Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESEKIEL

ESEKIEL 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto,
2Taunimanima natuna e, Turo pavapavana ba hamaoroa, baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Badina be lalomu na e hekokorokumu, oto “Lau na dirava ta, dirava edia helai gabudia ai na helaimu, davara bogaragidiai”; ḡau tamona, ena be oi na o tomu emu aonega na dirava ta ena aonega heḡereḡerena, to oi na taunimanima mo, dia dirava.
3(Momokani, emu aonega ese Daniel ena aonega na e hereaiamu, ḡau hehunina ta na emu ai se hehunimu;
4emu aonega bona emu lalo-parara dainai, oi ese emu taḡa vada o davaria; bona gold bona silver vada o haboudia, emu habou-habou rumadia lalodiai;
5emu aonega bada hoihoi karadia ai dainai, oi ese emu taḡa vada o habadaia; bona lalomu na vada e hekokoroku, emu taḡa dainai.)
6Una dainai, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Badina be o laloamu emu aonega na dirava ta ena aonega heḡereḡerena,
7una dainai, a itaia, idau taudia na latamui ai baina mailaidia, mai garidia besedia; idia ese edia dare bae veridia lasi, emu aonega hairaina ihadikana, bena oi hairaimu bae hamiroa.
8Idia ese guri ai bae dorimu dobi, e aladiamu taudia edia mase ai ba mase, davara bogaragidiai.
9Ena be oi na taunimanima mo, dia dirava, e haberomumu taudia imadia ai, to bae alamu mase taudia vairadiai dounu baoto “Lau na dirava ta” a?
10Asie peritomedia taudia edia mase ai ba mase, idau taudia imadia ai. Ḡaubada Iehova na e tomu, Lau vada na hereva.
11Iehova ena hereva ma ta egu ai e kau, eto,
12Taunimanima natuna e, Turo pavapavana latanai ba rohe ahu. Ba hereva henia, baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Oi na o ḡoeva-dae vaitani, aonega ai o honumu, oi hairaimu na herea dae.
13Oi na Eden, Dirava ena imea, lalonai o nohova; herahela nadidia idau-idau iboudiai ese e ḡovamu: sadio, topasio, iaspi, krusolito, berulio, onuku, sapairo, barekete, samarago; iseisedia na gold amo e kara, o koro ḡaudia danu na gold. Oi e karamu dinana lalonai idia na e kara hata.
14Kerubi ta na horoa, oi igimamu kerubina ai bainela, oi na Dirava ena ororo helaḡana ai amu nadidia padapadadia amo o raka.
15Oi na asi emu kerere, emu dala iboudiai lalodiai, e karamu dinana amo ela bona kara havara na lalomu ai e vara.
16Emu hoihoi karadia momo herea lalodiai daḡedaḡe ese e hahonumu, bena o kara dika; una dainai Dirava ena ororo amo na negemu dobi, ḡau mirona na heto; bena hari hegima kerubina ese amu nadidia padapadadia amo e lulumu lasi.
17Lalomu na e hekokorokuva, raho-namomu dainai; emu aonega o hamiroava, hairaimu dainai. Tano ai na tahomu dobi, hanua pavapavadia vairadiai na hahemaraimu, bae raraimu totona.
18Emu kara havara momo herea, bona emu kara gageva-gageva, emu hoihoi ai o karava karadia, amo emu gabu helaḡadia o hamirodia; una dainai oi bogaragimu amo lahi na ha-araia, bena e golemu oho; kahu ai na halaomu tano ai, e raraimuva taudia iboudiai vairadiai.

19Bese idau-idau bogaragidiai e dibamu taudia iboudiai na oi daimu ai e gari takumu; mai garimu ida vada o ore, vada ba ore vaitani.
20Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto,
21Taunimanima natuna e, talaimu na Sidono ba henia, ia latanai ba peroveta,
22baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Sidono e, a itaia, lau ese na inai henimumu; oi bogaragimu ai hairaigu baina hahedinaraia. Bena ia lalonai hanemaoro karadia baina kara bona ia lalonai helaḡagu baina hahedinaraia negana ai, idia bae diba lau na Iehova.
23Badina be dai-hanai gorerena na ia lalonai baina siaia, bona rara danu, ia ariarana lalodiai; bena bae aladia mase taudia na ia bogaraginai bae hekida bou, e haheḡeḡea daemu daredia amo; bena idia na bae diba lau na Iehova.
24A Israel besena taudia na ava ḡiniḡinina ta eiava au ḡiniḡinina ta ese basine hahisidia, idia dekedia taudia, vada e dadaraidia taudia, iboudiai bogaragidiai. Bena idia bae diba lau na Ḡaubada Iehova.
25Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Israel besena taudia na bogaragidiai vada e karoho rohoroho besedia lalodia amo ma baina gogodia bona egu helaḡa idia lalodiai na bese idau-idau vairadiai baina hahedinaraia negana ai, idia na edia tano korikori, egu hesiai tauna Iakob na henia tanona, lalonai bae noho.
26Una tano lalonai bae noho namonamo; ruma bae haginidia bona vine imeadia bae hado. Lau ese dekedia taudia, vada e dadaraidia taudia, iboudiai baina hahemaoro henidia negana ai, idia na bae noho namonamo. Bena idia bae diba lau na Iehova, edia Dirava.