Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Ezekiel

Ezekiel 47

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne miduma a zuen te etew pelikù diyà te ǥemawan te valey te Nengazen, ne zutun duen neehè ku he wahig he edtudà pehendiyà te edsilaan he ebpuun diyà te zizalem te ǥemawan te valey te Nengazen. (Is baley te Nengazen, nekesinaru ziyà te edsilaan.) Mibelikùkù haazà is wahig diyà te zapit te egkekewanan he kilid te pemuhatà, dapit te zivavà kayi.
2Ne miduma a zuen te etew ziyà te ǥawas duen te valey te Nengazen. Diyè key mebayà te veyeey he zapit te zizaya. Ne inliǥuy e zin diyà te ǥawas pehendiyà te veyeey he zapit te edsilaan. Dutun neehè ku is wahig he edtudà he ebpuun diyà te zapit te zizaya zuen te veyeey.
3Midhipanew key zuen te etew pehendiyà te edsilaan he veyvey te wahig, ne edsigudu en sikandin edsukud. Ne hein 1,700 en he ǥiek is keziyù te nehipenawan dey, ne imperapas e zin te wahig he taman pa te lenglenguan te menge paa ku.
4Midlaus en maan medsukud sikan is etew te 1,700 he ǥiek ne impeuman e zin iperapas diyà te renged te netemanan din ne taman te vuel ku haazà. Ne midsukud pa sikandin te 1,700 he ǥiek ne impeuman e zin iperapas diyà te wahig he renged te netemanan din ne taman te hawak ku.
5Ne midlaus pa mesukud te selakew en he 1,700 he ǥiek, ne kenè ku en egketegkad is wahig he renged din su utew en mezalem. Kinahanglan en heini he ed-emperasen.
6Migkeǥiyan a zuen te etew te, “Sikew is etew, purungi nu timan-i is neehè nu.” Ne midume e zin te kedlikù he ziyè key mebayà te kilid duen te wahig.
7Ne zutun te kebayè dey zutun ne zuen ku naahà he mezakel he menge kayu ziyà te pesikilizà te pangpang.
8Ne migkaǥi sikandin kayi te kedì te, “Heini he wahig edtudà pehendiyà te tanà diyà te edsilaan petupang diyà te Araba pehendiyà te Daǥat he Minatey. Ne ebmeupiyè en is taam te Daǥat he Minatey, ne kenè en mepait.
9Minsan hendei is egketudaan kayi zuen duen mahabet he menge isdà wey zuma pa he uuyag he menge linimbag diyà te wahig, su ibpemeupiya kayi is taam te timusen he wahig.
10Mahabet is ebpengisda diyà te Daǥat he Minatey he ebpemuun diyà te En Gedi pehendiyè en te En Eglaim. Is beyvey egkeeneb te puket he igkagkag. Egkeiring te Zaǥat he Mediteraneo is Daǥat he Minatey su ebmahabet kayi is nekedseselekawà he menge isdà.
11Piru is menge wahig diyà te peliǥuy kayi ne kenà egkaawà is timus duen su para zuen egkekuwaan te timus te menge etew.
12Edtuvù diyà te pesikilizà duen te wahig he edtudà is nekedseselekawà he menge kayu he ebpemeǥas. Kenà egkeǥangu is menge zahun dan wey kenà egkaamin is menge veǥas dan. Ebpemeǥas heini kada vulan su edtudaan man duen te wahig he ebpuun diyà te valey te Nengazen. Egkekaan is menge veǥas dan ne igkevawi is menge zahun dan.”
13Migkaǥi is Nengazen he MEGBEVAYÀ te, “Iyan heini menge zulunà te tanà he ebehinen niw ziyà te 12 he menge tribu te Israel he egkepengevilin dan. Beǥayi niw te zezuwa he vahin is tribu ni Jose.
14Kinahanglan he ped-iiringa niw te ebahin is tanà, su nenangdù a ziyà te menge kepuun niw he ibeǥey ku heini kandan ne egkehimu heini he kevilin niw.
15Iyan heini menge zulunà: “Is dulunà diyà te zizaya, ebpuun diyà te Zaǥat he Mediteraneo pehendiyà te Hetlon, pehendiyà te Lebo Hamat, pehendiyà te Zedad,
16pehendiyà te Berota, pehendiyà te Sibraim he ziyà te dulunà te Damascus wey Hamat, taman te Hazer Haticon he ziyà te zulunà te Hauran.
17Umbe, is dulunà diyà te zizaya ebpuun diyà te Zaǥat he Mediteraneo taman te Hazar Enan, he ziyà te zulunà te Damascus wey Hamat he ziyà te zizaya. Iyan heini dulunà diyà te zizaya.
18“Is dulunà diyà te zapit te edsilaan ebpuun diyà te zulunà te Hauran wey Damascus pehendiyà te Wahig he Jordan he iyan mibpedsivey te tanà he Gilead wey tanà he Israel pehendiyà te Daǥat he Minatey taman te Tamar. Iyan heini zulunà diyà te edsilaan.

19“Is dulunà diyà te zivavà ebpuun diyà te Tamar pehendiyà te serebseb te Meriba Kadesh edlaus diyà te zal-ug te Ehipto taman te Zaǥat he Mediteraneo. Iyan heini zulunà diyà te zivavà.
20“Is dulunà diyà te edsenlepan iyan mismu is Daǥat he Mediteraneo taman diyà te lugar he atbang te Lebo Hamat. Iyan heini zulunà diyà te edsenlepan.
21“Behina niw heini is tanà diyà te kada tribu niw.
22Kevilin niw heini wey te kenà menge Israilihanen he mid-ubpà duma keniyu he neetew ziyà te Israel is menge anak dan. Isipa niw sikandan he menge Israilihanen iring keniyu, ne vehini niw zaan sikandan te kevilin he tanà te tribu te Israel.
23Ke hentei ki tribu is mid-emuran dan, ne zutun daan sikandan ebeǥayi te tanà he kandan he vahin. Iyan a, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, is migkaǥi kayi.”