Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Yɛkotinɔ̀ ɔ̃̀nyɛ nyɛ di nɑ́ɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ? Kɛ tú: Bɛkótíbɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́ yɛsĩɛ̃ bɛ́nyɛ̀ kɛ̀ ibí nìì nyɑ̃rikɛ.
3Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu kɛ̀ míì bɛ́i. Di tɛ̃́nkɛ í yó nsɔkɛ́ kɛ́nɑ́ɑ́ ndɛ kó dikotinùù Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ.
4Bɑ́ wè o fòmmu bo n nɔu miɛkɛ nkɛ, cicɛ fòmmu nɛ̀ dɛbirɛ kɔ̃mu. Wèè cɑ̀ɑ̀rɛ̀ weè yóó kú.
5Kɛ̀ wèè wetí kɛ dɔɔri n dɔ́mɛ̀,
6wèè í kɑrì yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ yo ntibɔɔdiitì, ò mɛ nyí feu iwũɔ̃ Isidɑyɛɛribɛ bɔɔtenkɑɑnìi, kɛ í sɑ̃ũ omɑ́ɑ̀ nɛ̀ otɔù pokù, kɛ í duɔ́nɛ̀ onitipòkù o yɔ́ntì mɔ̀nnì.
7Wèè í cií mbɛtɔbɛ̀ kɛ yo mbɛ kpɛrɛ, kɛ ɔ̃ɔ̃ tɛ̃́nnɛ́ wèè ò mɔ̀kɛnɛ̀ dibɑ̀nnì ò wè dɔúnnɛ̀ dɛ̀, kɛ í yuuku, kɛ pɑ̃ɑ̃ ndikònnì bo bɛ̀ tidiitì, kɛ dɑɑti tiyɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ɛ̀ bo yɛfɔ̃̀kperɛ̀.
8Kɛ ɔ̃ɔ̃ í mpèntɛ kɛ́ndɔ́ bɛ̀ɛ ò yietí kɛ́nɔ́ɔ́, nkɛ yóu mɛyɛi, kɛ bekù timɔ́mmɔnti,
9Kɛ tũ n tɑnnɔ̀ kɛ dɔɔri n kuɔ́ yɛ̃ mmù kɛ tɔ timɔ́mmɔnti. Ò tú onìtì wèè wetí wènwe, dɛ yiɛ̀ nyó nfòùmu, míì bɛ́i.
10Kɛ̀ dɛ yiɛ̀ mmɛ mpɛitɛ́ dɛbirɛ kɛ̀ dɛ̀ tu oyɛiwe kɛ kɔù bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛndɛ kó dɛ̀mɑrɛ̀.
11Kɛ̀ dɛ cicɛ yie í dɔ̀ɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ kɑ̀ri yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ di tibɔɔdiitì kɛ sɑ̃ũ dɛmɑ́ɑ̀ nɛ̀ otɔù pokù.
12Kɛ̀ dɛ̀ í tɛ̃̀ńnɛ́ wèè dɛ̀ mɔ̀kɛnɛ̀ dibɑ̀nnì ò dɛ̀ duɔ́ ndɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ cií mbɛcĩ̀rìbɛ̀ nɛ̀ bɛsénnìbɛ̀ kɛ yo mbɛ kpɛrɛ, kɛ̀ dɛ̀ fìé Isidɑyɛɛribɛ bɔɔtenkɑɑnìi kɛ dɔ̀ɔ̀ isɔkɛ kpɛrɛ.
13Kɛ níí pentɛ kɛ́ndɔ́ kɛ́cɔ̃ntɛ, wenwe kó kubotí ò nfòùɑ̀? Ò bo kú, ò dɔ̀ɔ̀ ìì sɔkɛ doti o yuu ĩ́nkɛ̀ nkɛ, kòò yóó kú.
14Kòo nìtì mɛ mpɛitɛ́ dɛbirɛ kɛ̀ dɛ̀ wùó ndɛ cicɛ dɔɔri mɛ̀ɛ̀ yɛi nkó dimɑ̀ɑ̀ kɛ í mɛ̀ tũ̀nnɛ.
15Kɛ í kɑtì yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ yo ntibɔɔdiitì kɛ í feu iwũɔ̃ Isidɑyɛɛribɛ bɔɔtenkɑɑnìi kɛ í sɑ̃ũ nhomɑ́ɑ̀ nɛ̀ otɔù kóo pokù.
16Kɛ í cií mbɛnìtìbɛ̀ kɛ yo mbɛ kpɛrɛ, kɛ í yuuku kɛ pɑ̃ɑ̃ mmudiì dikònnì bo bɛ̀, kɛ dɑɑti tiyɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ɛ̀ bo yɛfɔ̃̀kperɛ̀.
17Kòò í dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í síɛ́, kɛ ɔ̃ɔ̃ í mpèntɛ kɛ́ndɔ́ kɛ́cɔ̃ntɛ, yoo bɛ̀ɛ ò yietí kɛ́nɔ́ɔ́ kɛ tũ n tɑnnɔ̀ nɛ̀ n kuɔ́. Dɛ yiɛ̀ mbɑ́ɑ́ kú o cicɛ yɛi nkpɛ́í, nhò yó nfòùmu.
18O cicɛ wèè fèkù bɛtɔbɛ̀ kpɛrɛ, kɛ yuuku bɑ́ ò í dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nho kɔbɛ cuokɛ̀, weè yóó kú o yɛi nkpɛ́í.

19Kɛ̀ díndi tú: Bɑ nkpɛ́í nte kɛ̀ dɛbirɛ ɔ̃ɔ̃ í ntɔ dɛ cicɛ yɛi. Dɛbirɛ dɔɔrimu dɛ̀ɛ̀ wetí kɛ tũ n kuɔ́ kɛ dɔɔri ì yɛ̃mmɛ̀, dɛndɛ yó nfòùmu.
20Wèè dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nweè yóó kú. Dɛbirɛ bɑ́ɑ́ tɔ dɛ cicɛ yɛi, ndɛ cicɛ mɛ mbɑ́ɑ́ tɔ dɛbirɛ yɛi. Wèè dɔ̀ɔ̀ri kɛ̀ dɛ̀ wenni n yóó we nyietí mɛsɑ̀ɑ̀, nwèè dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nkóò yietí mɛyɛi.
21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kòo yɛiwe weè mɛ ncèètɛ kɛ yóu mɛyɛi nhò do dɔɔri mɛ̀, kɛ tũ n kuɔ́ imɔu, kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ wetí, n dɔ́ dɛ̀, ò yó nfòùmu, ò bɑ́ɑ́ kú.
22N tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dentɛní ò do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi. Ò yó nfòùmu ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í.
23Mí di Yiɛ̀ nKuyie n dɔ́ oyɛiwee kúmɑ́ɑ̀? N dɔ́ wèe yóu mɛyɛi nhò dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀mmɛ kɛ́nfòù.
24Wèè do dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ weè mɛ nyóu mɛsɑ̀ɑ̀ nhò do dɔɔrimɛ̀, kɛ kɔ̀ù bɛnìtìbɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ bɛyɛibɛ dɔɔri mɛ̀ɛ̀ yɛi ò nɛ́ nfòùɑ̀? N tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dentɛní mɛsɑ̀ɑ̀ nhò do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. Ò yóó kúmu ò yetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n kpɛti kɛ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi.
25Kɛ̀ díndi tú mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndɔɔri dɛ̀ í wenni: Kéntɛ́nɛ̀ díndi Isidɑyɛɛribɛ n tú mù: Míì kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ í wennɑɑ̀? Dɛ̀ í dò ndíì kɔ̃mɛ sĩ̀nɑ̀ɑ̀?
26Kɛ̀ nsɑ̀ wèè do dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nkòò mɛ̀ yóu kɛ dɔɔri mɛyɛi nkɛ ku, o kó mɛyɛi nhò do dɔɔri mɛ̀ mɛɛ̀ kpɛ́í nte.
27Wèè do dɔɔri mɛyɛi nkɛ̀ weè mɛ nyóu mɛyɛi nhò do dɔɔri mɛ̀ kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ wetí, n dɔ́ dɛ̀, ò yó nfòùmu.
28Ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ yóu mɛyɛi nkɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ ndɛɛ̀ te kòò yó nfòù ò bɑ́ɑ́ kú,
29Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ di tú n dɔɔ̀rìmɛ̀ í wenni, míì dɔɔ̀rìmɛ̀ í wennɑɑ̀ kɛ̀ di kɔ̃mɛ? Dɛ̀ í tú díì kɔ̃mɛ sĩ̀nɑ̀ɑ̀?
30Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó di bekɛ́nɛ̀ díndi Isidɑyɛɛribɛ bɑ́ wè o dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. Ceetɛnɛ̀ kɛ́yóu mɛyɛi nkɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ bo di bɔ.
31Yóunɛ̀ mɛyɛi ndi dɔɔrimɛ̀ kɛ́mɔɔtɛ mɛyɛmpɑ̀mmɛ̀, di dɔ́ kɛ́kúmɑɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ yɑ́ɑ bɑ nte?
32Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yí dɔ́ òmɔù bo kúmɛ̀, ceetɛnɛ̀ tũnkɛ́ kɛ́nfòù.