Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya miabot kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon,
2“Anak sa tawo, sultihi ang nagdumala sa Tyre, 'Miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Garboso ang imong kasingkasing! Miingon ka, 'dios ako! Molingkod ako diha sa lingkoranan sa mga dios nga anaa sa kasingkasing sa kadagatan!” Gihimo nimo ang imong kasingkasing sama sa kasingkasing sa dios, bisan nga tawo ka lamang ug dili dios;
3naghunahuna ka nga mas maalamon ka kang Daniel, ug walay mga tinago nga dili nimo masabtan!
4Nagpadato ka sa imong kaugalingon pinaagi sa kaalam ug katakos, ug nakabaton ug bulawan ug plata diha sa imong tigomanan sa mga bahandi!
5Midaghan ang imong bahandi, pinaagi sa imong dakong kaalam ug pagpamatigayon, busa nagmagarbohon ang imong kasingkasing tungod sa imong bahandi.
6Busa, miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Tungod kay gihimo nimo ang imong kasingkasing sama sa kasingkasing sa dios,
7busa pagadad-on ko ang mga langyaw batok kanimo, ang makahahadlok nga mga kalalakin-an gikan sa laing mga nasod. Makigbatok sila sa katahom sa imong kaalam pinaagi sa ilang mga espada, ug hugawan nila ang imong himaya.
8Ihulog kamo nila ngadto sa bung-aw, mamatay kamo sama sa kamatayon niadtong namatay didto sa kasingkasing sa kadagatan.
9Moingon ka ba gayod nga, “dios ako” diha atubangan sa mopatay kanimo? Tawo ka ug dili Dios, ug itugyan ka ngadto sa kamot sa duslak kanimo.
10Mamatay ka sama sa kamatayon sa mga wala matuli diha sa kamot sa mga langyaw, kay gipamulong ko na kini—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.”'
11Miabot na usab kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon,
12“Anak sa tawo, pagbangotan alang sa hari sa Tyre ug sultihi siya, 'Miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Ikaw ang sumbanan sa pagkahingpit, puno sa kaalam ug hingpit sa kaanyag.
13Anaa ka sa Eden, ang tanaman sa Dios. Naputos ka sa nagkadaiyang bililhon nga bato: rubi, topasio, emerald, krisolito, onix, haspe, safiro, turquiso ug berilo. Hinimo gikan sa bulawan ang imong mga butanganan. Naandam na kini sa adlaw sa pag-umol kanimo
14Gipahiluna ko ikaw diha sa balaang bukid sa Dios ingon nga anghel nga akong gituboy sa pagbantay sa katawhan. Anaa ka taliwala sa nagdilaab nga mga bato nga imong ginalakwan.
15Maligdong ka sa imong mga pamaagi gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo hangtod nga nakaplagan diha kanimo ang dili pagkamakiangayon.
16Napuno ka sa kagubot tungod sa imong dagkong pamatigayon, ug busa nakasala ka. Busa gipapahawa ko ikaw diha sa bukid sa Dios, ingon nga nahugawan, ug giguba ko ikaw, anghel nga magbalantay, ug giabog ko ikaw taliwala diha sa nagdilaab nga mga bato.
17Garboso ang imoong kasingkasing tungod sa imong kaanyag; giguba nimo ang imong kaalam tungod sa imong katahom. Gipadala ko ikaw didto sa kalibotan. Gipahimutang ko ikaw atubangan sa mga hari aron nga makita ka nila.
18Napasipad-an ang imong balaang mga dapit, tungod sa daghan nimong sala ug sa imong pagpanikas diha sa pagpamatigayon. Busa mogula ang kalayo gikan kanimo; lamyon ka niini. Himoon ko ikaw nga mga abo diha sa kalibotan sa atubangan sa tanan nga makakita kanimo.

19Mangurog ang tanang tawo nga nakaila kanimo taliwala sa katawhan; malisang sila, ug mahanaw ka hangtod sa kahangtoran.”'
20Unya miabot kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon,
21“Anak sa tawo, andama ang imong kaugalingon batok sa Sidon ug panagna batok kaniya.
22Isulti, 'Nag-ingon niini si Yahweh nga Ginoo: Tan-awa! Batok ako kaninyo, Sidon! Tungod kay himayaon ako diha sa inyong taliwala aron nga mahibaloan sa imong katawhan nga ako si Yahweh sa dihang ipasibaw ko na ang kaangayan diha kaninyo. Mapakita nga balaan ako diha kaninyo.
23Ipadala ko ang hampak diha kaninyo ug ang dugo diha sa inyong kadalanan, ug matumba ang gitigbas diha sa inyong taliwala. Unya mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh, kung makigbatok kaninyo ang espada sa tanang bahin.
24Unya wala nay tunukon nga mga kahoy ug mga sampinit alang sa panimalay sa Israel gikan niadtong tanang naglibot nga nagbiaybiay kaniya, busa mahibaloan nila nga ako si Yahweh nga Ginoo!'
25Miingon niini si Yahweh nga Ginoo, 'Sa dihang tigomon ko na ang panimalay sa Israel gikan sa taliwala sa katawhan kung diin sila nagkatibulaag, ug sa dihang lainon ko na sila, aron nga makita sa kanasoran, unya tukoron nila ang ilang mga balay diha sa yuta nga akong ihatag sa akong sulugoon nga si Jacob.
26Unya magtukod sila ug mga balay ug mamuyo nga luwas sa kakuyaw, mananom ug mga paras, ug mamuyo nga luwas sa kakuyaw sa dihang ipadangat ko na ang kaangayan alang sa tanan nga nagbiaybiay kanila sa tanang bahin; busa mahibaloan nila nga ako si Yahweh nga ilang Dios!”'