Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mao kini ang mga ngalan sa mga tribo. Makadawat ug usa ka bahin sa yuta ang tribo ni Dan; ang utlanan niini mosubay gikan sa amihanan nga utlanan sa Israel lahos sa Hetlon ug Lebo Hamat. Ang matag utlanan niini padulong ngadto sa Hazar Enan ug lahos sa utlanan sa Damascus paingon sa amihanan ug hangtod sa Hamat. Ang utlanan ni Dan maggikan sa sidlakan padulong sa Dako nga Dagat.
2Subay sa utlanan ni Dan, gikan sa sidlakang bahin hangtod sa kasadpan, adunay usa ka bahin si Asher.
3Subay sa utlanan ni Asher gikan sa sidlakang bahin paingon sa kasadpan, adunay usa ka bahin si Neftali.
4Subay sa utlanan ni Neftali gikan sa sidlakan nga bahin hangtod sa kasadpan, adunay usa ka bahin si Manases.
5Subay sa utlanan ni Manases gikan sa sidlakan nga bahin hangtod sa kasadpan, adunay usa ka bahin si Efraim.
6Subay sa utlanan ni Efraim gikan sa sidlakang bahin paingon sa kasadpan, adunay usa ka bahin si Reuben.
7Subay sa utlanan ni Reuben gikan sa sidlakan nga bahin paingon sa kasadpan, adunay usa ka bahin si Juda.
8Ang halad nga yuta nga inyong ihalad mahimong anaa sa utlanan ni Juda ug palahos gikan sa sidlakang bahin paingon sa kasadpan nga bahin; 25, 000 ka cubit ang gilapdon. Ang gitas-on niini sama kadako sa usa ka bahin sa tribo gikan sa sidlakang bahin paingon sa kasadpan, ug ang templo anaa sa tungatunga niini.
9Kini nga yuta nga inyong ihalad kang Yahweh 25, 000 ka cubit ang gitas-on ug 10, 000 ka cubit ang gilapdon.
10Mao kini ang mga bulohaton niining balaan nga bahin sa yuta: adunay ihatag nga bahin sa yuta alang sa mga pari nga 25, 000 ka cubit ang gitas-on sa amihanang bahin; 10, 000 ka cubit ang gilapdon sa kasadpang bahin; 10, 000 ka cubit ang gilapdon sa sidlakang bahin; ug 25, 000 ka cubit ang gitas-on sa habagatang bahin, uban sa balaang dapit ni Yahweh taliwala niini.
11Alang kini sa paggahin sa mga pari sa banay ni Zadok, nga matinud-anong nag-alagad kanako ug wala gayod nahisalaag sa dihang nahisalaag ang katawhan sa Israel, sama sa gibuhat sa mga Levita.
12Ang halad alang kanila mahimong bahin niining labing balaan nga yuta, padulong sa utlanan sa mga Levita.
13Ang yuta sa mga Levita nga subay sa utlanan sa yuta sa mga pari mahimong 25, 000 ka cubit ang gitas-on ug 10, 000 ka cubit ang gilapdon. Ang kinatibuk-ang gidak-on sa duha ka bahin sa yuta 25, 000 ka cubit ang gitas-on ug 20, 000 ka cubit ang gilapdon.
14Kinahanglan nga dili nila kini ibaligya o ibaylo; walay mga unang bunga sa yuta sa Israel ang ilain gikan niining mga yutaa, kay balaan kining tanan ngadto kang Yahweh.
15Ang nahibilin nga yuta, 5, 000 ka cubit ang gilapdon ug 25, 000 ka cubit ang gitas-on, alang sa paggahin nga galamiton sa siyudad, sa kabalayan, ug sa sibsibanan; taliwala niini mao ang siyudad.
16Mao kini ang mga sukod sa siyudad: 4, 500 ka cubit ang gitas-on sa amihanang bahin; 4, 500 ka cubit ang gitas-on sa habagatang bahin; 4, 500 ka cubit ang gitas-on sa sidlakang bahin; ug 4, 500 ka cubit ang gitas-on sa kasadpang bahin.
17Adunay sibsibanan alang sa siyudad paingon sa amihanang dapit nga 250 ka cubit ang gilalomon; paingon sa habagatan, 250 ka cubit ang gilalomon; sa sidlakan, 250 ka cubit ang gilalomon, ug sa kasadpan, 250 usab ka cubit ang gilalomon.
18Ang nahibilin nga yuta sa balaan nga halad adunay 10, 000 ka cubit paingon sa sidlakan ug 10, 000 ka cubit paingon sa kasadpan. Molahos kini paingon sa utlanan sa balaan nga halad, ug ang abot niini mahimong pagkaon alang niadtong nagtrabaho sa siyudad.

19Mag-uma ang katawhan nga nagtrabaho sa siyudad, ug ang katawhan nga nahisakop sa tanang tribo sa Israel.
20Nagsukod ug 25, 000 ka cubit kwadrado ang tanang yuta nga halad. Niini nga paagi maghimo kamo ug balaan nga halad sa yuta, uban sa yuta nga alang sa siyudad.
21Alang sa prinsipe ang nahibilin nga yuta sa kilid sa balaan nga halad ug ang siyudad nga dapit. Ang yuta sa prinsipe sa sidlakan moabot ug 25, 000 ka cubit gikan sa utlanan sa balaan nga halad paingon sa sidlakan nga utlanan—ug ang iyang yuta sa kasadpan moabot ug 25, 000 ka cubit paingon sa kasadpan nga utlanan. Sa tungatunga mao ang balaan nga halad, ug sa taliwala niini mao ang balaan nga dapit sa templo.
22Alang sa prinsipe ang yuta nga gikan sa gipanag-iyahan sa mga Levita ug ang yuta sa siyudad nga anaa taliwala niini; tungatunga kini sa utlanan sa Juda ug sa Benjamin—kini nga yuta alang sa prinsipe.
23Alang sa nahibilin nga mga tribo, ang ilang mga bahin magsugod usab gikan sa sidlakan paingon sa kasadpang bahin. Makadawat si Benjamin ug usa ka bahin.
24Subay sa utlanan ni Benjamin gikan sa sidlakan paingon sa kasadpan, aduna usab usa ka bahin si Simeon.
25Subay sa utlanan ni Simeon gikan sa sidlakan paingon sa kasadpan, adunay usa ka bahin si Isacar.
26Subay sa utlanan ni Isacar gikan sa sidlakan paingon sa kasadpan, adunay usa ka bahin si Zebulun.
27Paingon sa habagatang utlanan ni Zebulun, gikan sa sidlakan paingon sa kasadpang bahin mao ang usa ka bahin nga yuta ni Gad.
28Moabot ang habagatang utlanan ni Gad gikan sa Tamar paingon sa katubigan sa Meriba Kades, ug molahos ngadto sa lugot sa Ehipto, ug unya paingon sa Dako nga Dagat.
29Mao kini ang yuta nga inyong pagaripahon; mahimo kining panulondon sa mga tribo sa Israel. Mao kini ang ilang mga bahin. Mao kini ang pahayag ni Yahweh nga Ginoo.
30Mao kini ang mga gawsanan gikan sa siyudad: sa amihanang bahin, nga nagsukod ug 4, 500 ka cubit ang gitas-on,
31mao ang tulo ka mga ganghaan, ginganlan alang sa mga tribo sa Israel: usa ka ganghaan alang kang Reuben, usa kang Juda, ug usa alang kang Levi.
32Adunay tulo ka mga ganghaan sa sidlakang bahin nga nagsukod ug 4, 500 ka cubit ang gitas-on; usa ka ganghaan alang kang Jose, usa alang kang Benjamin, ug usa alang kang Dan.
33Sa sidlakang bahin, nga nagsukod ug 4, 500 ka cubit, mao ang tulo ka mga ganghaan: usa ka ganghaan alang kang Simeon, usa alang kang Isacar, ug usa alang kang Zebulun.
34Sa kasadpang bahin, nga nagsukod ug 4, 500 ka cubit, adunay tulo ka mga ganghaan: ang usa ka ganghaan alang kang Gad, usa alang kang Asher, ug usa alang kang Neftali.
35Ang gilay-on palibot sa siyudad 18, 000 ka cubit; gikan niadtong adlawa, ang ngalan sa siyudad mao ang “Anaa si Yahweh.”