Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ u nɛɛ,
2tɔnun bii, ɑ Tirin sunɔ sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, ɑmɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ɡerumɔ. Nɑ nɛɛ, wee u tii suɑ sere u ɡerumɔ u mɔ̀, wiyɑ u sɑ̃ɑ Gusunɔ. Mɑ u sɔ̃ Gusunɔn sinɑ kitɑru wɔllɔ nim wɔ̃kun suunu sɔɔ. Adɑmɑ u n yɛ̃ mɑ u sɑ̃ɑwɑ tɔnu, n ǹ mɔ Gusunɔ, bɑɑ mɛ u tɑmɑɑ win bwisikunu sɑ̃ɑwɑ teenu kɑ nɛ Gusunɔɡinu.
3U tɑmɑɑ u Dɑniɛli bwisi kere mɑ ɑsiri ɡɑɑ kun nùn berue.
4Win yɛ̃ru kɑ win bwisin sɔ̃ u tii kuɑ dukiɑɡii. U wurɑ kɑ sii ɡeesu yibiɑ win ɑrumɑnin beru yerɔ.
5Win bwisi bɛkɛ kɑ win tenkurun sɔ̃, win dukiɑ yɑ kuurɑ. Mɑ u tii suɑ dukiɑ yen sɔ̃.
6Yen sɔ̃nɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ, yèn sɔ̃ u tɑmɑɑ win bwisikunu nu sɑ̃ɑwɑ teenu kɑ nɛɡinu,
7yen sɔ̃nɑ kon nùn tɔn tukobu kpɑremɑ be bɑ nuki sosum bwesenu kpuro kere. Bɑ koo nùn tɑkobi sɔkiri bwisi bɛkɛ yin sɔ̃ kpɑ bu win bɛɛrɛ ye disi doke.
8Bɑ koo nùn surewɑ ɡɔribun wɑ̃ɑ yerɔ, kpɑ u ɡbi nim wɔ̃kun suunu sɔɔ nɡe wi bɑ sɔkurɑ.
9Sɑɑ ye sɔɔ, bɑ̀ n nùn ɡoobu (200) nɑ, u koo kpĩ u mɑɑ nɛɛ, u sɑ̃ɑwɑ Gusunɔ? Aɑwo, u ko n sɑ̃ɑwɑ tɔnu, n ǹ mɔ Gusunɔ, wi u nùn ɡoomɔn nɔmɑɔ.
10U koo ɡbiwɑ nɡe wi u kun Gusunɔ yɛ̃. Tɔn tukobɑ bɑ koo nùn ɡo. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
11Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɛ,
12tɔnun bii, ɑ mɑɑ ɡɔɔ swĩiyɔ Tirin sunɔn sɔ̃. A nùn sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, ɑmɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ɡerumɔ. Nɑ nɛɛ, wee u rɑɑ sɑ̃ɑ wi u yibɑn yĩreru bwisi sɔɔ kɑ burɑm sɔɔ.
13U rɑɑ wɑ̃ɑwɑ Edɛniɔ, Yinni Gusunɔn ɡbɑɑrɔ. Mɑ bɑ nùn kpee ɡobiɡii bwese bwesekɑ dokeye ni nu nɔni swɑ̃ɑru mɔ kɑ dɔm buuru kɑ diɡi kɑ wuru beku kɑ swɑ̃ɑru kɑ booɡu kɑ swɑ̃ɑru kɑ sere mɑɑ wuru beku kɑ wurɑ. Mɑ bɑ nùn ɡɑ̃ɑsu kɑ ɡuunu soowɑmmɛ ni bɑ kɑ wurɑ. Mɑ bɑ nùn ɡɑ̃ɑsu kɑ ɡuunu soowɑmmɛ ni bɑ sɔɔru kuɑ win mɑrubun tɔ̃run sɔ̃.
14U rɑɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe wɔllun kɔ̃so mɑ u kɑsɑ dɛrie. Mɑ nɑ derɑ u wɑ̃ɑ nɛn ɡuu dɛɛrɑrɔ u sĩimɔ kpee ni nu bɑllimɔn wɔllɔ.
15Sɑɑ mìn di bɑ nùn tɑkɑ kuɑ, win dɑɑ yɑ wɑ̃wɑ sere n kɑ ɡirɑri tɔ̃ɔ te bɑ dɑɑ kɔ̃sɑ ɡɑɑ wɑ wi sɔɔ.
16Win tenkurun kpɑ̃ɑru tɑ derɑ u bɔbunu kɑ keetɑ wɔri. Yen sɔ̃, kon nùn surɑ sɑɑ nɛn ɡuu dɛɛrɑ ten min di, wi, wi u sɑ̃ɑ nɡe wɔllun kɔ̃so mi. Kon de u doonɑ sɑɑ kpee ni nu bɑllimɔ min suunu sɔɔn di.
17U tii suɑ win burɑm sɔ̃ mɑ u win bwisi kɑ win bɛɛrɛ ye kpuro sɑnkɑ. Yen sɔ̃, kon nùn kɔ̃ temɔ kpɑ sinɑm be bɑ tie bu nùn kɑ.
18Win durum kpɑ̃ɑru kɑ win keetɑ ye u mɔ̀ tenkuru sɔɔn sɔ̃, u win wuun sɑ̃ɑ yenu disi doke. Yen sɔ̃, kon de dɔ̃ɔ u se win tiin min di kpɑ u nùn ɡɔsiɑ torom tɔn be bɑ nùn mɛɛrɑn nɔni biru.

19Sɑɑ ye sɔɔ, bwese ni nu nùn yɛ̃ kpuro nu koo biti kowɑ, domi u koo kɑm ko. U ǹ ko n mɑɑ wɑ̃ɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
20Yinni Gusunɔ u Esekiɛli sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
21tɔnun bii, ɑ mɛɛrio Sidonin berɑ ɡiɑ kpɑ ɑ ye ɡerusi.
22A nɛɛ, ɑmɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ɡeruɑ. Nɑ nɛɛ, wee kon ye wɔri. Kon ye nɛn dɑm sɔ̃ɔsi kpɑ bu mɑn bɛɛrɛ wɛ̃ yen suunu sɔɔ. Nɑ̀ n ye siri, mɑ nɑ ye sɔ̃ɔsi mɑ nɑ sɑ̃ɑwɑ Dɛɛro, sɑɑ yerɑ bɑ koo ɡiɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ.
23Kon de bɑrɑnu nu ye wɔri. Kon de bu tɔmbu ɡo yen swɛɛ sɔɔ. Tɔmbɑ koo wɔruku bu ɡbisuku tɑɑ bi bɑ koo ye wɔrimɑ beri berikɑn din sɔ̃. Sɑɑ ye sɔɔrɑ bɑ koo ɡiɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ.
24Bwese ni nu Isirelibɑ sikerenɛ nu bu ɡɛmɑ nu ǹ ko n mɑɑ sɑ̃ɑ nɡe sɑ̃ku ni nu bu mɛɛrɑ mɔ̀ nu ɡɛ̃ɛkumɔ. Sɑɑ yerɑ bɑ koo ɡiɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ.
25Amɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ mɑɑ ɡeruɑ. Nɑ nɛɛ, sɑnɑm mɛ kon Isirelibɑ mɛnnɑmɑ bwese tukunun suunu sɔɔn di mi bɑ yɑrinɛ, kon sɔ̃ɔsi bwese tuku nin nɔni biru mɑ nɑ sɑ̃ɑwɑ Dɛɛro. Sɑɑ ye sɔɔrɑ Isirelibɑ bɑ koo dɑ bu sinɑ ben temɔ mɛ nɑ ben bɑɑbɑ Yɑkɔbu wɛ̃.
26Bɑ koo sinɑ bɔri yɛndu sɔɔ. Bɑ koo diɑ bɑni kpɑ bu resɛmbɑ duure. Bɑ ko n wɑ̃ɑ bɔri yɛndu sɔɔ domi kon be bɑ kɑ bu sikerenɛ bɑ bu ɡɛmɑ siri n sɛɛyɑsiɑ. Sɑɑ ye sɔɔrɑ bɑ koo ɡiɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Gusunɔ ben Yinni.