Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Ezekiel

Ezekiel 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bada i raunimavoaiu ma aruanei i naieu da gwagwa ḡaeḡaena au pouna i tereu, rava gelamii gwagwanana i oai.
2Gwagwanana a naeni ma a inanai da gelama i maḡa guratana ma i poi.
3I paridadaneu, “Rava ota natuna, amapo wei gelamii ina virava me bo eḡa?” A paribelei, “Oo! Bada God, tam ainelam u aramanei.”
4Ma i riweu, “Riwauei gelama ma riwei, ‘Gelama poii, Bada riwana ona nonori.”
5Bada God wenanare gelama i riwei, “Lavutu au orami ana terei ma ona lawana me!
6Vioa ma warowaro ana veremi, ma opi da gelama ina purui. Ma lavutu ana veremi da ma lawana. Kampa ma aramanei da Tau Bada.”
7I ririweu nanare a babani, a vikarei da a bababani ma dobuna ura ketarana i nae da dobuna i oai, gelama anatapui i vitagogiei.
8A inainana ma warowaro ma vioa gelama au tepana i ampasi ma au tepai opi i tupua da i purui, wate awari eḡa lavutu.
9Ma i riweu i pa, “Rava ota natuna, Bada God riwanei ive ma riwei, ‘Bada God e ririwa, ive meiei da meiei e uveuvena, au orami lavutu ina opui ma taubeu patarai e matamatave ona uveni da ina lawana me.”
10Ma i ririweu nanare a babani, ma lavutu ravai tupuai i ruini. Anatapui i lawana ma i mairi sorodia boruna ḡaeḡaena.
11I riwa me, “Rava ota natuna, mai Israel lamna me wei gelamii. Taui e ririwa i pa, ‘Tauta gelama poi ava ma ata tumaḡana i kwa, ata dam i kwa.’
12Lamna aubaina ma riwana-melei, Bada God wenanare e ririwa, ‘Ona inana! Ami kokoaga ana votawanei ma ana voepaemi ma ana neiana-meleiaimi au Israel.’
13Au rava! Maranai wei i tupua, ona aramanei da Tau Bada.
14Ma Aruau au orami ana terei ma ona lawana ma ana neiana-meleiaimi ami au dobu oina. Maranaina, ona aramanei da Tau Bada. Ee! A ririweia; ana kauei.”