawaara oiqettidi, arshshoppe arggo gakkanaashin de7iya issi saamai Roobeela zariyaayyo imetto.
7Roobeela zawaara oiqettidi, arshshoppe arggo gakkanaashin de7iya issi saamai Yihudaa zariyaayyo imetto.
8“Yihudaa zawaara oiqettidi, arshshoppe arggo gakkanaashin de7iya issi saamaa dummaya wotta. Ayyo gomppai tammanne naa77u kilo meetirenne bagga gidees. Arshshoppe arggo gakkanaashin de7iya zananai issi zariyaa shaakkin gakkiya saamaara lagge. Ayyo giddo ginan Beeta Maqidasee de7ees.
9“He saamaappe neeni GODAASSI dummayada wottiyo sohoi tammanne naa77u kilo meetirenne bagga adussanne tammu kilo meetire aaho gido.
10He sohuwaayyo baggai qeesetuyyo dummayido soho gido; i huuphessa baggaara tammanne naa77u kilo meetirenne bagga adussa; arggo baggaara ichchashu kilo meetire aahonne arshsho baggaarakka ichchashu kilo meetire aaho; qassi tohossa baggaara tammanne naa77u kilo meetirenne bagga adussa. GODAA Beeta Maqidasee ayyo giddo ginan de7ees.
11Ha dummayi wottido sohoi Israa7eela asai ta ogiyaappe wora simmiyo wode, etaara wora simmida Leewatudan gidennan, ammanettidi taayyo oottiiddi gam77ida, geeshsha qeesetussi, Xaadooqa yaratussi imetto.
12Hegee GODAASSI dummayido biittaappe etayyo dumma saama; i ubbaappe aadhdhida geeshsha. Eta saamai Leewatu saaman zawato.
13“Qeesetu zawaara oiqettidi, Leewatuyyookka zananai tammanne naa77u kilo meetire bagga, gomppaikka ichchashu kilo meetire gidido issi saamai imetto.
14Eti he gadiyaappe aibanne baizzoppona woikko laammoppona. Hegee biitta ubban dummatidaagaa gidiyo gishshau, hara asa kushiyan gelanau bessenna; GODAASSI i geeshsha soho.
15“Attida naa77u kilo meetirenne bagga aahonne tammanne naa77u kilo meetirenne bagga adussa sohoi katamaa asai ubbai keettaa keexxiyoonne mehiyaa heemmiyo soho gido; katamai he biittaayyo giddo ginan de7o.
16He katamai oiddu zooziyaara de7ees. Huuphessa baggai 4,500 wara; tohossa baggai 4,500 wara; arshsho baggai 4,500 wara; arggo baggaikka 4,500 wara.
17Katamaassi hentta gadee de7o; he gadee huuphessa baggaara, tohossa baggaara, arshsho baggaaranne arggo baggaara 250 wara aaho gido.
18Geeshsha sohuwaa baggaara attida sohoi arshshokko wadhdhiyo wode, zananai ichchashu kilo meetire; arggo baggi wadhdhiyo wode, zananai ichchashu kilo meetire. He sohuwan mokkidabai ubbai he kataman oottiyaageetussi quma gidana.

19Israa7eela zare ubbaappe he kataman oottanau yiyaageeti he biittaa goyona.
20Intte dummayiyo sohoi muleera oiddu zooziyaarakka tammanne naa77u kilo meetirenne bagga aduqqees. He sohoi katamai keexettido sohuwaanne geeshsha sohuwaa banan gujjees.
21“Beeta Maqidasiyaappe, qeesetu saamaappe, Leewatu saamaappenne katamaa sohuwaappe arshsho baggaaranne arggo baggaara de7iya attida biittai halaqaassa gido. He biittaassi gomppai tammanne naa77u kilo meetirenne bagga. He halaqaa biittai huuphessa baggaara Yihudaa gakkida saaman, tohossa baggaara Biniyaama gakkida saaman zawatees.
23“Attida zaretussi biittai hagaadan shaahettees. Arshshoppe arggo gakkanaashin, issi saamai Biniyaama zariyaayyo imetto.
24Biniyaama zawaara oiqettidi, arshshoppe arggo gakkanaashin de7iya issi saamai Simoona zariyaayyo imetto.
25Simoona zawaara oiqettidi, arshshoppe arggo gakkanaashin de7iya issi saamai Yisaakoora zariyaayyo imetto.
26Yisaakoora zawaara oiqettidi, arshshoppe arggo gakkanaashin de7iya issi saamai Zaabiloona zariyaayyo imetto.
27Zaabiloona zawaara oiqettidi, arshshoppe arggo gakkanaashin de7iya issi saamai Gaada zariyaayyo imetto.
28Gaada tohossa zawai Taamaara katamaappe denddidi, Mariiba Qaadeesan de7iya pulttuwaara kanttidi, Gibxxe SHaafaa kaallidi biidi, Meediteraane Abbaa gakkees.
29“Intte Israa7eela asaassi shaakkana biittai hagaa; hageeti eta gakkana saamata. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
30“Katamaappe kiyiyo penggeti hageeta. Eti Israa7eela zaretu sunttan xeegettana. Huuphessa dirssaa gimbbee 4,500 wara aduqqana; he gimbbiyan Roobeela penggiyaa, Yihudaa penggiyaanne Leewa penggiyaa geetettiya heezzu penggeti de7ana.
32Arshsho dirssa gimbbee 4,500 wara aduqqana; he gimbbiyan Yooseefa penggiyaa, Biniyaama penggiyaanne Daana penggiyaa geetettiya heezzu penggeti de7ana.
33Tohossa dirssaa gimbbee 4,500 wara aduqqana; he gimbbiyan Simoona penggiyaa, Yisaakoora penggiyaanne Zaabiloona penggiyaa geetettiya heezzu penggeti de7ana.
34Arggo dirssaa gimbbee 4,500 wara aduqqana; he gimbbiyan Gaada penggiyaa, Aseera penggiyaanne Nifttaaleema penggiyaa geetettiya heezzu penggeti de7ana.
35“Katamaa yuushoi muleera likkin, 18,000 wara gidana. He wodeppe doommidi he katamai, ‘GODAI Hegan De7ees’ yaagetettidi xeesettana” yaagees.