Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Israa7eela biittaabaa intte, ‘Aawati caala woiniyaa teeraa min, naata achchai zil77iis’ giidi intte leemisiyoobai aibee?
3Taani Ubbaa Haariya GODAI ta de7uwan caaqqais: Hagaappe sinttau intte Israa7eela biittan ha leemisuwaa leemisekketa.
4Asaa ubbaa shemppoi taagaa; aawaa shemppoikka na7aa shemppoikka taagaa. Nagaraa oottiya shemppoi i bau haiqqana.
5“Issi asi xillo gidikko, tumu pirddaanne suuretettaa oottikko,
6i deriyaa bolli de7iya eeqau goinniyo sohotun maana xayikko, i Israa7eela asaa eeqau goinnana xayikko, ba shooruwaa maccaasaa tunissana xayikko, qassi kushe qitai yiido maccaasaara zin77ana xayikko,
7oonanne huqqunnana xayikko, acuwaassi oiqqidobaa guyye zaarikko, issi uraanne bonqqana xayikko, bau de7iyaagaappe namisettida asa mizikko, kallottidaagaa maizzikko,
8i woriyaa ekkanau dichchau tal77ana xayikko, ba kushiyaa balaappe shiishshi ekkikko, asaa giddon tumaa pirddikko,
9ta higgiyan hemettikko, ta wogaakka polidi naagikko, yaatikko, i xillo asa, i tumu paxa de7ana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
10“Ha bitaniyaassi shemppo woriyaa, bonqqiya, woikko ha geetettidabatuppe augaa gidinkka oottiya issi iita na7i de7ikko,
11ba aawai oottibeennabaa ubbabaa oottees. I deriyaa bolli de7iya eeqau goinniyo sohotun mees; i ba shooruwaa maccaasaa tunissees;
12i hiyyeesaanne manqquwaa huqqunnees; i asabaa bonqqees; acuwaassi oiqqidobaa zaarenna; eeqaukka goinnees; tunabaakka oottees;
13i dichchau tal77idi, woriyaa ekkees. Hegaa mala asi paxa de7anee? CHii, i paxa de7enna! I hegaa mala tunabaa oottido gishshau, i tuma haiqqana; a suuttaa acoikka a bollaana gidana.
14“Ha iita bitaniyaa na7ai ba aawai oottiyo ha nagaraa ubbaa be7iiddi, i hegaa malabaa oottana xayikko,
15i deriyaa bolli de7iya eeqau goinniyo sohotun maana xayikko, Israa7eela asaa eeqau goinnana xayikko, i ba shooruwaa maccaasaa tunissana xayikko,
16i oonanne huqqunnana xayikko, acuwaassi oiqqidobaa guyye zaarikko, i asabaa bonqqana xayikko, bau de7iyaabaappe namisettidaageeta mizikko, kallottidaageetakka maizzikko,
17i woriyaa ekkanau dichchau tal77ana xayikko, balaappe kushiyaa shiishshi ekkikko, i ta higgiyaa naagikko, ta wogankka hemettikko, yaatikko, i paxa de7anappe attin, ba aawaa nagaran haiqqenna.
18SHin a aawai ba ishantta wolqqan bonqqido gishshaunne ba asaa giddon iitaa oottido gishshau, ba nagaran haiqqana.

19“SHin intte, ‘Na7ai ba aawaa nagaran aissi qaxxayettennee?’ yaageeta. Na7ai tumu pirddaanne suuretettaa oottidi, ta higgiyaa minttidi naagikko, i tumu paxa de7ana.
20Nagaraa oottiya shemppoi i bau haiqqana. Na7ai aawaa nagaran qaxxayettenna; hegaadankka, aawai na7aa nagaran qaxxayettenna. Xillo asa xillotettai he aawussa gidana; iita asa iitatettaikka he aawussa gidana.
21“SHin nagaranchchai ba oottido nagara ubbaappe simmidi, ta azazuwaa naagikkonne tumu pirddaanne suuretettaa oottikko, i tumu paxa de7anaappe attin haiqqenna.
22I oottido naaquwaappe issoinne qofettenna. Ba oottido xillo oosuwaa gishshau, i paxa de7ana.
23Nagaranchchai ba ogiyaappe simmidi, paxa de7iyoogan ufaittaisippe attin, taani Ubbaa Haariya GODAI a haiquwan ufaittikke.
24“SHin xillo asi ba xillotettaappe guyye simmidi, nagaranchcha asi oottiyo nagaraanne tuna oosuwaa oottikko, i paxa de7anee? CHii, i oottido xillo oosuwaappe issoinne qofettenna; i ammanettennan ixxido gishshaunne i oottido nagaraa ubbaa gishshau, i haiqqana.
25“Intte hegan, ‘Godaa ogee suure gidenna’ yaageeta. Inttenoo, Israa7eela asatoo, ha77i siyite! Suure gidennai intte ogiyaa gidennee ta ogee?
26Xillo asi ba xillotettaappe guyye simmidi, nagaraa oottiyo wode, i ba oottido nagaraa gishshaa haiqqana.
27SHin iita asi ba iitatettaappe guyye simmidi, tumu pirddaanne suuretettaa oottiyo wode, i ba shemppuwaa ashshana.
28I ba oottido nagaraa ubbaa qoppidi simmido gishshau, i tumu paxa de7anaappe attin haiqqenna.
29SHin Israa7eela asati, ‘Godaa ogee suure gidenna’ yaagidosona. Inttenoo, Israa7eela asatoo, suure gidennai intte ogiyaa gidennee ta ogee?
30“Hegaa gishshau, inttenoo, Israa7eela asatoo, taani inttena ubbaakka intte ogiyaadan ogiyaadan pirddana. Nagarai intte xayuwaassi gaaso gidennaadan paaxite; intte mooro ubbaappekka simmite. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
31Intte naaqqido naaqo ubbaappe shaahettidi, ooratta wozanaanne ooratta ayyaanaa ekkite. Inttenoo Israa7eela asatoo, aibissi haiqqeetii?
32Taani issi asa haiquwaaninne ufaittikke. Hegaa gishshau, intte nagaraa paaxi simmidi, paxa de7ite! Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagiis.