Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, o Tii kíaɛ ma Dii Lua ma mɛ̀: Kɛ́ n nzĩa sɛ̀ lɛsĩ yã́i, ni mɛ n kamawa, ń zↄ̃lɛa ma kpalabaawa ísia guo. Gbɛ̃nazĩnan n ũ, Lua no, baa tó ńlɛ e n ↄ̃nↄ kàmawa.
3N ↄ̃nↄ kà Daniɛliwaa? Asiiyãe ulɛanɛoa?
4N àizɛɛ kã̀aanzi n ↄ̃nↄ ń n wɛzɛ̃o yã́i, n vua ń ã́nusuo nↄ̀nↄaa n làasiu.
5N tágɛa ↄ̃nↄ zↄ̃ↄ yã́i n àizɛɛ kã̀fĩi ↄ̃ n nzĩa sɛ̀ lɛsĩ àizɛɛpi yã́i.
6A yã́i ma Dii Lua ma mɛ̀, lá ńlɛ e n ↄ̃nↄ kàmawaɛ,
7a yã́i má tó bui zĩ̀loↄ lɛ́lɛma, bui pↄ́ aali gbɛ̃́ wɛ̃nagwaoↄ. Aa fɛ̃nda wo n kɛfɛnkɛ ń n ↄ̃nↄozi, aa n gawi pípia ↄ̃̀ↄkpanɛ.
8Aa n kpa bɛdau, n gaa aↄ pãsĩ ísia guo.
9Ńyↄ̃ e o gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ n dɛↄ wáa n kamawae? Gbɛ̃nazĩnan n ũ gbɛ̃́piↄnɛ, Lua no.
10Gyafↄↄde gaa ńyↄ̃ ga a ũ bui zĩ̀loↄ ↄzĩ, asa ma yã'ò. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
11Dii yã́ ɛ̀a dɛ̀dɛa à mɛ̀:
12Gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛ̃nalɛɛ bee da ń Tii kíao, ní mɛɛ̀ ma Dii Lua ma mɛ̀: Gbɛ̃́ wásawasa sãasain n ũ, n ↄ̃nↄ pɛ̀ɛma, n kɛfɛnkɛ lɛ́so.
13Ń kú ma swalu guu Edɛni, gbɛ̀ bɛɛɛde píi dɛ n pↄnanzi ũ: Lubii, topaza, ɛmɛlodi, kisoliti, onisi, diamaa, safii, tiikↄazi ń yasepeo. Vua wà gbɛ̀ bɛɛɛdepiↄ kũ̀kũò zãblebↄↄ ũ. Gↄↄ doũ zĩ wà n kɛ ń pↄ́piↄ.
14Ń dɛ malaika gã̀sĩade pↄ́ má dìlɛ àↄ ku ma kúkĩi ũ. Ń kú ma gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa musu, n táa'ò gbɛ̀ bɛɛɛde tɛkɛaↄ guu.
15Zaa wà n kɛ ń tàae vĩ n yãkɛauo, e gↄↄ pↄ́ wà dↄ̀ↄsaikɛ èma.
16N tágɛa zã̀zã guu pãsĩ pɛ̀ɛma, n duunakɛ̀, ↄ̃ ma a gbɛ̀sĩsĩ zↄ̃̀nɛ. Malaika gã̀sĩade pↄ́ kú ma kúkĩia, ma n ya n bↄ gbɛ̀ bɛɛɛde tɛkɛaↄu.
17N nzĩa sɛ̀ lɛsĩ n kɛfɛnkɛ yã́i, n ↄ̃nↄ kɛ̀ búi, ↄ̃ ma n zu dṹniau, ma n kɛ pↄgwagwaa ũ kíaↄ aɛ.
18N duun dasiↄ ń n tágɛa dↄ̀ↄsaiↄ yã́i n gbãsĩsaikɛ ↄ̃̀ↄkpà, ↄ̃ má tò tɛ́ bↄ̀ n guu, à kũ̀ma, ↄ̃ n gↄ̃ túfu ũ tↄↄlɛ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ n gwaↄ aɛ.

19Yã́pi dì bui pↄ́ n dↄ̃ↄwa píi, n kaalɛa vãi, ńyↄ̃ↄ ku bau lↄo.
20Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
21Gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛbiibii Sidↄ̃ oi, ní ãnabikɛkɛ a yã́ musu
22ǹ mɛ ma Dii Lua ma mɛ̀, má fɛlɛ ń Sidↄ̃o saɛ, wi ma kpɛla aà yã́i. Tó ma yã́kpalɛkɛ̀aànↄ, mɛ́ ma tↄbↄ̀ aà yã́ musu, wi dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
23Má gagyã zĩwàɛ, au i bàalɛ aà zɛaↄu. Wa liaaàzi, wi zĩkaaànↄ, gbɛ̃́ↄ i kwɛ aà guu gɛↄ ũ, aai dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
24Bui pↄ́ liaa Isailiↄzi, aaì sakańgupiↄ aaↄ dɛnɛ́ lɛ pↄ́ ì ń zↄ̃ à ń wãwã ũ lↄo, wiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii Lua.
25Ma Dii Lua ma mɛ̀, tó ma Isailiↄ bↄ̀lɛ bùsu pↄ́ aa fãaaaↄ guu ma ń kãaa, mɛ́ ma tↄbↄ̀ ń yã́ musu buiↄ wáa, aaↄ ku bùsu pↄ́ má kpà ma zↄ̀blena Yakↄbuwau.
26Tó ma yã́kpalɛkɛ̀ ń bui pↄ́ liaańzi aa sakàńgupiↄ, Isailiↄ iↄ ku bùsupi guu dↄdↄa, aai kpɛdↄdↄu, aai vɛ̃ɛbuↄ kɛu, aai dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii ń Lua.