Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Ezekiel

Ezekiel 47

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Idi siya di, intaolin din lalaki si sak-en sin segpan di Timplo. Waday ginawang ay mapmapo sin dallem di segpan yan manturong sin bomandas balaan di agew ay sinasagang di Timplo. Man-ayos ay bomallalong sin abagatan di altar.
2Inbalan din lalakis sak-en sin Timplo et nandan kami sin segpan sin naibandas amyanan. Pag nan iturong sak-en sin segpan sin bel-ayan ay naisagang sin balaan di agew. Waday kitkittoy ay ginawang ay man-ay-ayos sin bomandas abagatan di segpan ay sana.
3Nanlokod din lalaki si 500 ay metro sin bomandas balaan di agew, pag nan pandanen sak-en sin danom yan engganas mokmokling di kalosong na.
4Nanlokod kasin si 500 ay metro, pag nan pandanen sak-en yan engganas peweg di kalosong na. Nanlokod kasin si 500 ay metro yan sin gitang ko di kalosong din danom.
5Nanlokod kasin si 500 ay metro yan enggay linmosong ay adiak ammoy lokod na. Masapol ay langoyen mo agadangen.
6Kanan din lalaki en sak-en, “Sik-a ay anak di ipogaw, nemnemem si kosto am-in dana ay inilam.” Pag omipango et nantaoli kami sin benget di ginawang.
7Idi dinmateng kami sin benget na, inilak di ad-ado ay kaiw sin nandinmang.
8Kanan din lalaki, “Omayos din danom ay nay sin daga ay naibandas belaan di agew yan mantaros sin Tanap ay Jordan enggana ay domateng sin Lebeng ay Asin. Mo domateng sin lebeng ay doy yan pasigedena din danom isdi.
9Amin ay omayosan din ginawang ay nay et mabiyag di olay sino ay parsua. Mawada abe di ad-ado ay nigay sin ginawang tan pasigedenan danom ya mangidawat si biyag sin amin ay lugar ay omayosana.
10Ad-adon to di mannignigay sin benget di ginawang ay sana et ibilag da din tabokol da sin benget na manipod sin obbog ed Engedi enggana sin obbog ed Eneglaim.
11Din mabiyag ay nigay isdi et kaman met laeng din wada sin Baybay ay Mediterranean.
12Sin nandinmang ay benget di ginawang, gomabay di amin ay kalasin di kaiw ay manlames. Adi mango din tobo da yan kankanayon ay manlames da. Binowan ay mayat di lames da, tan din danom ay manibog en daida et mapmapo sin Timplo. Makan din lames da yan para agas din tobo da.”