Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó muwɛ̃rímúu cútɛ́ní n yĩ́nkɛ̀ kɛ̀ ku Yɑɑ́ nni ntúótɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́cónnɛ́ kubiriku mɑkù cuokɛ̀ kɛ̀ yɛnitikṹɔ̃̀ pìɛ́kɛ́ ku miɛkɛ.
2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nni nfirìnɛ̀ dɛ kó kubiriku miɛkɛ tipíìtì timɔu, kɛ̀ n yɑ̀ yɛnitikṹɔ̃̀ cóú cóúmɛ̀ ku miɛkɛ, bɑ́ yɛ̀ í sénní kɛ kpeí wɑ́kɛ́rɛ́.
3Kɛ̀ kù m bekɛ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́, ɑ yɛ̀mmɛ̀ dò nyɛ nkṹɔ̃̀ bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́foutɑɑ̀? Kɛ̀ n dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ yɛ̃́.
4Kɛ̀ kù dɔ̀: Nɑ́kɛ́ dɛ kó yɛkṹɔ̃̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú yɛnyɛ yɛkṹɔ̃̀ yɛ̀ɛ̀ kpeí yɛ̀ɛ kéntɛ́ n dɔ́ kɛ́ yɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì.
5Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú n yóó yɛ̀ ɑ̃nnɛ́mu muwemmu kɛ̀ yɛ̀ɛ foutɛ.
6N yóó yɛ̀ ɑ̃nnɛ́mu icĩɛ̃ nnɛ̀ mɛmɑmbii nnɛ̀ tikɔ̃̀ntì, kɛ́ yɛ̀ duɔ́ mmuwemmu kɛ̀ yɛ̀ɛ foutɛ kɛ́bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
7Kɛ̀ nní nkpɑɑ́ kɛ yɛ̀ nɑ̀ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ n yɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́keè kutoweku mɑkù nɛ̀ kunɑm̀poo kɛ̀ yɛkṹɔ̃̀ tɔ́ɔ́ntɛnɛ̀ yɛtɔbɛ̀.
8Kɛ̀ n wéntɛ́ kɛ́nsɔ̃́ nyicĩɛ̃ nhɑ̃nnɛ́ nɛ̀ mɛmɑm̀bii nnɛ̀ tikɔ̃̀ntì, kɛ̀ muwemmu muù mɑ́ɑ̀ kpɑ.
9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́, nɑ́kɛ́ muyɑɑ́ mmùù bo itemmɑ̀nkɛ inɑ̀ɑ̀ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú mùu kɔtɛní kɛ́tɑ bɛcíríbɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ foutɛ.
10Kɛ̀ nní nkpɑɑ́ kɛ nɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ n nɑ́kɛ́ tì kɛ̀ muyɑɑ́ nkɔtɛní kɛ́ bɛ̀ tɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ foutɛ, kɛ́ítɛ́ kɛ́cómmú kɛ́mmɑ̀nnɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì diɛrì.
11Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ kù n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́, dɛ kó yɛkṹɔ̃̀ bɛnkú Isidɑyɛɛribɛ mbɛ. Bɛɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú bɛ kṹɔ̃̀ kpeí kɛ tɛ̃́nkɛ í yóó nɑ kɛ́dɔɔ̀ tìmɑtì kɛ̀ bɛ kpɛrɛ dèè.
12Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n tu, ɑ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú n yóó pootɛmu bɛ fɔ̃ti kɛ́ bɛ̀ dènnɛní kɛ́ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ bɛmbɛ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ tenkɛ̀.
13Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo pootɛ dìì mɔ̀nnì ifɔ̃ti, kɛ̀ n nìtìbɛ̀ɛ yɛ̀nní bɛ̀ bo bɑntɛ́ kɛ dò n tú di Yiɛ̀ nKuyie.
14M bo bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ muwemmu kɛ̀ bɛ̀ɛ foutɛ, kɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ bɛ tenkɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ̀ tì dɔ̀ɔ̀.
15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
16Onìtì fɔ̃́, túótɛ́ kudɔú kɛ́wɑ̃ri ku ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bonɛ̀, kɛ́túótɛ́ kutɛkù kɛ́wɑ̃ri ku ĩ́nkɛ̀: Sosɛfu (yoo Efɑdɑimmu) nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ ò bonɛ̀.
17Kɑ̀ɑ ì wɛ̃nnɛ́ kɛ́pikú ɑ nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ ì ndò nkudɔú kumɑ́ɑ̀.
18Kɑ̀ɑ botí kɔbɛ dɑ bekɛ kɛ tú ɑ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dɛ̀ bɛnkú mù.

19Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú, n yóó túótɛ́mu Sosɛfu kó kudɔú nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ ò bonɛ̀, n yóó kù wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Sudɑɑ kɔku nku kɛ́pikú kɛ̀ ìì nɑɑ́ nkudɔú kùmɑ́ɑ̀.
20Esekiɛri ɑ bo mpikú dìì mɔ̀nnì idɛí ɑ wɑ̃̀ri ìì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɑ wúó,
21ɑ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú n yóó fietɛnɛ̀mu ibotí tɛì Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ́tɑɑ́ ìì miɛkɛ, n yóó bɛ̀ dènnɛnímu tipíìtì timɔu kɛ́ bɛ̀ tìí nkɛ́ bɛ̀ kpɛ̃nnɛ́ní bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ,
22kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kubotí kùmɑ́ɑ̀ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛ tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kòo kpɑ̀ɑ̀tì omɑ́ɑ̀ mbɛ̀ bɑkɛ́, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ntú ibotí ìdɛ́ì kɛ mɔkɛ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛ̀dɛ́ɛ̀.
23Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nsĩ̀nkùnko bɛmɑ́ɑ̀ nɛ̀ sibɔɔtenkɑɑnìi nɛ̀ isɔkɛ kó mudɔɔ̀rìmù nɛ̀ munitikɔ̀ù. N yóó bɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀mu bɛ yɛi mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀, kɛ́ bɛ̀ wèńkùnnɛ, kɛ̀ bɛ̀ ntú n kɔbɛ kɛ̀ m bɛ̀ te.
24N kóo tɔ̃ntì Dɑfiti weè yó ntú bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, bɛ̀ yó mmɔkɛ ocɛ̃nti omɑ́ɑ̀ ndi kɛ́ntũ n kuɔ́, kɛ́yíe n tié, kɛ dɔɔri ì yɛ̃mmɛ̀,
25kɛ́mbo dihɛì n do duɔ́ ndì n kóo tɔ̃ntì Sɑkɔbu, bɛ yɛmbɛ̀ do bo dìì miɛkɛ. Kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛmbɛ nɛ̀ bɛ bí nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ n kóo tɔ̃ntì Dɑfiti ntú bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì sɑ̃́ɑ̃̀.
26Kɛ̀ m bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɛ̀ ti nɑrikɛ kɛ̀ ti kó mɛtɑummɛ̀ mbo sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ bɛ ɛì kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ sṹṹ kɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mbo bɛ cuokɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.
27Kɛ̀ nní mbɛ̀ bonɛ̀ kɛ bɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ tu n kɔbɛ.
28Kɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mbo bɛ cuokɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ yɛbotɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́.