Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ena siahu badana ese lau dekenai ia kamokau, bona iena Lauma ese lau ia abia isi, lau ia abia lao, koura ta dekenai lau ia atoa. Unai koura ena tano palaka dekenai be turia kaukau momo herea idia noho.
2Lohiabada ese lau ia hakaua lao, hakaua mai, bona koura ena kahana ibounai dekenai turia momo lau itaia. Turia be kaukau momokani.
3Lohiabada ese lau ia nanadaia, ia gwau, “Tanobada tauna e, inai turia be do idia mauri lou diba, a?” Lau haere lau gwau, “Lohiabada Dirava, oi tamona sibona oi diba, lau be lasi.”
4Vadaeni Lohiabada ma lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau ura unai turia dekenai peroveta hereva do oi henia, do oi gwau, ‘Umui turia kaukaudia e, Lohiabada ena hereva do umui kamonai!’
5Idia dekenai lau, Lohiabada Dirava egu hereva do oi gwauraia, lau gwau: Lau ese hahodi be umui lalona dekenai do lau atoa vareai, vadaeni umui be do umui mauri lou.
6Lau ese umui dekenai varovaro bona hidio do lau atoa, bona kopina dekena amo umui do lau koua. Lau ese hahodi umui dekenai do lau henia, vadaeni do umui mauri lou momokani. Unai neganai umui be do umui diba lau be Lohiabada.”
7Vadaeni Lohiabada ese lau ia hamaoroa hegeregerena lau peroveta. Bona hereva lau gwauraia noho neganai, regena ta, turia idia haboua noho edia regena lau kamonai. Turia be idia haboua lou, turia ta ta ena gabu ena gabu dekenai idia kamokau.
8Bona lau itaia noho neganai, idia dekenai varovaro idia vara, hidio danu idia hedinarai. Kopina danu ese turia idia koua. To idia edia lalona dekenai be hahodi ia noho lasi.
9Dirava be lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Tanobada tauna e, lai dekenai do oi peroveta, lai do oi hamaoroa, Lohiabada Dirava ese ia oda henia, kahana ibounai dekena amo do oi hodaia mai, inai mase turiadia dekenai do oi vareai, vadaeni mauri idia davaria.”
10Vadaeni Lohiabada ese lau ia hamaoroa hegeregerena lau peroveta. Unai turia lalonai hahodi idia vareai, vadaeni mauri idia davaria, bona idia gini. Idia be momo herea, tuari orea badana hegeregerena.
11Dirava ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Tanobada tauna e, Israela taudia be inai turia bamona. Idia gwau idia be kaukau vadaeni, idia gwau idia be dala lasi do idia namo lou, bona idia be dika vadaeni.
12Unai dainai lauegu bese taudia Israela dekenai do oi peroveta, do oi gwau lau Lohiabada Dirava ese edia guria gabudia do lau kehoa. Emui mase gabudia dekena amo umui do lau abia isi, murimuri dekenai do umui mai, bona emui tano korikori Israela dekenai umui do lau atoa lou.
13“Edia guria gabudia lau kehoa, bona murimuri dekenai idia lau mailaia neganai, idia be do idia diba lau be Lohiabada.
14Lauegu hahodi be idia edia lalona dekenai do lau atoa, idia dekenai mauri do lau henia lou, bona edia tano korikori dekenai do lau atodia, idia noho. Unai neganai do idia diba lau be Lohiabada. Lau gwauhamata vadaeni inai kara do lau karaia, bona do lau karaia momokani. Lau inai Lohiabada lau hereva vadaeni.”
15Lohiabada ese lau dekenai ia hereva lou,
16ia gwau, “Tanobada tauna e, au ta do oi abia, bona ia latanai do oi torea inai bamona: ‘Iuda basileia ena au.’ Ma au ta do oi abia, bona ia latanai do oi torea inai bamona: ‘Israela basileia ena au.’
17“Unai neganai unai au ruaosi oiemu imana tamona dekenai do oi dogoatao, vadaeni edia toana be au tamona sibona bamona.
18Vadaeni oiemu bese taudia ese inai kara ena anina oi dekenai do idia nanadaia neganai, oi ese do oi haere, oi gwau,

19‘Lohiabada Dirava ese inai bamona ia hereva, ia gwau: Lau ese Israela ena au do lau abia, bona Iuda ena au dekenai do lau atoa kau. Bona unai au ruaosi dekena amo au tamona do lau halaoa, lauegu imana dekenai do lau dogoatao.’ ”
20Lohiabada ese lau ia hereva henia, ia gwau, “Esekiela e, oiemu imana dekenai au ruaosi do oi dogoatao, taunimanima dekenai do oi hedinaraia.
21Bona idia do oi hamaoroa, lau, Lohiabada Dirava ese egu bese be bese idauidau dekena amo do lau abia, tanobada kahana kahana ibounai dekena amo do lau abidia, bona do lau haboudia, edia tano korikori lalonai do lau hakaudia vareai.
22“Vadaeni bese tamona idia do lau halaoa unai tano lalonai, Israela ena ororo dekenai. Bona king tamona ese idia ibounai do ia gunalaia. Idia be bese rua do idia lao lou lasi, bona idia be basileia rua dekenai do idia parara lou lasi.
23“Idia ese idia sibona do idia hamiroa lou lasi kaivakuku bona dirava koikoi dekena amo, o sibona do idia hadikaia lasi kara dikadia dekena amo. Badina be lau ese idia do lau durua, bona edia kerere, bona lau dekena amo idia raka siri kara dekena amo idia do lau ruhaia. Lau ese idia do lau hagoevaia, bona idia be lauegu bese do idia lao, bona lau be edia Dirava do lau lao.
24“Bona lauegu hesiai tauna Davida bamona tauna be edia King do ia lao, bona ia tamona ese idia ibounai do ia naria, mamoe naria tauna bamona. Idia ese lauegu taravatu do idia badinaia, bona egu oda do idia kamonai henia namonamo.
25“Idia be egu hesiai tauna Iakobo dekenai lau henia tano dekenai do idia noho. Edia sene taudia idia noho tano be unai. Idia bona edia natudia bona tubudia be unai gabu dekenai do idia noho ela bona hanaihanai. Bona egu hesiai tauna Davida bamona tauna be edia King do ia lao ela bona hanaihanai.
26“Lau ese idia danu maino ena gwauhamata do lau karaia, bona inai gwauhamata be do ia noho hanaihanai. Lau ese idia do lau haginia goada, bona edia bese do lau habadaia, do idia be momo herea. Lau ese egu Dubu Helaga be edia tano dekenai do lau atoa, bona unuseni do ia noho ela bona hanaihanai.
27“Lau be unuseni idia danu do lau noho, lau be idia edia Dirava, bona idia be lauegu bese do idia lao.
28“Oibe, lauegu Dubu Helaga be Israela taudia edia gabu dekenai do lau atoa, idia edia huanai do ia noho ela bona hanaihanai. Unai dainai bese idauidau taudia be do idia diba, lau Lohiabada ese Israela taudia lau abia hidi vadaeni, lauegu bese korikori totona.”