Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
2“Adamadina, a fala Tire mangan xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi n xa, a naxa: I waso ayi nɛn, i yi a fala, i naxa, “Alana nde nan n na, n dɔxi alane dɔxɔden nin fɔxɔ igen tagini!” Koni i tan, muxun nan i ra, ala mi i ra, anu i bata i yɛtɛ xaxinla yatɛ Ala xaxinla ra.
3I fe kolon Daniyɛli xa ba? Wundo fe yo mi luxunxi i tan ma ba?
4I bata nafunla sɔtɔ i ya fe kolonna nun i ya xaxilimayaan xɔn, i xɛmaan nun gbetin malan i ya nafulu ramaradeni.
5I bata tɔnɔ gbeen sɔtɔ i ya yulaya xaxinli, i yi findi wasoden na na nafulu kanyani.
6Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Bayo i yɛtɛ miriyaan yatɛxi Ala miriyaan nan na,
7n xɔɲɛne rafama nɛn i xili ma, naxanye ɲaxu siyane birin xa. E silanfanna tongoma nɛn i ya fe kolon faɲin xili ma e yi i ya nɔrɔn kala.
8E i radinma nɛn gaburun na, i yi faxa xɔlɛni fɔxɔ igen tagini.
9Nayi, i mɔn a falɛ i faxa muxune yɛtagi ba, fa fala a ala nan n na? I fa kolonma muxun nan na i faxa muxune yii, ala mi i ra.
10I faxama yarabin nin xɔɲɛne yii, alo Ala kolontarene faxama kii naxan yi. Amasɔtɔ n tan bata falan ti. Marigina Alatalaa falan nan na ra.’ ”
11Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
12“Adamadina, sunu sigin sa Tire mangan ma! I xa a fala a ma, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: I yi findixi muxu dɛfexin misaala nan na, i yi lugo fe kolonna ra, i ya tofanna yi dɛfexi.
13I yi Eden nakɔɔn nin, Alaa nakɔna. Gɛmɛ faɲin sifan birin yi i rayabuxi: saridon gɛmɛn nun topasi gɛmɛn nun dayimu gɛmɛn nun kirisoliti gɛmɛn nun onixi gɛmɛn nun yasipi gɛmɛn nun safiri gɛmɛn nun esikaribukili gɛmɛn nun emerodi gɛmɛna. I yi maxidixi xɛmane ra naxanye radaxa i xa xabu i da lɔxɔni.
14I yi luxi nɛn alo kantan ti malekan naxan gabutɛye yi yifulunxi. N na i ti nɛn Alaa geya sariɲanxin fari, i yi mɛnna nin, i masiga tima gɛmɛ tɛɛ wolonne tagi.
15Fɛ mi yi i sigati kiin na xabu i da lɔxɔni han tinxintareyaan yi so i yi.
16I ya yulayaan tɔnɔn ma, i yi rafe gbalon na, i yi yulubin liga. Nayi, n na i kedima nɛn Alaa geya sariɲanxin fari n yi i ralɔ ayi, i tan naxan yi luxi alo kantan ti malekan naxan yi gɛmɛ tɛɛ wolonne tagi.
17I bata waso ayi i bɔɲɛni masɔtɔ i ya tofanna xɔn, i bata i ya fe kolonni fu i ya binyen xɔn. Nayi, n na i rabirama nɛn bɔxɔni, n yi i findi yɛɛ ramaxa seen na mangane xa.
18I bata i ya yire sariɲanxine raxɔsi i ya hakɛ wuyaxine nun i ya tinxintareyaan xɔn yulayani. Na ma, n tɛɛn naminima nɛn i xili ma i konni, a yi i gan, n yi i findi xuben na bɔxɔn fari muxune birin yɛtagi naxanye i matoma.

19Naxanye birin yi i kolon siyane yɛ, ne birin yigitɛgɛma nɛn i ya fe ra, i raɲanna magaxuma ayi nɛn. I mi fa luma na sɔnɔn!’ ”
20Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
21“Adamadina, i yɛɛ rafindi Sidɔn taan ma, i nabiya falan ti a xili ma!
22I a fala, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N bata keli ɛ xili ma Sidɔn kaane! N binyama nɛn ɛ konni! Ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na, n na n ma kiti ragidixine rakamali ɛ xili ma waxatin naxan yi n yi n ma sariɲanna mayita ɛ konni.
23N fitina furen nafama nɛn ɛ xili ma n yi tin muxune xa faxa ɛ taan kirane xɔn ma, faxa muxune yi lu biraxi ɛ konni, yɛngɛn yi lu kelɛ ɛ xili ma ɛ rabilinna birin yi. Nayi, e a kolonma nɛn a Alatala nan n na.’ ”
24“ ‘Nayi, Isirayila rabilinna siyane mi fa a tɔrɛ alo ɲanla naxan sɔxɔnna tima alo tansinne. Nayi, e a kolonma nɛn a Marigina Alatala nan n na.’ ”
25“ ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N na Isirayila yamaan malan waxatin naxan yi keli siyane yɛ, e raxuyaxi ayi dɛnaxanye yi, n na n ma sariɲanna mayitama e xɔn nɛn siyane yɛtagi. E dɔxɔma nɛn e bɔxɔni, n naxan so n ma walikɛɛn Yaxuba yii.
26E luma nɛn bɔɲɛ xunbenli, e banxine ti, e manpa binle si. E luma nɛn bɔɲɛ xunbenli, n na n ma kiti ragidixine rakamali e rabilinna siyane xili ma waxatin naxan yi, naxanye birin yi e raɲaxuxi, e yi a kolon a Alatala nan n na, e Ala.’ ”