Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala sɛnbɛn yi so n yi, a Nii Sariɲanxin yi n xali lanbanna nde tagi, dɛnaxan yi rafexi faxa muxune xɔnne ra.
2A yi n nasiga ti e tagi na yiren birin yi, anu e yi gbo na han, e bata yi xara ayi fefe!
3A yi a fala n xa, a naxa, “Adamadina, xɔnni itoe niin mɔn nɔɛ birɛ e yi ba?” N yi a yabi, n naxa, “Marigina Alatala, i tan nan keden pe na kolon!”
4A yi a fala n xa, a naxa, “Nabiya falan ti xɔnni itoe xa! A fala, i naxa, ‘Xɔri xaraxine, ɛ Alatalaa falan namɛ!
5Marigina Alatala ito nan falaxi xɔnni itoe xa, a naxa: N niin birama ɛ yi nɛn, ɛ yi keli sayani!
6N na ɛ fasane sama nɛn ɛ ma, n fati bɛndɛn nun ɛ fati kidin sa ɛ ma, n mɔn yi ɛ niin bira ɛ yi alogo ɛ xa keli sayani. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na.’ ”
7N yi nabiya falan ti xɔnne xa alo a yamarixi n ma kii naxan yi. N yi nabiya falan tima waxatin naxan yi, xuina nde yi mini, alo se ramaxa xuina, xɔnne yi e maso e bode ra.
8N yi a to fasane bata sa xɔnne ma, fati bɛndɛn yi sa e ma, fati kidin yi e yɛ maluxun, koni e nii mi yi e yi singen.
9Nayi, Alatala yi a fala n xa, a naxa, “Nabiya falan ti foyen xa! Adamadina, nabiya falan ti a xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: I tan foyena, keli bɔxɔn tongon naaninne yi, i fa so faxa muxuni itoe yi alogo e xa keli sayani.’ ”
10N yi nabiya falan ti alo a yamari n ma kii naxan yi. Niin yi bira e yi, e mɔn yi keli sayani, e ti e sanne xunna. Gali sɛnbɛmaan nan yi a ra naxan yi gbo mumɛ!
11A yi a fala n xa, a naxa, “Adamadina, Isirayila yamaan birin nan xɔri itoe ra. E luma a falɛ, e naxa, ‘Nxu xɔnne bata xara. Yigi yo mi fa nxu xa! Nxu bata lɔ ayi!’
12Nanara, nabiya falan ti, i a fala e xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N na ɛ gaburune rabima nɛn, n yi ɛ rate yinla ra, ɛ tan n ma yamana. N mɔn fama nɛn ɛ ra Isirayila yamanani.
13Ɛ a kolonma nɛn nayi, n ma yamana, a Alatala nan n na, n na ɛ gaburune rabi waxatin naxan yi, n yi ɛ rate!
14N na n ma Nii Sariɲanxin birama ɛ yi nɛn, ɛ yi keli sayani, n mɔn yi ɛ dɔxɔ ɛ yamanani. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a n tan Alatala nan falan tixi, n yi a liga. Alatalaa falan nan na ra.’ ”
15Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
16“Adamadina, yegena nde tongo i yi ito kɛrɛndɛn a fari, fa fala Yuda gbeena e nun Isirayila kaan naxanye a fɔxɔ ra. I mɔn xa yege gbɛtɛ tongo, i ito kɛrɛndɛn a ma fa fala Efirami a yegena, Yusufu gbeena e nun Isirayila yamaan naxanye birin a fɔxɔ ra.
17Yegene ratugun alogo e xa findi yege kedenna ra i yii.
18Xa i ya yamanan muxune i maxɔdin, e naxa, ‘I mi ito bunna falama nxu xa ba?’

19I xa e yabi, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N Yusufu a yegen tongoma nɛn, naxan Efirami yii, e nun Isirayila bɔnsɔnna naxanye a fɔxɔ ra, n yi a tugun Yudaa yegen na, e findi yege kedenna ra. E findima nɛn kedenna ra n yii.’ ”
20“I sɛbɛnla kɛrɛndɛnma yegen naxanye fari, ne xa lu suxi i yii e yɛtagi.
21I yi a fala e xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N na Isirayila kaane bama nɛn siya gbɛtɛne tagi e sigaxi dɛnaxanye yi, n yi e malan keli yiren birin yi, n yi e raxɛtɛ e yamanani.
22N na e findima nɛn yama kedenna ra yamanani, Isirayila geyane fari, manga kedenna yi lu e birin xun na, e mi fa findima siya firinna ra, e mɔn mi fa yitaxunɲɛ mangaya firinna ra.
23E mi fa e yɛtɛ raxɔsima e suxurene nun e batu se haramuxine nun e murutɛ feene xɔn. N na e rakisima nɛn e yulubi rabadene birin ma, n yi e rasariɲan. E findima nɛn n ma yamaan na, n yi findi e Ala ra.
24N ma walikɛɛn Dawuda nan findima e mangan na, xuruse raba keden peen yi lu e yɛɛ ra. E n ma sariyane nun n ma tɔnne suxuma nɛn, e yi e liga.
25E dɔxɔma nɛn yamanani n dɛnaxan soxi n ma walikɛɛn Yaxuba yii, ɛ benbane dɔxɔ dɛnaxan yi. E dɔxɔma nɛn mɛnni, e tan nun e diine nun e diine diine han habadan, n ma walikɛɛn Dawuda yi findi e mangan na habadan!
26N bɔɲɛ xunbeli layirin xidima nɛn nxu nun ne tagi, a findi habadan layirin na. N na e rasabatima nɛn, n yi e rawuya ayi, n yi n ma yire sariɲanxin lu e tagi habadan!
27N dɔxɔden luma nɛn e tagi, n findi e Ala ra, e findi n ma yamaan na.
28Nayi, siyane a kolonma nɛn a n tan Alatala nan Isirayila rasariɲanxi, n na n ma yire sariɲanxin lu e tagi waxatin naxan yi habadan.’ ”