Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - Esekiyela

Esekiyela 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Apanll nuwaa kamachtaku, tárangiya.
2Israelshuchish tsiyatsis uru taariya. Wapar wachin kapzee katungkachu, wipsha wanas kapzimun chtay ashchiya, atanaya. ¿Mayaamsha Israelchich anoo tsiyatsis tayus tayus ashkanaya?
3Nuw Taarashipaneeruri siyaa atina. Nuwaanamuni suri zurampatari atina. Ayamtaati siysa anoo yusur tsiyatcheezis.
4Yuw tputs yutaritshishee chinakana, anootsiri waneekchuri, tsipachinllinaya. ¿Antaati nuw waparimand yutaritshishiri wipaa wanicheezi? nda. Nuw tputsee ichingaru amuytakina. Ashirucha, itsinsaru natstayaruri, amuyaatsiri waneekina.
5Tputs wanasirimash taarash watacha wanasir taatarasha.
6An tputs apanllputsip machip íwar kárkachu, anush nda apanllputseem shambatshisheem pshtukiya. Mishat, nduntam ngichzimun apanllputsimun Israelchichimun mang' tatkiya. Mishat, nduntam wamkuree wizanll itutskitamta. Ashiritam, wizanll yuwash kurasee mantsaru anush nda ipunkiya.
7Mishat, minamtiyam tputsee nda kiyung yachakiya. Wandtaati tputseem urkirpa istarangu, Arangiri suwatpa, átu, maachiritaa púnlluree yarangu, anoo yusur kachizpazsha púnlluree tuwanpukiya. Mishat, minamtiyam nda tputsee maachiri shuchikiya. Tputsee nayaniku, mariz kayatku anoom katungtsee istakiya. Yuwaatssha tputs zapeeku anoomtam wamareem panakiya.
8Urkirpa tputseem istaku, nda anumand, Arangeem tuwapangandama, atiya. Mishat, tputs waanpatatin tsiyatssee yaramaam zandkusin, ichingaru mazinayaru, itsinsaru yasayaru, yuwaatsiri yutarit tsiyatarangu anootsiri waneeku, tputsee wanasirimsheetssha kis napkiya.
9Yuw nuwaana kamachtarangi anoo tatsamaru, wanasir waanaatsi yámandaku, taarash wanasiriri taaku, kamachtamareetsi payuku, an tputs zurumarpataricha tsinsa. An urutamari taaratartachiya. Nuwsha Apanlleeruri anumashee tputs kis napchima, Apanll tárangiya.
10Itaru, insha tputs wip tayutaritamapan pachampan xarashee wayampaniri taaku,
11itaru waparsha anumashee nda chinarangu, wipamarisha mantsir taaku, apanllputsip machip íwar kárkachu, anush apanllputsish shambatshishush pshtuku, kis apanllputseem tínarana anumun mang' tatku, misha wamkureetstaa wizanll itutseeru yamaku,
12tputsee pukiri kiyung yachaku, misha tputseetssha maachiree shuchikitam, misha urkiree tputseem istaku, anumand maachiritaa yaku, itaru ayamtaa anoo nda tuwanpuku, ashiritam apanllputsimun mang' tatku, ngichzimunari apanllputsimun yuwaa nuw kizpur tsiyantakuri, ksimun musáki, anoo kis chinaku,
13tputseem kurikee nayanikina, mangu átu, itaru yusursha tamundaku, arangitamanasha kurikirish tuwanpungandama táta, táta ashku, anumash tputs zapan masach taacheeja. Ichinguru ashpari yuw mantsir ashkana anoo, nuw kizpur tsiyantakina. Nuwsha waneekchuri, izuuru watstamamari watsipunpatari pastachiya. Waanamand yutaritshishirini tsipachiya.
14Mishat, apaz wapar yutaritshishush tachitku, itaru wipsha nda mantsirimshee chinaku,
15misha apanllputsip machip íwar kárkachu, anush nda apanllputseem shambatshisheem pshtuku, misha nduntam ngichzimun apanllputsimun Israelchichimun mang' tatku, misha nduntam tputsee wamkuree wizanll itutsku,
16nduntam minamtiyam tputsee kiyung yachaku, misha nda tamundaku, yuwaa kachiz tushiykchu anush maachiritaa yusur tuwanpuku, misha nduntam minamtiyam tputsee maachiri shuchiku, yuw tputs mariz kayatku anoom katungtsee istaku, yuw tputs zapeeku anoom wamareem panaku,
17nda tputsee natsaku, mantsir tayutaritku, urkirpa tputsee istaku, ndusha, Arangeem tuwapangandama, átu, misha tputs waanpatatin tsiyatssee yaramaam zandkusin, ichingaru mazinayaru, itsinsaru yasayaru, yuwaatsiri yutarit taarangu anootsiri waneeku, wanasirimsheetssha tputs kis napku, misha nuwaanaa kamachtarangi anootsiritam tatsamku, wanasir waanaatsi yámandaku, an tputs waparimand yutaritshishirini nda tsipachiya. Itaru, zurampatari kis taachiya.
18Itaru, waparsha mantsir taarangu, misha tputsee maachirita shuchirangitam, tputspatatin mantsirimash ashirangu; waanamandari yutaritshishirini waneeshimun tsipachparee.

19Siy saanpatataa tsiyatkus, táchpasa, ¿Tamashtaja nda waparimand yutaritshishirini, wipsha nda tsipamaam waritak tuwapamaama? táchpasa. Itaru, nuwsha siyaa atina. Watam wipsha nda mantsir yutaritshishee patataranguwa. Tputspatatin wanasir chinarangiya. K'kuzee tuminurangiya. Nuwaa kamachtamari kapung mangoonarangiya. Ashirucha, amb ashirangu, zurumpatari kis taachiya.
20Yuwamarisha mantsir tputs ashkana anumari tsipachinllinaya. Wipatam waparimand tumshir tuwapamaam pinasa, misha waparitam wipamand tumshir tuwapamaam pinasa. Tputs wanasirimash wanasirimsheetsimaritam taarash yachiya. Yutaritshishpansha tputs mantsirimsheetsiritam waneeshish pshtuchiya, Apanll tárangiya. Ashiriya, na kamaneena yuwaa chaanaatsi ksutchich anootsi.
21Apanll tárangiya; Yutaritshishpan tputs mantsirimshee kasakchinaareesinaya, nuwaatssha kuki payukchusin, wanasirsha taakchusin, tputsee wanasir tatsamooru chinakchusin, zurampatari an tputs tsipachazinllinaja.
22Nuwsha yuwaa mantsir ashirangana anoo yusur ayamtaati chinacheezi. Yuwamand wanasirsha taakchinllina, anumand kisshaparee taachinllinaya.
23Tputs mantsirimash msangaru tsipamaam nuw nda zandkina. Itaru, nuw tínatana; Taárashee mantsirimshee kasayarusin, wanasirsha taapana átana, nuw Apanlli zurampatari atina.
24Itaru, tputs wanasirimshee kasayarusin, mantsirimshishsha yusur pshtukchusin, yuwash tputs mantsirimish ashkana, anush ¿antaati an tputs arangiri taacheeja? nda. Ichtarima wanasir nuwash tachitarangsin, itaru anumunsha nuwaa kasakchusin, nuw anoo pakchiyam nayanikuri, tácheezi, ndambaree. Yutaritshishingaz chinarangusin, nuwaa kasaranganaya. Ashirucha, waanamandari chayarini waneekchuri, tsipachinllinaya, Apanll tárangiya.
25Itaru, siy nuwaa; Apanll mangu tputsee waneekiya, táchpasa. Itaru, mazinangints, Israelchichis. Siy; ¿Mayaamsa anoo chinakus, nuwaa yutaritam ínaksa? Saantari sáricheeru mantsir chinaksa. Watam siy mantsir taarasheetsis yámandaksawa.
26Tputs taarashish wanasirimshee kasayaru, mantsirimshishsha pshtukchu, tputsee nda tatsamooru chinaku, tsipatshaparee, yuwamand mantsir patatku anumandarita.
27Itaru, tputs yutaritshishee izuuru kasayaru, wanasirsha taakchu, kamungachshaparee.
28Waanaatsi mangoo p'tseeku, Xam; ¿nuw tamakuri ashkina? átu, ichingaru mantsir ashku anoo kapeetkachu, zurampatari an tputs zapan masach kis taachiya, atina; waneeshshee ndusha taachachiya.
29Itaru, siy Israelchichis nuwaa; Apanll mangu tputsee waneekiya, átpasa. Siy; ¿Mayaamsa anoo chinakus, nuwaa yutaritam ínaksa? Saantari sáricheeru mantsir chinaksa. Nda itsinsaru mangoonaksa.
30Nuw siyaa minamtawaatsiritis natstayaruri, Israelchicheetsis yuwamand mantsir ashirangis, anumand wanichintspa. Nuw Apanlleeruri atina; Nda ashishtamaam yutaritshisheetsis ksangints, zurampatari atina.
31Yuw ichinguru yutaritshishee mantsir patatarangis anoo ksangtsa. Nuw ashkis anoo nda kis naparangina. Ksimun musárangina. Mangooz kaneesichsha chinangints, watam ndunnaa ashkus, Israelchichis uru tsipatssawa.
32Nuw tina; Siyaa nda waani tsipapana, atina. Yutaritshishireetsis ksangtsa. Ashkachus, kis taachpasa, nuw Apanlli zurampatari atina, Apanll tárangiya. Ashiriya, kamaneena yuwaa Apanll, Yutaritshishee kasakchus, ndusha siyaa wanichintspa, tárangu anootsi.