Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, Xiiroosa halaqaayyo hagaadan yaagada yoota; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Ne wozanai otorettido gishshau, ‘Taani xoossa; taani abbaa giddo ginan, xoossatu araatan uttaas’ yaagadasa. Neeni, ‘Taani xoossadan, aadhdhida eranchcha kiyaas’ gaada qoppikkonne, neeni asappe attin, xoossa gidakka.
3Neeni Daaneelappekka aadhdhida eranchchee? Ai xuurikka neeppe geemmennee?
4Tumukka neeni ne aadhdhida eraaninne ne akeekan dure gidadasa; biraanne worqqaa ne buquraa minjjiyo keettaa shiishshadasa.
5Ne zal77iyaa eran daro woriyaa demmadasa; ne duretaappe denddidaagan ne wozanai otorettiis” yaagees.
6“‘Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Neeni, ‘Taani xoossadan, aadhdhida eranchcha’ gaada qoppiyo gishshau,
7taani ne bolli kawotettatu ubbaappe meqetti bainna, iita morkketa ehaana; ehin neeni ne aadhdhida eran shiishshido aqo ubbaa xaissana; ne bonchchuwaakka eti tunissana.
8Nena eti woridi, abbaa ciimman olana.
9Yaatin, nena worana haniyaagaa sinttan neeni, ‘Taani xoossa’ guutee? Nena woriyaageetu kushiyan neeni asappe attin, xoossa gidakka.
10Neeni allagatu kushiyan ammanenna asi haiqqiyo haiquwaa haiqqana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odaas” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.
11Qassikka GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
12“Laa asa na7au, Xiiroosa kawuwaassi hagaadan yaagada zilaala; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Neeni kase aadhdhida eran kumidaagaa; neeni asi leemisidi odiyo aadhdhida puulanchcha gidadasa.
13Neeni Edenen, Xoossaa gannatiyan kase de7adasa; sarddiyoone, tophaaziyoone, almmaaze, biralle, maragide, yasphphiide, sampperenne baluura geetettiya al77o shuchchan alleeqettada, lo77o worqqa alleequwaa kase maayadasa; neeni merettido gallassi hagee ubbai neeyyo giigiis.
14Taani nena naagiya kiruube oottada sunttaas; yaatada nena tiyaas. Ta geeshsha deriyaa bollan neeni de7adasa; qassi tamaadan phooliya al77o shuchchatu giddon simerettadasa.
15“‘“Neeni merettido gallassaappe doommada, iitabai ne bolli beettido gallassai gakkanaashin, boree bainnan de7adasa.
16Ne daro zal77iyaappe denddidaagan, makkalan kumada, nagaraa oottadasa. Hegaa gishshau, ta geeshsha deriyaappe tunabaadan, nena wolqqan kessaas. Nenoo, naagiya kiruubiyau, he tamaadan phooliya al77o shuchchatu giddoppe taani nena yedettaas.
17Neeni puulanchcha gidiyo gishshau, daro otorettadasa; ne bonchchuwaa gaasuwan, ne aadhdhida eraa tunissadasa. Hegaa gishshau, taani nena sa7an olaas; hara kawoti nena qilliiccanaadan oottaas.
18Ne nagaraa daruwaaninne ne cimo zal77iyan, ne goinniyo sohota ubbaa tunissadasa. Hegaa gishshau, taani tamai ne giddoppe kiyanaadan oottaas; ikka nena miis. Ubbati xeellishin, taani nena sa7aa bollan bidintta kessaas.

19Nena kase eriya kawotettati ubbai neban dagammidosona. Ne wurssettai yashshiyaagaa gidiis; neeni naa77antto mulekka de7akka” yaagees’ yaagada zilaala” yaagiiddi yiis.
20GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
21“Laa asa na7au, ne som77uwaa Sidoona katamaakko zaarada, a bolli hananabaa yoota.
22Hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Nenoo, Sidoonaa, taani neeyyo morkke! Taani ne bolli oottiyooban ta bonchchoi qonccana. Ne giddon de7iyaageeta pirddiyoogan taani ta geeshshatettaa bessiyo wode, taani GODAA gidiyoogaa eti ubbai erana.
23Taani ne giddon boshaa yeddana; ne ogiyan suuttai gukkanaadan oottana. Ubba baggaara yiya olaa gaasuwan ne asai bisuwan haiqqana. Taani GODAA gidiyoogaa eti hegan erana.
24“‘“Hagaappe sinttanau Israa7eela yuushuwan de7iya, a karidi xeelliya biitta ubbaappe, aguntta malanne kinddiichcho mala gididi qohiyaabi ooninne de7enna. Taani Ubbaa Haariya GODAA gidiyoogaa eti hegan erana” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.
25Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Israa7eela asaa eti laalettido biitta ubbaappe shiishshada, taani ehiyo wodenne he kawotettatu ubbaa sinttan taani ta geeshshatettaa bessiyo wode, taani ta ashkkaraa Yaaqoobassi immido bantta biittan eti de7ana.
26Hegan eti saruwan de7ana; keettaa keexxana; woiniyaa turaakka tokkana. Eta karidi xeelliya eta shoorota ubbaakka taani pirddiyo wode, Israa7eela asai saruwan de7ana. Taani GODAA eta Xoossaa gidiyoogaa eti hegan erana” yaagees.