Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirelibɑn bwese kɛrɑ bɑɑyeren yĩsiru wee kɑ bɔnu ye yen bɑɑyere yɑ wɑ. Dɑnun bwese kɛrɑ yɑ yen bɑɑ wɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ, swɑɑ ye yɑ dɔɔ Hɛtiloniɔ Hɑmɑtin di n kɑ dɑ Hɑsɑɑ Enɔɔ giɑ Dɑmɑsi kɑ Hɑmɑtigibun tem bɔkuɔ. Tem mɛ, mu wɑ̃ɑwɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun tem nɔɔ burɑ yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yeru giɑ.
2Dɑnu ben bɔkuɔ, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ Asɛɛbɑgimɑ mu wɑ̃ɑ mi.
3Asɛɛbɑgim bɔkuɔ Nɛfitɑlibɑgimɑ mu wɑ̃ɑ mi, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
4Nɛfitɑlibɑgim bɔkuɔ, Mɑnɑsebɑgimɑ mu wɑ̃ɑ mi, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
5Mɑnɑsebɑgim bɔkuɔ Efɑrɑimubɑgimɑ mu wɑ̃ɑ mi, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
6Efɑrɑimubɑgim bɔkuɔ Rubɛnibɑgimɑ mu wɑ̃ɑ mi, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
7Rubɛnibɑgim bɔkuɔ Yudɑbɑgimɑ mu wɑ̃ɑ mi, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
8Yudɑbɑn tem bɔkuɔ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑn tem nɔɔ burɑ yeru mi, n kɑ dɑ nim wɔ̃ku ge bɑ mɔ̀ Mɛditerɑnɛɔ sɔ̃ɔ duu yeru giɑ, berɑ miyɑ bɑ koo Yinni Gusunɔn tem yĩire. Mɛn dɛ̃ɛbu bu ko n kɑ Isirelibɑgim nɛwɑ kpɑ mɛn yɑsum mu n sɑ̃ɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu (25.000). Kpɑ bu Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru bɑni mɛn suunu sɔɔ.
9Bɑtumɑ ye bɑ koo Yinni Gusunɔ deriɑ mi, yen dɛ̃ɛbu bu ko n sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu (25.000). Kpɑ yen yɑsum mu n sɑ̃ɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ wɔkuru (10.000).
10Yɑ̃ku kowobɑ bɑ koo bɑtumɑ yen sukum suɑ. Kpɑ yɑ n sɑ̃ɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ. Sɔ̃ɔ duu yeru giɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ wɔkuru. Sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ mɑɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ wɔkuru kpɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑ yen dɛ̃ɛbu bu n sɑ̃ɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu. Kpɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru tɑ n wɑ̃ɑ yen suunu sɔɔ.
11Yɑ̃ku kowo Sɑdɔkun bibun bweserɑ tɑ ko n tem mɛ mɔ. Domi beyɑ bɑ wɑ̃ɑ nɛ, Yinni Gusunɔn sɔmburu sɔɔ sɑnɑm mɛ Lefi yɑ̃ku kowo be bɑ tie kɑ Isirelibɑ bɑ mɑn deri.
12Bɑtumɑ ye, yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ nɛnɛm ye bɑ wunɑ Isirelibɑn tem di Lefibɑn tem nɔɔ burɑ yerun bɔkuɔ.
13Lefi ben tem mu ko n wɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku kowobugim bɔkuɔ. Mu ko n sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu. Yen yɑsum mɑɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ wɔkuru.
14Bɑ ǹ mɛ sɔɔ gɑm gum dɔrɑmɔ. Bɑ ǹ mɑɑ kpɛ̃ bu kɑ mu gɑm kɔsinɑ ǹ kun mɛ bu mu goo wɛ̃. Domi mɛyɑ mu kpuro kere yèn sɔ̃ mu sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔgim.
15Tem mɛ mu tie, mɛn yɑsum mu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ nɔɔbu (5.000). Mɑ mɛn dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu (25.000). Ye kpuro yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ wuugibugiɑ. Mɛ sɔɔrɑ bɑ koo ben diɑ bɑni kɑ sere ye yɑ tie. Wuun bɑtumɑ yen goonu nnɛ ye kpuro yɑ ko n nɛwɑ,
16gooru bɑɑtere tɑ n sɑ̃ɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ nnɛ kɑ nɛɛrɑ wunɔbu (4.500).
17Bɑ koo bɑtumɑ gɑɑ deriwɑ bu kɑ wuu ge sikerenɑ yɑ n sɑ̃ɑ gɔm soonu goobu kɑ weerɑɑkuru (250) yen goonu nnɛ ye kpuro sɔɔ.
18Bɑtumɑ ye yɑ tie wuugiɑn yɛ̃si yɛ̃sikɑɔ yɑ ko n wɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku kowobugiɑn bɔkuɔ. Yen dɛ̃ɛbu bu ko n sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ wɔkuru (10.000) sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ kɑ mɑɑ sɔ̃ɔ duu yeru giɑ. Bɑtumɑ ye sɔɔrɑ bɑ koo dĩɑnu duure ni bɑ ko n dɑ kɑ be bɑ wuu gen sɔmburu mɔ̀ nɔɔri.

19Bɑ koo sɔm kowo be gɔsiwɑ bwese kɛrɑ bɑɑyeren min di. Be kpurowɑ bɑ koo wuku tem mɛ sɔɔ.
20Yinni Gusunɔn tem mɛ kpuron goonu nnɛ kpuro nu ko n nɛwɑ, nu n sɑ̃ɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu nɔɔbu (25.000). Mɛ sɔɔrɑ bɑ koo wuun bɑtumɑ wĩɑ.
21Bɑtumɑ ye yɑ tie, yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ sinɑ bokogiɑ kpɑ yɑ n Yinni Gusunɔgiɑ ye suunu doke kɑ sere mi wuugibu bɑ koo sinɑ. Yen yɑsum mu ko n sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu sɔ̃ɔ yɑri yerun tem nɔɔ burɑ yeru giɑ, yen dɛ̃ɛbu bu n mɑɑ sɑ̃ɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu sɔ̃ɔ duu yeru giɑ nim wɔ̃ku ge bɑ mɔ̀ Mɛditerɑnɛ giɑ. Nge mɛyɑ bɑtumɑ ye bɑ wunɑ Yinni Gusunɔn sɔ̃ kɑ sɑ̃ɑ yee ten sɔ̃, ye kpuro yɑ ko n wɑ̃ɑwɑ tem mɛn suunu sɔɔ.
22Lefibɑn bɑtumɑ kɑ wuugiɑ ye, yɑ ko n ben kpɑrogiɑ bɔnu sɑ̃ɑwɑ yiru. Yɑ ko n wɑ̃ɑwɑ Yudɑbɑgiɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ kɑ sere Bɛnyɑmɛɛbɑgiɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑn bɑɑ sɔɔ.
23Bwese kɛri yi yi tien tem wee. Bɛnyɑmɛɛbɑgim mu ko n wɑ̃ɑwɑ sɑɑ Isirelibɑn tem nɔɔ burɑ yerun sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ nim wɔ̃ku ge bɑ mɔ̀ Mɛditerɑnɛɔ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
24Bɛnyɑmɛɛbɑgim bɔkuɔ Simɛɔbɑgimɑ mu ko n wɑ̃ɑ mi, sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
25Simɛɔbɑgim bɔkuɔ Isɑkɑribɑgimɑ mu ko n mɑɑ wɑ̃ɑ mi, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
26Isɑkɑribɑgim bɔkuɔ Sɑbulonibɑgimɑ mu ko n mɑɑ wɑ̃ɑ mi, sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
27Sɑbulonibɑgim bɔkuɔ Gɑdibɑgimɑ mu ko n mɑɑ wɑ̃ɑ mi, sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
28Gɑdibɑgimɑ mu ko n sɑ̃ɑ Isirelibɑn tem nɔɔ burɑ yeru sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑ. Tɑ koo dɑwɑ sɑɑ Tɑmɑɑn di sere Mɛribɑn bwiɑɔ Kɑdɛsiɔ, kpɑ tu Egibitin dɑɑru swĩi sere n kɑ dɑ nim wɔ̃ku ge bɑ mɔ̀ Mɛditerɑnɛɔ.
29Tem mɛyɑ i ko i bɔnu ko kɑ tɛtɛ bɛɛ Isirelibɑn bwese kɛri sɔɔ kpɑ bɛɛn bɑɑwure u win bɔnu wɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.
30Kɔnnɔsu wɔkurɑ yiruwɑ bɑ koo doke Yerusɑlɛmuɔ. Sin bɑɑgere gɑ koo bwese kɛrɑ tiɑn yĩsiru sɔbewɑ. Sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ, gɑnɑ yen dɛ̃ɛbu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ nnɛ kɑ nɛɛrɑ wunɔbu (4.500). Kɔnnɔsu itɑwɑ bɑ koo doke mi. Teu sɔɔ, bɑ koo Rubɛnin yĩsiru doke, yiruse sɔɔ Yudɑgiru, itɑse sɔɔ mɑɑ Lefigiru.
32Sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ mɑɑ gɑnɑ yɑ ko n wɑ̃ɑ. Yen dɛ̃ɛbu bu ko n sɑ̃ɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ nnɛ kɑ nɛɛrɑ wunɔbu (4.500). Bɑ koo kɔnnɔsu itɑ yɑbɑ mi. Gbiikuu gɑ ko n Yosɛfun yĩsiru mɔ, yiruse Bɛnyɑmɛɛgiru, itɑse mɑɑ Dɑnugiru.
33Sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑn gɑnɑ yɑ ko n kɑ yiɔnɔ dɛ̃ɛbu nɛwɑ. Bɑ koo mɑɑ kɔnnɔsu itɑ yɑbɑ mi. Gbiikuu gɑ ko n Simɛɔn yĩsiru mɔ, yiruse Isɑkɑrigiru, itɑse mɑɑ Sɑbulonigiru.
34Sɔ̃ɔ duu yeru giɑn gɑnɑ yɑ ko n kɑ yi yi tie dɛ̃ɛbu nɛwɑ. Kpɑ bu yi kɔnnɔsu itɑ yɑbɑ nge mɛ bɑ yiɔnɔ kuɑ. Gbiikuu gɑ ko n Gɑdin yĩsiru mɔ, yiruse Asɛɛgiru, itɑse mɑɑ Nɛfitɑligiru.
35Gɑnɑ ye yɑ koo wuu ge sikerenɑ kpuron dɛ̃ɛbu bu ko n sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndu yiru sɑri (18.000). Sɑɑ dɔmɑ ten di, bɑ ko n dɑ wuu ge sokuwɑ Yinni Gusunɔ u wɑ̃ɑ mini.