Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Ezekiel

Ezekiel 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Waday inpaibagan Diyos en sak-en ay kanana:
2“Dakayo ay Israelita, apay nga ibagbaga yo din apat ay kanana: ‘Nangan din aam-a da si naalsem ay obas yan nakilem di aan-ak da.’
3Sak-en din Kangatoan ay Diyos et isapatak ay awni et enggay adi yon ibagbaga din apat ay nay ed Israel.
4Nemnemen yo ay okak amin ay manbibiyag. Din biyag di ama ya anak yan nan-iso ay okak. Mo sino di nanbasol et sisya di matey.
21“Mo di managbasol yan dokogana din amin ay basol na yan tongpalena amin din linteg ko ya say amagena din nalinteg ya kosto, adi matey mo adi et matagotagos sisya.
22Mapakawan amin ay basol na et matago gapo sin siged ay inamag na.
23Ay siya mo malaydanak sin kateyan di esa ay managbasol? Aga! Say panragsakak mo manbabawi ta matagos sisya.
24Ngem matey di esa ay nalinteg mo isaldeng na ay mangamag si kosto yan amagena din kababain ya lawa ay am-amagen di managbasol. Maliw-an din siged ay inamag na et matey, tan baken napodno ay mangonod en sak-en et nanbasol.
25“Ngem kanan yo, ‘Baken nalinteg di am-amagen Diyos.’ Ay kanan yo en baken nalinteg di am-amagek? Dakayo di baken nalinteg di am-amagena.
26Mo din nalinteg ay ipogaw yan isaldeng na ay mangamag si siged et say amagena din lawa, matey sisya gapo sin basol na.
27Ngem mo isaldeng di managbasol ay mangamag si lawa yan say amagena din nalinteg ya kosto, maisalakan din biyag na.
28Gapo ta binigbig na din basol na yan dinokogana, laton ay matagos sisya.
29Ngem kanan yo ay Israelita, ‘Baken nalinteg din am-amagen Diyos.’ Ay sak-en di baken nalinteg di am-amagena? Ay baken ayan si dakayo?
30“Dakayo ay polin Israel, okomek dakayo insigon sin inam-amag yo, isonga dokogan yo din lawa ay am-amagen yo ta adi kayo madosa gapo sin basbasol yo.
31Isaldeng yo am-in din lawa ay am-amagen yo. Apay nga ipalobos yo ay matey kayo ay Israelita?
32Adiak malaydan sin kateyan di olay sino ay ipogaw, isonga manbabawi kayo ta matago kayo,” kanan din Kangatoan ay Diyos.