Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESEKIEL

ESEKIEL 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova imana na latagu ai, bena ia ese Iehova ena Lauma amo e abigu, e laohaigu, koura ta ai e atogu diho; una koura na turia ai e honu.
2Bena bogaragidiai e hakaugu eva-eva; na itadia, idia na momo herea una koura ai, bona idia na kakakoro.
3Bena ia ese e nanadaigu, eto, Taunimanima natuna e, ini turia na bae mauri diba a? Lau na haere, nato, Ḡaubada Iehova e, oi hari mai dibamu.
4Ma e hereva henigu, eto, Ini turia na ba peroveta henidia, baoto, Turia kakorodia e, Iehova ena hereva ba kamonai.
5Ḡaubada Iehova ese ini turia na ini e hereva henidiatomamu: A itaia, baina hahoho henimui, bena ba mauri.
6Varovaro na latamui ai baina atodia, bona hidiomui baina hadudu, bona kopi amo baina govamui; bena baina hahoho henimui, bena ba mauri. Bena ba diba lau na Iehova.
7Taunabunai, lau na peroveta, vada e haḡanigu heḡereḡerena; bena na perovetava lalonai hesede-hesede reḡena e reḡedagu; bena turia na e hahebou, turia ta ta ena gabu ena gabu ai e hemudu-hemudu kau.
8Na itadia negana ai, idia na mai varovarodia, bona hidio ese e hadududia ahu, bona kopi ese e ḡovadia, a dounu asi laḡadia.
9Bena ia ese e hamaorogu, eto, Taunimanima natuna e, laḡa ba peroveta henia, laḡa ba hamaoroa, baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Laḡa e, lai haniosi kahadia amo baoma, ini vada e aladia mase taudia na ba hahoho henidia, bena bae mauri.
10Taunabunai, lau na peroveta, e haḡanigu heḡereḡerena, bena laḡa na idia lalodiai e vareai; bena e mauri, e tore isi, hutuma bada herea.
11Bena ia ese e hamaorogu, eto, Taunimanima natuna e, ini turia na Israel besena idoinai. A itaia, idia na e tomu, Turiamai vada e kakoro, emai helaro vada e boio; vada e negemai daure.
12Taunabunai ba peroveta henidia, baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Egu bese e, a itaia, emui guri baina kehodia, emui guri amo baina hatoremui isi, bena baina hakaumui lou, Israel tanona ai.
13Egu bese e, emui guri baina kehodia bona emui guri amo baina hatoremui isi negana ai, vada ba diba lau na Iehova.
14Bena egu Lauma na lalomui ai baina atoa, bena ba mauri; bena emui tano korikori ai ma baina hanohomui. Bena ba diba, lau Iehova vada na hereva bona karana vada na karaia. Iehova na e herevamu.
15Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto,
16Taunimanima natuna e, au ta bavabia bona ia latanai ba torea: “Iuda, bona Israel taudia ia ida e heboumu, edia”. Bena au ma ta bavabia bona ia latanai ba torea: “Iosef (Efraim auna), bona Israel besena idoinai ia ida e heboumu, edia”.
17Bena au ruaosi ba hahesiriudia, au tamona ai baela oi imamu ai.
18Bena emu orea taudia ese bae nanadaimu, baeto “Ina kara anina basioma hamaorolaimai a?” negana ai

19ba haere henidia, baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: A itaia, Iosef bona Israel iduhudia ia ida e heboumu edia au (Efraim imana ai e miamu ḡauna) aina abia, Iuda ena au ida baina hahesiriudia, au tamona ai baina halaodia lau imagu ai.
20Hari latadiai revareva vada o tore audia na idia vairadiai ui imamu ai bae mia negana ai,
21ba hereva henidia, baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: A itaia, lau ese Israel taudia na bogaragidiai vada ela besedia edia amo ma baina abidia, kaha iboudiai amo baina haboudia, edia tano korikori lalonai baina hakaudia vareai.
22Bena bese tamona ai baina halaodia una tano ai, Israel ororodia ai; pavapava tamona ese iboudiai baine pavapavadia. Idia na bese rua ai basie hahelao lou, bona basileia rua ai basie haheparara lou.
23Edia kaivakuku eiava edia ḡau dika-rohorohodia eiava edia kerere amo sibodia basie hahemiro lou; a edia raka muri ai e kara dika karadia iboudiai amo baina hamauridia bona baina haḡoevadia. Idia na lauegu bese ai baela, bona lau na edia Dirava ai bainala.
24Egu hesiai tauna David ese baine pavapavadia; iboudiai na ireḡudia tauna tamona ese baine regudia. Egu hahemaoro herevadia na bae gavadia, bona egu taravatu na bae badinadia namonamo.
25Senemui ese e noholaia tanona, egu hesiai tauna Iakob na henia tanona, lalonai bae noho; idia bona natudia bona garadia na unuseni ai bae noho, ela bona hanaihanai; bona egu hesiai tauna David ese baine pavapavadia hanaihanai.
26Lau na idia ida baia herohemaino; emai herohemaino baine hesiriu hanaihanai. Lau ese baina hanamodia bona baina hahutumadia; egu gabu helaḡana na idia bogaragidiai baina atoa, unuseni ai baine mia hanaihanai.
27Idia ida baina noho; edia Dirava ai bainala, egu bese ai baela.
28Bena egu gabu helaḡana na idia bogaragidiai e miamu ma baine mia hanaihanai dainai, bese idau-idau na bae diba lau Iehova ese Israel na hahelagaiamu.