Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Esekiyeli

Annabi Esekiyeli 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala naxa a masen n bɛ, a naxɛ,
2«Wo yi taali wɔyɛnyi falama nɛ Isirayila bɔxi ma. Wo naxɛ, ‹Forie na mangoe yɔxɔɛ don, e xa die nan ɲinyie muluxunma.› Wo na falama munfe ra?
3N bara n kali n yɛtɛ ra, a mu lanma wo xa yi taali fala Isirayila bɔxi ma sɔnɔn.
4N tan nan gbe na nii birin na, babɛ ba, di ba. N tan nan gbe e birin na. Nii naxan na yunubi raba, na nii nan bɔnɔma.»
5«Mixi naxan tinxin, naxan fe fanyi rabama,
6naxan mu sɛrɛxɛ donma kuye bɛ geyae fari, naxan mu a ya tima Isirayila xa kuyee ra, naxan mu yɛnɛ rabama a dɔxɔboore ginɛ ra, naxan mu ginɛ masama a xa kike wali kui,
7naxan mu mixi rawalima a yɛtɛ xa geeni xa fe ra, naxan donifa xa sɛɛkɛ ragbilenma a ma, naxan mu muɲɛ tima, kɔnɔ a fa setare ki, a dugi fi misikiinɛ ma,
8naxan mu geeni mɔɔli yo fenma doni kui, naxan a yɛtɛ suxuma fe ɲaaxi rabafe ra, naxan kiiti tinxinxi sama mixie tagi,
9naxan n ma yaamarie rabama, a n ma sɛriyɛ rabatu, na kanyi findixi tinxintɔɛ nan na. Na kisima nɛ. Alatala xui nan na ki.»
10Kɔnɔ xa a sa li a xa di nde na na, naxan mixi bɔnbɔma, a faxɛ tima, a fe ɲaaxi gbɛtɛ raba
11a baba mu darixi naxan na, a xa fe na di? A sɛrɛxɛ donma kuye bɛ geya fari, a yɛnɛ raba a dɔxɔboore xa ginɛ ra,
12a setare nun misikiinɛ tɔɔrɔma, a muɲɛ tima, a tondi sɛɛkɛ ragbilende, a a yae tima kuyee ra, a fe ɲaaxie rabama,
13a geeni fenma doni kui. Na mixi mɔɔli kisima? Ade, a a yɛtɛ nii sare fima nɛ faxɛ ra a xa fe ɲaaxie ma!
14«Kɔnɔ xa na di ɲaaxi di nde sɔtɔ, naxan bara a baba xa yunubie to, a fa lu a mu tin na wali mɔɔli rabade, a xa fe luma di?
15A mu sɛrɛxɛ donma kuye bɛ geya fari. A mu a ya tima Isirayila kuyee ra. A mu yɛnɛ rabama a dɔxɔboore ginɛ ra.
16A mu mixi rawalima a yɛtɛ xa geeni xa fe ra. A mu sɛɛkɛ maxɔrinma. A mu muɲɛ tima, kɔnɔ a setare kima, a dugi fima misikiinɛ ma,
17a a yɛtɛ suxuma fe ɲaaxi rabafe ra, a mu geeni mɔɔli yo fenma doni kui. Na di mu bɔnɔma a baba xa fe ɲaaxi xa fe ra. A kisima nɛ.
18Kɔnɔ a baba tan, naxan findi funmala ra, naxan a boore muɲa, naxan fe ɲaaxie raba a xa mixie tagi, a tan nan bɔnɔma a xa yunubie xa fe ra.»

19«Kɔnɔ wo n maxɔrinma, ‹Munfera na di mu a baba xa yunubi kote tongoma?› N xa a fala wo bɛ, na di tinxintɔɛ, naxan bara n ma sɛriyɛ rabatu, a kisima nɛ.
20Naxan na yunubi raba, na nan bɔnɔma. Di mu a baba xa yunubi kote xaninma. Baba fan mu a xa di xa yunubi kote xaninma. Tinxintɔɛ fama nɛ tinxinyi sare sɔtɔde. Yunubitɔɛ tan fama yunubi sare sɔtɔde.»
21«Kɔnɔ xa yunubitɔɛ gbilen a xa yunubie fɔxɔ ra, a bira Ala xa sɛriyɛ fɔxɔ ra tinxinyi kui, a kisima nɛ, a mu bɔnɔma.
22A fe kobi naxee birin naba, na birin bama nɛ a ma, a fa kisi a xa tinxinyi saabui ra.
23N tan wo Marigi Alatala ɲɛlɛxinma yunubitɔɛ xa ɲaxankatɛ ra? A xa gbilen a xa yunubi fɔxɔ ra, a xa kisi, na nan nafan n ma.»
24«Kɔnɔ xa tinxintɔɛ gbilen a xa tinxinyi fɔxɔ ra, a fa fe ɲaaxi raba alɔ yunubitɔɛ a rabama ki naxɛ, a kisima? A fe fanyi naxee birin naba, na birin bama nɛ a ma, a yunubi sɔtɔ, a fa bɔnɔ a xa fe ɲaaxie saabui ra.»
25«Wo naxɛ, ‹Marigi xa kira mu tinxin.› Isirayila bɔnsɔɛ, wo wo tuli mati n na. N ma kira mu tinxinxi xɛ, ka wo tan nan xa kira mu tinxin?
26Xa tinxintɔɛ a kobe so fe fanyi rabafe ra, a bɔnɔma a xa yunubie nan ma fe ra.
27Kɔnɔ xa tinxintare a kobe so fe ɲaaxi rabafe ra, a bira tinxinyi fɔxɔ ra, a kisima nɛ.
28A to a xa wali kobie birin mato, a natɛ tongo a xa gbilen nee fɔxɔ ra, na nan a ra a kisima, a mu bɔnɔma.
29Kɔnɔ Isirayila bɔnsɔɛ naxɛ, ‹Ala xa kira mu tinxin.› N tan nan ma kira mu tinxin ba, ka wo tan nan xa kira mu tinxin?»
30«Na kui Isirayila bɔnsɔɛ, n wo kankan makiitima a xa fe rabaxi bɛrɛ nan ma. Wo xa tuubi! Wo gbilen wo xa yunubie rabafe fɔxɔ ra, alako nee naxa wo bɔnɔ.
31Wo xa wo makuya wo xa yunubie ra wo naxee rabaxi, wo wo bɔɲɛ masara, wo xaxili nɛɛnɛ tongo. Isirayila bɔnsɔɛ, wo tima bɔnɔɛ kira ra munfe ra?
32N mu wama mixi yo xa bɔnɔ. Wo tuubi alako wo xa kisi! Wo Marigi Alatala xui nan na ki.»