Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da nama amane sia:i,
2“Dunu da Isala:ili soge amo ganodini, amo malasu gebewane sia:nana, amane, ‘Edala emela da gamogai waini efe fage mai, be ilia mano fawane da naba:loba gamogai nabi.’”
3Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Fifi Ahoanusu Gode, amola Na da amane sia:sa, ‘Amo malasu, dilia Isala:ili soge ganodini hamedafa bu sia:mu.’
4Na fawane da dunu huluane ilia esalusu, edala, emela amola mano, Na fawane ouligisa. Nowa dunu da wadela:le hamosea, hisu fawane da bogosu ba:mu.
5Moloidafa ida:iwane dunu ea hou ba:ma.
6E da Isala:ili ilia loboga hamoi ‘gode’ ilima nodone hame sia:ne gadosa. E da gobele salasu amo sema oloda amoma i, hame naha. E da inia uda hame wamolasa, amola uda da sioi fisia, ema gilisili hame golasa.
7E da enoma hame ogogosa, amola inia liligi hame wamolasa. Dunu da ema muni bu ima:ne labeba:le, ema liligi iasea, e da amo liligi hame gagulaligisa. E da ha:i dunuma, ha:i manu iaha, amola da:i nabado dunuma abula iaha.
8E da dabe eno baligili lama:ne, muni hame iaha. Dunu eno da ea wadela:le hamomusa: sia:sea, e da hame hamomu sia:sa. Fofada:su ganodini, e da molole adole iaha.
9Amaiwane dunu da malei sia:, amola Na sema noga:le nabawane hamosa. Ea hou da moloiba:le, e da esalumu,” Ouligisu Hina Gode da amane sia:i.
10Be amo dunu da mano galea, amo da wamolasu amola medole legesu, amola wadela:i hou ea ada hame hamoi liligi hamosa,
11amola e da gobele salasu amo sema oloda sogebi amoma i naha, amola inia uda adole laha,
12amola hame gagui dunuma ogogosa, amola liligi wamolasa, amola bu ima:ne i liligi wamolasa. E da Gode higa:i dunu ilia loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ilia sogebi ahoasea, amo liligima nodone sia:ne gadosa.
13E da muni eno baligili lamusa: eno dunuma iaha. Amo mano da esaloma:bela:? Hamefa! E da amo wadela:i hou hamobeba:le, bogomu. E da hi baiga bogomu.
14Defea! Eno dunu afae ea hou dawa:ma! Amo wadela:i dunu egefe da eada ea wadela:i hou ba:beba:le, amo higasea ema hame fa:no bobogesa.
15E da Isala:ili ilia loboga hamoi ‘gode’ ilima nodone hame sia:ne gadosa. E da gobele salasu amo sema oloda amoma i, hame naha. E da inia uda hame wamolasa, amola uda da sioi fisia, ema gilisili hame golasa. E da enoma hame ogogosa, amola inia liligi hame wamolasa. Dunu da ema muni bu ima:ne labeba:le, ema liligi iasea, e da amo liligi hame gagulaligisa. E da ha:i dunuma ha:i manu iaha, amola da:i nabado dunuma abula iaha. E da baligili eno lama:ne, muni hame iaha. Dunu eno da ea wadela:le hamomusa: sia:sea, e da hame hamomu sia:sa. Fofada:su ganodini, e da molole adole iaha. Amaiwane dunu da malei sia: amola Na sema noga:le nabawane hamosa. E da ea eda ea wadela:i hou hamoiba:le hame bogomu. E da dafawane fifi ahoanumu.
18Be ea eda da ogogoi, amola wamolai, amola eno dunuma wadela:le hamosu. Amaiba:le, e da hi wadela:i hou hamobeba:le, bogoi dagoi.
19Be dilia da amane adole ba:sa, ‘Egefe da eada wadela:i hou hamobeba:le, abuliba:le se iasu hame labala?’ Bai egefe da moloidafa hou hamoiba:le, se bidi iasu hame lai, amola e da esalumu.
20Wadela:i hou hamobe dunu amo fawane da bogomu. Egefe da eda ea wadela:le hamobeba:le, se hame nabimu. Amola eda da egefe wadela:le hamobeba:le, se nabimu da hamedei. Dunu noga:i da noga:i hou hamosea, hahawane bidi lamu amola wadela:i dunu da wadela:le hamosea, e da se bidi iasu ba:mu.

21Wadela:i dunu da wadela:i hou yolesili, Na malei nabawane hamosea, amola hou moloiwane hamosea, bogosu mae ba:le, esalumu.
22Na da ea wadela:i hou huluane gogolema:ne olofomu. Amasea, e da esalumu. Bai e da moloiwane hamoiba:le.
23Dia dawa:loba da wadela:i hamosu dunu bogosea, Na da hahawane ba:sala:? Hamefa! Be e da sinidigili, esaloma:ne, Na da hanai, “Ouligisu Hina Gode da amane sia:sa.
24Be moloidafa dunu da moloi hou fisili, wadela:i dunu ilia wadela:idafa hou defele hamosea, e da esaloma:bela:? Hamefa! Na da ea musa: moloi hou hamoi amo bu hame dawa:mu. E da didili hame hamobeba:le amola wadela:le hamobeba:le, bogosu ba:mu.
25Be dilia da amane sia:sa, ‘Hina Gode Ea hou da moloi hame.’ Isala:ili dunu dilia! Na sia: nabima! Dilia dawa:loba, Na hamobe da moloi hamela:? Hame mabu! Dilia hou fawane da moloi hame!
26Moloidafa dunu da moloi hou fisili, wadela:i hou hamonanea, e da ea wadela:i hou hamobeba:le bogomu.
27Be wadela:i hamosu dunu da wadela:i hou fisili, bu moloi hou hamonanea, e da ea esalusu gaga:i dagoi ba:mu.
28E da wadela:i hou hamonana, amo hi dawa:digibiba:le, yolesisa. Amaiba:le, e da mae bogole esalumu.
29Be dilia Isala:ili dunu da ‘Hina Gode Ea hou da moloi hame’ sia:sa. Dilia dawa:loba da Na hou da moloi hame dawa:bela:? Be dilia hou fawane da moloi hame.
30Wali, Na, Ouligisudafa Hina Gode da dilia Isala:ili dunuma amane sia:sa, ‘Na da dilia afae afae dilia hamoi defele dilima fofada:mu. Dilia wadela:i hou fisima! Dilia wadela:i hou amoga dilila: mae wadela:lesima:ma.
31Dilia wadela:i hou hamonanea yolesima. Asigi dawa:su gaheabolo amola dogo gaheabolo lama. Dilia Isala:ili dunu abuliba:le bogomusa: hanabela:?”
32Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Na da diliga afae bogomu higa:i hodosa. Dilia wadela:i hou yolesili, fifi ahoanusu lama!”