Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 47

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yen biru durɔ wi, u kɑ Esekiɛli ɡɔsirɑ sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔwɔ. Yerɑ nim mu kurɑmɔ dii ten kɔnnɔn tem di sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ. Domi dii ten kɔnnɔ ɡɑ mɛɛrɑwɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ. Mɑ nim mɛ, mu kokumɔ mu dɔɔ sɑ̃ɑ yerun nɔm ɡeu ɡiɑ yɑ̃ku yerun sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ.
2Mɑ u mɑɑ kɑ nùn dɑ kɔnnɔ, ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ. Mɑ bɑ besirɑ bɑ dɑ tɔɔwɔ sere kɔnnɔwɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ. Mɑ Esekiɛli u wɑ nim mɛ, mu kokumɔwɑ nɔm ɡeu ɡiɑ.
3Durɔ wi, u dɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ. N deemɑ u wɛ̃ɛ nɛni win nɔmɑɔ. Nɡe mɛ u dɔɔ, u yɑm mi yĩirɑ ɡɔm soonu nɔrɔbu (1.000). Mɑ u Esekiɛli tɔburɑsiɑ. Mɑ nim mɛ, mu nɑ sere win nɑɑ wĩinɔ.
4Yen biru u mɑɑ ɡɔm soonu nɔrɔbu yĩirɑ. Mɑ u derɑ Esekiɛli u nim mɛ tɔburɑ. Mɑ nim mɛ, mu nɑ sere win dũu wĩinɔ. Mɑ u mɑɑ susi u yĩirɑ ɡɔm soonu nɔrɔbu. Mɑ mu nɑ sere win pɔrɑɔ.
5Mɑ u mɑɑ yĩirɑ ɡɔm soonu nɔrɔbu mi n sɑ̃ɑ nim bwee bɑkɑru te Esekiɛli u ǹ kpɛ̃ u tɔburɑ. Domi nim mɛ, mu duku. Goo kun kpɛ̃ u mu tɔburɑ mɑ n kun mɔ kɑ kɛ̃ɛri.
6Mɑ u Esekiɛli sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, tɔnun bii, ɑ ye kpuro mɛɛrɑ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ? Mɑ u kɑ nùn wurɑmɑ dɑɑ ten bɔ̃ɔwɔ.
7Ye u kɑ nùn turɑ mi, yerɑ u wɑ dɑ̃nu nu dɑbi dɑɑ ten ɡoo ɡookɑɔ.
8Mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nim mɛ, mu koo kokuwɑ mu dɑ wɔɔ berɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑɔ kɑ wɔwɑ ye bɑ mɔ̀ Arɑbɑɔ kpɑ mu sere dɑ nim wɔ̃kuɔ. Mɛyɑ mu koo nim wɔ̃kun nim dɛɛrɑsiɑ.
9Mi nim mɛ, mu ɡesi duɑ kpuro, hunde koni ye yɑ wɑ̃ɑ mi yɑ ko n wɑ̃ɑru mɔwɑ. Kpɑ swɛ̃ɛ yi n dɑbi. Domi mi nim mɛ, mu duɑ kpuro mu koo mɛ mu tie dɛɛrɑsiɑwɑ.
10Sɑɑ Enɡɛdin di n kɑ dɑ Eni Eɡɑlɑimuɔ, surɔkɔbɑ bɑ ko n dɑ n wɑ̃ɑwɑ mi, bɑ n yɑ̃ɑkoronu keewɑ dɑɑ ten ɡoorɔ. Tɑ ko n swɛ̃ɛ bwese bwesekɑ mɔwɑ nɡe nim wɔ̃ku ɡe bɑ sokumɔ Mɛditerɑnɛ. Swɛ̃ɛ yi, yi ko n dɑbi.
11Adɑmɑ bɑ koo ten dɑɑ burenu kɑ ten yɛrusu deriwɑ bɔɔ te tɑ wɑ̃ɑ min sɔ̃.
12Ten ɡoonɔ dɑ̃ɑ ko n kpiɑwɑ nìn wurusu kun dɛrurɑmɔ, nìn mɑrum kun mɑɑ kpeemɔ. Nu ko n dɑ yewɑ suru bɑɑwure. Domi nu ko n nim wɑɑmɔwɑ sɑ̃ɑ yerun di. Bɑ ko n dɑ dɑ̃ɑ nin mɑrum diwɑ kpɑ bu kɑ nin wurusu bɑrɑrun tim ko.
13Amɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ɡeruɑ. Nɑ nɛɛ, bɛɛ Isirelibɑ, tem mɛ i ko i bɔnu ko, kon bɛɛ mɛn nɔɔ burɑ yenu sɔ̃ɔsi. Yosɛfun bwese kɛrɑ bɔnu yiruwɑ yɑ koo wɑ.
14Bwese kɛri yi yi tien bɔnu yɑ ko n nɛwɑ. Domi nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɔmɑ suɑ nɑ bɔ̃ruɑ nɑ nɛɛ, bɛɛn bɑɑbɑbɑrɑ kon mu wɛ̃. Yen sɔ̃nɑ bɛɛ i ko i mu wɑ i tubi di.
15Tem mɛn nɔɔ burɑ yeru wee. Sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ, tɑ toruɑ sɑɑ nim wɔ̃ku ɡe bɑ mɔ̀ Mɛditerɑnɛn di n kɑ dɑ Hɛtilonin swɑɑɔ sere kɑ Sedɑdin wuu duu yerɔ,
16kɑ Hɑmɑtiɔ kɑ Bɛrɔtɑɔ kɑ Siburɑimuɔ. N deemɑ wuu si, su wɑ̃ɑwɑ Dɑmɑsi kɑ Hɑmɑtin nɔɔ burɑ yerun bɑɑ sɔɔ kɑ Hɑsɛɛ Hɑtikonin temɔ Hɑfɑrɑnin tem nɔɔ burɑ yeru ɡiɑ.
17Nɡe mɛyɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeun tem nɔɔ burɑ yee te, tɑ ko n wɑ̃ɑ sɑɑ nim wɔ̃ku ɡe bɑ mɔ̀ Mɛditerɑnɛn di n kɑ ɡirɑri Hɑsɑɑ Enɔɔwɔ Dɑmɑsin tem nɔɔ burɑ yerɔ kɑ Sɑfoniɔ Hɑmɑtin tem nɔɔ burɑ yerɔ.
18Sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ mɑɑ tem mɛn nɔɔ burɑ yeru tɑ koo dɑɑ te bɑ mɔ̀ Yuudɛni swĩiwɑ Hɑfɑrɑniɔ kɑ Dɑmɑsiɔ kɑ Gɑlɑdiɔ kɑ Isirelibɑn tem bɑɑ sɔɔ. Tɑ ko n wɑ̃ɑwɑ sɑɑ tem nɔɔ burɑ yee te tɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑn di n kɑ nɑ nim wɔ̃ku bɔruɡuuɔ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ.

19Sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑn tem nɔɔ burɑ yee te, tɑ koo dɑwɑ sɑɑ Tɑmɑɑn di sere kɑ Mɛribɑn bwiɑɔ Kɑdɛsiɔ kpɑ tu Eɡibitin dɑɑru swĩi sere n kɑ ɡirɑri nim wɔ̃ku ɡe bɑ mɔ̀ Mɛditerɑnɛɔ. Nɔɔ burɑ yee te tɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ, terɑ mi.
20Sɔ̃ɔ duu yeru ɡiɑn tem nɔɔ burɑ yeru tɑ ko n sɑ̃ɑwɑ nim wɔ̃ku ɡe bɑ mɔ̀ Mɛditerɑnɛ mɑ yɑ yɔ̃rɑ Hɑmɑtin deedeeru sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ. Sɔ̃ɔ duu yeruɡiɑrɑ mɑɑ mi.
21Bɛɛ Isirelibɑn bwese kɛri wɔkurɑ yiru sɔɔ
22i ko i tem mɛ bɔnu ko kɑ tɛtɛ bɛɛn tii tiinɛ sɔɔ kɑ sɔɔ be bɑ wɑ̃ɑ kɑ bɛɛ bɑ kɑ bibu mɑrɑ bɛɛn suunu sɔɔ. I ko i bu ɡɑrisiwɑ nɡe Isirelibɑ. Kpɑ i tubi ye bɔnu ko kɑ be sɑnnu kɑ tɛtɛ.
23I ko i sɔɔ nùn win bɑɑ wɛ̃wɑ bwese kɛrɑ yè sɔɔ u wɑ̃ɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.