Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA kushee ta bolli wodhdhiis; i tana GODAA Ayyaanan kessidi, meqettai kumi uttido wombban wottiis.
2I tana eta giddon yaanne haanne kaalettiis; taanikka kinchchillidi melida meqettati kumidaageeta wombbaa giddon be7aas.
3I tana, “Laa asa na7au, ha meqettati simmidi, paxa shemppoora de7anau danddayiyoonaa?” yaagiis. Yaagin taani, “Ubbaa Haariya GODAU, hagaa neeni eraasa” yaagaas.
4Yaagin i tana hagaadan yaagiis; “Ha meqettatuyyo hagaadan yaagada hananabaa yoota; ‘Inttenoo, mela meqettatoo,
5GODAA qaalaa siyite! Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani shemppuwaa intte giddo gelissana; yaatobare intte paxa de7ana.
6Taani intte bolli xaphota wottada, ashoikka intte bolli simmanaadan oottada, inttena gogaa maizzana. Intte paxa shemppoora de7ana mala, taani intte giddo shemppuwaa gelissana. He wode intte taani GODAA gidiyoogaa erana” yaagees’ yaaga” yaagiis.
7Yaagin i tana azazidoogaadan hananabaa yootaas; taani hananabaa yootishin, giirettainne cenggurssai siyettiis; qassi meqettati shiiqidi, ba sohuwan sohuwan ohettidosona.
8Taani xeelliyo wode, eta bollan xaphoti de7oosona; ashoikka eta bollan simmiis; gogaakka maayidosona; shin shemppoi etan de7enna.
9Yaatin, i tana hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, carkkuwaassi hananabaa hagaadan yaagada yoota; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Nenoo, carkkuwau, oiddu zooziyaarakka haa ya; yaada eti shemppoora de7anaadan, ha haiqqidaageetu giddo zaarada punna” yaagees’ yaaga” yaagiis.
10Yaagin i tana azazidoogaadankka, taani hananabaa yootaas; yootin shemppoi eta giddo geliis; gelin paxidi, keehi daro olanchchata gididi eqqidosona.
11Hegaappe guyyiyan, i tau hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, ha meqettati kumetta Israa7eela asaa leemiso; Israa7eela asaikka, ‘Nu meqettati melidosona; nu sintta ufaissaikka kichchiis; nuuni muleera xayida’ yaagoosona.
12Hegaa gishshau, etassi hagaadan yaagada hananabaa yoota; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Inttenoo, ta asatoo, taani intte duufuwaa dooyana; dooyada inttena hegaappe kessana; taani inttena zaarada, Israa7eela biitti ehaana.
13Ta asatoo, taani intte duufuwaa dooyiyo wodenne inttena kessiyo wode, taani GODAA gidiyoogaa intte erana.
14Taani ta Ayyaanaa intte giddon wottana; wottobare intte paxa de7ana. Qassi taani inttena intte biittan wottana. He wode taani GODAI yootidoogaanne yootada oottidoogaa intte erana. Taani GODAI hagaa odais” yaagees’ yaaga” yaagiis.
15Zaaridikka GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
16“Laa asa na7au, issi mittaa gatimaa ekkada, a bolli, ‘Hagee Yihudaagaanne aara de7iya Israa7eela asaagaa’ yaagiyaagaa xaafa. Qassi hara gatimaa ekkada, a bolli, ‘Hagee Efireemaagaa; ikka qassi Yooseefaagaanne aara de7iya Israa7eela asaagaa’ yaagiyaagaa xaafa.
17Hegaappe guyyiyan, eti ne kushiyan issi gatima gidanaadan, eta naa77aa issippe gatta.
18“Ne biittaa asai nena, ‘Hagee neeni oottiyoogee aibee? Nuuyyo birshshettaa oda’ yaagidi oichchiyo wode,

19etayyo hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani Efireema kushiyan de7iya Yooseefa gatimaanne aara de7iya Israa7eela zareta ekkanau hanais; ekkada eta naa77aa issi gatima oottanau, Yihudaa gatimaara gattana. Yaatobare eti naa77ai ta kushiyan issuwaa gidana” yaagees’ yaaga.
20“He neeni eta bolli xaafido naa77u gatimata eta sinttan oiqqada,
21eta hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani Israa7eela asaa eti biido kawotettatu giddoppe kessana; taani eta ubbasaappe shiishshada, eta biitti zaarada ehaana.
22Israa7eela deretu bolli, eta biittan taani eta issi kawotetta oottana; eta ubbaa bolli issi kawoi kawotana. Qassi eti naa77antto naa77u biitta kiyokkona; woikko naa77u kawotetta gididi shaahettokkona.
23Hegaappe guyyiyan, eti bantta eeqatuuninne bantta sheneyiyaabatun, woikko bantta naaquwan banttana tunissokkona. Waanidi giikko, taani eta eti guyye simmido nagaraa ubbaappe ashshana; qassi taani eta geeshshana. Eti ta asaa gidana; taanikka eta Xoossaa gidana.
24“‘“Ta ashkkarai Daawiti etayyo kawo gidana; etau ubbau issi henttanchchaa xalaalai de7ana. Eti ta higgiyaa kaallana; ta wogaakka minttidi naagana.
25Taani ta ashkkaraa Yaaqoobassi immidonne intte maizza aawati de7ido biittan eti de7ana. He biittan eti, eta naatinne eta naatu naati merinau de7ana; ta ashkkarai Daawiti eta bollan merinau halaqa gidana.
26Taani etaara Sarotettaa maachchaa maacettana; he maachchaikka etaara merinaa maachcha gidana. Taani eta minttada essana; eta qoodaakka corissana; ta Beeta Maqidasiyaakka merinau eta giddon wottana.
27Yaatada taani hegan etaara de7ana. Taani eta Xoossaa gidana; etikka ta asa gidana.
28Ta Beeta Maqidasee eta giddon merinau de7iyo wode, Israa7eelata geeshshiyaagee tana, GODAA gidiyoogaa kawotettati erana” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.