Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Lohiabada ia hereva, ia gwau, “Israela ena mirigini kahana tano hetoana be Davara Badana dekena amo ia matamaia, ia lao, Hetelono dekena amo ia lao, ela bona Hamata ena raka vareai gabuna, vadaeni Enono hanua dekenai ia lao, Damaseko bona Hamata edia huanai tano hetoana dekenai. “Israela ena iduhu ta ta ese tano ena kahana ta do idia abia, dina daekau kahana hetoana dekena amo, ela bona Davara Badana dekenai, mirigini kahana dekena amo ia lao bona diho kahana dekenai. Dano iduhu be mirigini kahana momokani dekenai, bona Iuda be diho kahana momokani dekenai. Iduhu ta ta ese edia tano do idia abia inai bamona, mirigini ela bona diho: Dano Asere Napatali Manase Eparaima Rubena Iuda
8“Iuda ena diho kahana hetoana dekena amo, gaukara idauna totona tano kahana ta be do umui atoa siri Dubu Helaga totona. Inai tano ena lababa mirigini ela bona diho be 12.5 kilomita, bona iena lata be iduhu edia tano edia lata hegeregerena.
9“Inai tano ena huanai momokani ia noho tano be umui dekenai do ia idau momokani, iena lata be 12.5 kilomita, bona iena lababa be 10 kilomita, be do umui hahelagaia, Lohiabada ena.
10Inai tano helagana ena kahana ta be hahelagaia taudia dekenai do umui henia. Inai tano ena lata be 12.5 kilomita mirigini kahana ela bona diho kahana dekenai, bona iena lababa be 5 kilomita dina daekau kahana ela bona dina diho kahanai. Inai tano ena huanai momokani dekenai Lohiabada ena Dubu Helaga do ia noho.
11Inai tano helagana be Sadoka besena ena hahelagaia taudia edia. Idia ese mai edia laloa maoromaoro bona momokani danu egu hesiai gaukara do idia karaia, bona Israela taudia be kara dika karaia totona idia raka siri neganai, idia be idia raka siri lasi, Levi taudia idia raka siri bamona.
12Unai dainai idia ese tano namona momokani, tano helaga herea, do idia abia, Levi taudia edia tano ena badibadinai.
13“Levi taudia edia tano be hahelagaia taudia edia tano ena diho kahanai. Levi taudia edia tano danu ena lata be 12.5 kilomita bona ena lababa be 5 kilomita.
14Unai Lohiabada dekenai umui hahelagaia tano ibounai be Israela ena tano ena kahana namo herea momokani, bona umui ese unai tano ena kahana ta do umui hoia lasi, o ena kahana ta be haida dekenai do umui henia o hanaia lao lasi. Inai tano be ia helaga, Lohiabada ena.
15“Inai gaukara idauna totona umui atoa siri tano ena kahana ta be do noho, ena lata be 12.5 kilomita bona ena lababa be 2.5 kilomita. Ia be helaga lasi, ia be taunimanima ese idia gaukaralaia diba. Taunimanima be unuseni do idia noho diba, bona hanua badana be unai tano ena huanai momokani lalonai do ia noho.
16Unai hanua badana ena lata be 2250 mita, iena lababa danu be 2250 mita.
17Noho kava tano ese hanua badana do ia hagegea. Inai tano be boromakau bona mamoe gaudia edia rei ania gabuna, bona ena lababa be mirigini kahana, 125 mita, diho kahana, 125 mita, dina daekau kahana, 125 mita, bona dina diho kahana, 125 mita.
18Hanua badana be tano helaga herea ena diho kahanai idia haginia murinai, hanua ena dina daekau kahana bona ena dina diho kahana dekenai be noho kava tano. Unai tano ena lata, dina daekau kahanai be 5 kilomita, bona dina diho kahanai danu ena lata be 5 kilomita. Inai tano ruaosi edia lababa be 2.5 kilomita, bona idia be biru gaukara totona. Hanua taudia ese unai tano do idia gaukaralaia diba edia aniani do idia havaraia totona.
19Hanua lalonai idia noho taudia, iduhu idauidau taudia ibounai ese unai tano idia birulaia diba.
20“Vadaeni lau itaia, unai gaukara idauna totona idia atoa siri tano ena huanai momokani ia noho tano ena lata be 12.5 kilomita, ena lababa danu be 12.5 kilomita, bona iena lalonai be hanua badana mai ena tano ia noho.
21“Inai tano helagana, Dubu Helaga, bona hahelagaia taudia, bona Levi taudia edia tano, bona hanua badana ia noho tano, ena dina daekau kahana tano ibounai, ela bona Ioridane Sinavai bona ena dina diho kahana tano ibounai ela bona Davara Badana dekenai be king ese do ia biagua.
22Unai dainai hahelagaia taudia bona Levi taudia edia tano, bona hanua badana ena tano be king ena tano ena huanai idia noho. King ena tano ena mirigini hetoana be Iuda ena tano, bona ena diho hetoana be Beniamina ena tano.
23“Unai tano helagana ena diho kahana dekenai Israela ena iduhu oredia ta ta ese tano ena kahana ta do idia abia dina daekau kahana hetoana dekena amo ela bona Davara Badana dekenai, mirigini kahana dekena amo ia lao bona diho kahana dekenai. Beniamina iduhu be mirigini dekenai ia noho, bona Gado be diho kahanai momokani ia noho. Iduhu ese tano do idia abia inai bamona, mirigini ela bona diho: Beniamina Simeona Isakara Sebuluno Gado
28“Gado iduhu ena diho kahana tano hetoana be Tamara hanua dekena amo ia lao, ela bona Meribata Kadesi ranu gabudia, bona unai neganai Aigupito ena tano hetoana dekena amo ia lao, ela bona Davara Badana dekenai.”

29Lohiabada Dirava ia gwau, “Unai dala dekenai Israela ena tano do umui haria lao, Israela ena iduhu ta ta ese edia ahuna do idia abia totona.”
30Hanua badana ena lalonai do idia raka vareai gabudia be ibounai 12. Hanua ena magu 4 ta ta edia lata be 2250 mita. Bona inai magu ta ta be mai edia iduara toi toi. Inai iduara ta ta edia ladana be Israela iduhu ta ta edia ladana. Mirigini kahana magu ena iduara edia ladana be Rubena, Iuda bona Levi. Dina daekau kahana magu ena iduara edia ladana be Iosepa, Beniamina bona Dano. Diho kahana magu ena iduara edia ladana be Simeona, Isakara bona Sebuluno, bona dina diho kahana magu ena iduara edia ladana be Gado, Asere bona Napatali.
35Hanua badana ena magu ibounai idia raka hagegea, bona ena magu 4 edia lata ibounai idia tohoa. Edia lata ibounai be 9000 mita. Inai hanua badana ena ladana be do idia atoa, “Lohiabada Ia Noho Gabuna.”