Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Esekiel

Esekiel 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i tokim mi long autim dispela tok,
2“Yupela Israel i save laikim tumas long tok piksa olsem, ‘Ol papamama i kaikai pikinini bilong diwai wain i no mau. Tasol dispela i pait long maus bilong ol pikinini bilong ol.’ Bilong wanem yupela i save mekim dispela kain tok?
3Mi God, Bikpela, mi save stap oltaim, mi tok tru tumas long yupela, bai mi mekim yupela i lusim dispela tok olgeta.
4Laip bilong olgeta papamama na bilong ol pikinini i stap long han bilong mi tasol. Olsem na sapos wanpela man i mekim sin, dispela man tasol i mas i dai.
5“Sapos i gat wanpela gutpela man i stap, na pasin bilong en i stret olgeta, orait dispela man bai i stap gut.
6Dispela kain man i no save lotu long ol giaman god bilong ol Israel, na em i no save kaikai ol samting ol i givim olsem ofa long ol giaman god. Na em i no save trabel long meri bilong narapela man, na em i no save slip wantaim meri long taim meri i gat sik mun.
7Em i no save mekim nogut long ol arapela man na stilim samting bilong ol. Taim ol arapela man i dinau long em na givim em samting olsem mak bilong ol i mas bekim dinau, em i no save holim ol dispela samting olgeta. Nogat. Em i givim bek long ol man i bin dinau long em. Na em i save givim kaikai long ol man i hangre, na givim laplap long ol man i no gat laplap.
8Na taim wanpela wantok i dinau long em, na i laik bekim dinau, orait em i no save kisim winmani wantaim. Long taim em i harim kot, em i save mekim stretpela pasin tasol, na em i save stretim gut tok bilong ol man i kam long kot.
9Na em i save bihainim gut olgeta tok na lo bilong mi na mekim stretpela pasin tasol. Dispela kain man em i stretpela man, olsem na em bai i stap gut. Mi God, Bikpela, mi tok olsem.
10“Na sapos dispela kain man i gat wanpela pikinini man, na dispela pikinini i kamap bikpela pinis na i save stilim ol samting na kilim ol man o mekim wanpela kain pasin nogut
11papa bilong en i no bin mekim, orait em i mas i dai. Dispela pikinini i save kaikai ol samting ol i bin ofaim long ol giaman god, na em i save trabel long ol meri bilong ol arapela man.
12Em i save mekim nogut long ol rabisman, na em i save stil na em i save holim ol samting ol arapela man i givim em olsem mak bilong ol i mas bekim dinau. Na em i save lotu long ol giaman god, na mekim olkain rabis pasin long ples lotu bilong ol dispela samting nogut.
13Na taim ol wantok i bekim dinau, em i save kisim winmani wantaim. Ating dispela kain man bai i stap gut, a? Nogat tru. Em i bin mekim ol dispela pasin mi no laikim tru, na em i mas i dai. Asua bilong em yet na em bai i dai.
14“Na sapos dispela namba 2 man i gat wanpela pikinini man, na pikinini i kamap bikpela pinis na i lukim olgeta dispela pasin nogut papa bilong en i save mekim, tasol em yet i no bihainim dispela kain pasin, orait em bai i stap gut.
15Dispela kain man i no save lotu long ol giaman god bilong ol Israel, na em i no save kaikai ol samting ol i bin ofaim long ol giaman god. Na em i no save trabel long meri bilong narapela man,
16na mekim nogut long ol arapela man na stilim samting bilong ol arapela man. Na em i no save kisim wanpela samting olsem mak bilong ol man i mas bekim dinau. Na em i save givim kaikai long ol man i hangre na givim klos long ol man i no gat klos.
17Em i no save mekim nogut long ol rabisman, na em i no save kisim winmani long ol wantok. Em i save bihainim olgeta lo na tok bilong mi, olsem na dispela kain man bai i stap gut. Tru, papa bilong en i bin mekim planti sin, tasol pikinini i no ken i dai long asua bilong papa.
18Papa bilong en i bin mekim nogut long ol arapela manmeri na stilim ol samting bilong ol na mekim olkain pasin nogut. Olsem na papa i gat asua na em yet i mas i dai.

19“Tasol yupela Israel i save askim mi olsem, ‘Bilong wanem pikinini i no inap karim hevi bilong asua bilong papa bilong en?’ Orait mi bekim tok bilong yupela olsem. Sapos pikinini i mekim stretpela pasin na em i bihainim gut olgeta lo bilong mi, orait em bai i stap gut.
20Man i mekim sin, em tasol bai i dai. Sapos papa i mekim sin, orait pikinini i no gat asua, na em i no ken karim hevi bilong dispela sin. Na sapos pikinini i mekim sin, orait papa i no gat asua na em i no inap karim hevi bilong dispela sin. Stretpela man bai i kisim gutpela pe bilong stretpela pasin em i bin mekim, na man nogut bai i karim hevi bilong pasin nogut em i bin mekim.
21“Tasol sapos wanpela man nogut i lusim sin bilong en, na em i bihainim ol lo bilong mi na mekim stretpela pasin tasol, orait bai em i no inap i dai. Nogat. Em bai i stap gut.
22Mi no ken tingim moa ol sin em i bin mekim bipo. Nau em i mekim stretpela pasin, olsem na em bai i stap gut.
23Mi God, Bikpela, mi laik askim yupela, yupela i ting mi save amamas taim wanpela man nogut i dai, a? Nogat tru. Mi save amamas long taim man i lusim sin bilong en na i stap gut.
24“Tasol sapos wanpela stretpela man i lusim stretpela pasin na i mekim olkain pasin nogut mi no save laikim, olsem ol man nogut i save mekim, ating bai em i stap gut, a? Nogat tru. Bai mi no inap tingim moa wanpela gutpela pasin em i bin mekim. Em i givim baksait long mi na mekim sin, olsem na em i mas i dai.
25Tasol yupela i save tok olsem, ‘Dispela pasin Bikpela i save mekim, em i no stret.’ Orait yupela Israel, harim gut tok bilong mi. Yupela i ting pasin bilong mi i no stret, a? Nogat. Pasin bilong yupela tasol i no stret.
26Sapos stretpela man i lusim stretpela pasin na i mekim pasin nogut, orait em i gat asua na em bai i dai.
27Na sapos man nogut i lusim pasin bilong sin na i mekim stretpela pasin, orait em bai i no inap i dai. Nogat. Bai em i stap gut.
28Em i save pinis, pasin bilong en i no gutpela, olsem na em i lusim dispela pasin nogut na i bihainim stretpela pasin. Olsem na em bai i no inap i dai. Nogat. Bai em i stap gut.
29Mi bihainim dispela pasin, na yupela Israel i save tok, pasin bilong mi i no stret. Yupela i ting pasin bilong mi i no stret, a? Nogat. Pasin bilong yupela tasol i no stret.
30“Nau mi God, Bikpela, mi gat tok long yupela Israel. Long taim mi kotim yupela bai mi skelim pasin bilong yupela wan wan. Olsem na yupela i mas tanim bel na givim baksait long olgeta pasin nogut yupela i bin mekim. Sapos yupela i mekim olsem, orait pasin nogut bilong yupela i no ken bagarapim yupela.
31Bilong wanem yupela Israel i laik i dai? Mobeta yupela i lusim olgeta pasin nogut yupela i wok long mekim, na senisim olpela tingting na bel bilong yupela na kisim nupela bel na nupela spirit.
32Mi God, Bikpela, mi no save amamas long taim wanpela man o meri o pikinini i dai. Olsem na yupela i mas lusim sin na tanim bel na bai yupela i stap gut.”