Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Bↄ́yãi á Isailiↄ ì yáasiɛ bee kɛ á bùsu yã́ musui? I mɛ: Maeↄ vɛ̃ɛbɛ kũ̀ma blè, ↄ̃ nɛ́ↄ swaa fɛ̃́nkpà.
3Ma Dii Lua ma mɛ̀, ń ma kuao á yáasi bee kɛ á bùsuu lↄo.
4Gwa, gbɛ̃́piiá ma pↄ́ɛ. Maeↄ ń nɛ́ↄ píi, yã́ doũɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ duunakɛ̀ mɛ́ a ga.
5Gbɛ̃maa pↄ́ lɛ́ yãmaakɛ a zɛ́wa yã́ gwa.
6Ìli gɛ́ pↄblei tã́aↄ kùɛo, ìli wɛ́malɛ Isailiↄ diipiↄzio. Ìli a gbɛ̃́dee nↄ wɛɛlɛo, ìli wúlɛ ń nↄɛo gↄↄ pↄ́ a ↄkũao.
7Ìli gbãamↄ gbɛ̃eɛo, ì gbɛ̃́ pↄ́ a fĩa sɛa tↄ̀ↄma sↄaaɛ̀ɛ. Ìli pↄ́ símáo, ì nↄandɛna gba blɛ, ì pↄ́ na gbɛ̃́ pↄ́ kú bṹuzi.
8Ìli ↄ̃a sɛ̃anɛ́ à a igbao, ìli ài zↄ̃ↄ wɛɛlɛo, ì azĩa bↄ yãvãiuɛ, ì yã́gↄ̃gↄ̃nɛ́ a zɛ́wa.
9Ìↄ ma ↄtondↄkĩi gwa, ìↄ ma ikoyãↄ kũa, ìↄ zĩkɛwà ń náaio. Ma Dii Lua ma mɛ̀, gbɛ̃́ bee mɛ́ maa, aↄ kuɛ.
10Tó gbɛ̃maapi nɛ́ vãi ì sↄ̃ bɛ? Ì gbɛ̃dɛ, ge ì yã́piↄ kɛ a gbɛ̃́deeɛ.
11Baa kɛ́ aàpi i a kee kɛo, nɛ́pi ì pↄble tã́a kùɛ, ì a gbɛ̃́dee nↄ wɛɛlɛ,
12ì gbãamↄ taasideↄnɛ ń wɛ̃nadeↄ, ì pↄ́ símá, ìli tↄ̀ↄma pↄ́ á kũa sↄaanɛ́o, ì wɛ́malɛ tã́aↄzi, ì yãbɛ̃ɛkɛ,
13ì ↄ̃a sɛ̃anɛ́ à a igba, ì ài zↄ̃ↄ wɛɛlɛ. Gbɛ̃́ bee taa aↄ kua? Aawo, aↄ kuo. A ga yãbɛ̃ɛ pↄ́ a kɛ̀ píi yã́iɛ. Aà tàae a wi aàzĩa musuɛ.
14Tó nɛ́ vãipi nɛ'ì, ↄ̃ aà nɛ́ duuna pↄ́ a mae lɛ́ kɛↄ è, mɛ́ i a kee kɛo sↄ̃ bɛ?
15Ìli pↄble tã́a kùɛo, ìli wɛ́malɛ Isailiↄ diipiↄzio, ìli a gbɛ̃́dee nↄ wɛɛlɛo,
16ìli gbãamↄ gbɛ̃eɛo, ìli tↄ̀ↄma gbɛao, ìli pↄ́ símáo, ì nↄandɛna gba blɛ, ì pↄ́ na gbɛ̃́ pↄ́ kú bṹuzi,
17ì azĩa bↄ yãvãiu, ìli ↄ̃a sɛ̃anɛ́ à a igbao, ìli ài zↄ̃ↄ wɛɛlɛo, ìↄ ma ikoyãↄ kũa, ì ma ↄtondↄkĩi gwa. A ga a mae duuna yã́io, aↄ kuɛ.
18Aà mae a ga azĩa duuna yã́iɛ, asa à gbɛ̃́ↄ bↄ́ↄ'i mì, à a gbɛ̃do pↄ́ sìwà, à yã́ pↄ́ maao kɛ̀ a gbɛ̃́ↄ guuɛ.

19Ɔ̃ i mɛ: Bↄ́yãi maepi tàae lí wí a nɛ́ musuo ni? Lá nɛ́pi yãmaakɛ̀ a zɛ́wa, à ma ↄtondↄkĩi gwà ń laaio, aↄ kuɛ.
20Gbɛ̃́ pↄ́ duunakɛ̀ mɛ́ a ga. Mae tàae a wi a nɛ́ musuo, nɛ́ tàae a wi a mae musuo. Gbɛ̃maa maakɛaá aàzĩa yã́ɛ, mɛ́ gbɛ̃vãi vãikɛaá aàzĩa yã́ɛ.
21Tó gbɛ̃vãi mikɛ̃̀ a duunaↄwa sↄ̃, mɛ́ à ma ↄtondↄkĩi gwà, àlɛ yãmaakɛ a zɛ́wa, a gao, aↄ kuɛ.
22Wa aà tàae pↄ́ a kɛ̀piↄ kee dao, aↄ ku yãmaa pↄ́ á kɛ̀pi yã́iɛ.
23Ma Dii Lua ma mɛ̀, vãikɛna gaa ì kamagu nɛe? Tó à mikɛ̃̀ a yãkɛaↄwa, aↄ kuɛ, bee mɛ́ ì kamagu.
24Tó gbɛ̃maa mikɛ̃̀ a maakɛawa, àlɛ duunakɛ, àlɛ yãbɛ̃ɛ pↄ́ gbɛ̃vãi ìↄ kɛↄ kɛ, aↄ kue? Wa yãmaa pↄ́ a kɛ̀piↄ kee dao. A ga a náaisaikɛ ń duuna pↄ́ a kɛ̀o yã́iɛ.
25Á Isailiↄ i mɛ ma yãkɛa dↄ̀ↄ vĩo. À swã́kpa sa. Ma yãkɛa dↄ̀ↄ vĩo ló? Ge á yãkɛa mɛ́ dↄ̀ↄ vĩo kai!
26Tó gbɛ̃maa mikɛ̃̀ a maakɛawa, àlɛ duunakɛ, a yã́i a gai. A ga duuna pↄ́ a kɛ̀pi yã́iɛ.
27Tó gbɛ̃vãi mikɛ̃̀ a vãikɛawa, àlɛ yãmaakɛ a zɛ́wa sↄ̃, a azĩa misiɛ.
28Tó à tàae pↄ́ a kɛ̀ↄ è mɛ́ à mikɛ̃̀wà píi, a gao, aↄ kuɛ.
29Á Isailiↄ sↄ̃ i mɛ ma yãkɛa dↄ̀ↄ vĩo. Á Isailiↄ, ma yãkɛa dↄ̀ↄ vĩo ló? Ge á yãkɛa mɛ́ dↄ̀ↄ vĩo kai!
30A yã́i má yã́kpalɛkɛ ń á Isailiↄ, baade a yãkɛawa. Ma Dii Lua mámɛ má ò. À nↄ̀sɛlilɛ à mikɛ̃ á tàaeↄwa píi, kɛ́ á duuna su á ásookɛo yã́i.
31Isailiↄ, à ↄzↄ̃ á tàaeↄzi píi, í á sↄ̃ ń á nisĩnao kɛkɛ dafu. Bↄ́yãi álɛ ázĩa kpa gaii?
32Ma Dii Lua ma mɛ̀, gbɛ̃e gaa lí kamaguo. À nↄ̀sɛlilɛ, í e àↄ ku.