Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Esekiyeli

Annabi Esekiyeli 47

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na xɛmɛ naxa n nagbilen hɔrɔmɔbanxi sode dɛ ra sogetede mabiri, banxi ya nu rafindixi dɛnnaxɛ ma. Mɛnni n naxa ye to mini ra. Na ye nu kelima sɛrɛxɛbade kɔɔla mabiri nɛ.
2Na xɛmɛ naxa n namini kɔɔla sode dɛ ra, muxu tɛtɛ mabilin tande biri ra, han tɛtɛ sode dɛ ra sogetede mabiri. Ye nu xalɛma sode dɛ yirefanyi biri ra.
3Na xɛmɛ to mini sogetede biri ra, luuti nu na a yi ra, a naxa nɔngɔn ya wulu keren maniya mɛnni. A fa n nagiri ye ma, naxan nu bara te han n san kɔnyi.
4A man naxa nɔngɔn ya wulu keren maniya, a n nagiri ye ma, naxan nu bara te han n xinbi. A man naxa nɔngɔn ya wulu keren maniya, a n nagiri ye ma, naxan nu bara te han n tagi.
5A to nɔngɔn ya wulu keren gbɛtɛ maniya, na ye nu bara findi xure ra mixi mu nu nɔma naxan igiride, fo a xa ye masa.
6Na tɛmui a naxa n maxɔrin, «Adamadi, i bara yi fe to a fanyi ra? A naxa n xanin xure dɛ ra.
7Mɛnni n naxa wuri bili gbegbe to, e tixi xure dɛ firin na.»
8Na xɛmɛ naxa a fala n bɛ, «Yi xure xun tixi sogetede nan na, a sa goro Yurudɛn farɛ ma, a sa sin baa ma, naxan ye mu fanxi. Xure ye na baa li dɛnnaxɛ, baa ye fanma nɛ a fanyi ra,
9yɛxɛe fa balo. Yɛxɛ wuyama nɛ mɛnni na xure ye xa fe ra, naxan baa ye fanma. Na xure ye na lu dɛnnaxɛ, nimasee baloma nɛ a fanyi ra.
10Keli En Gedi ma, han a sa dɔxɔ Egelayimi ra, yɛxɛsuxuie dinma nɛ mɛnni birin na, e e xa yɛlɛe sa. Yɛxɛ mɔɔli birin nan suxuma naa, alɔ naxee toma Baa Xungbe ma.
11Ye yire ndee mu fanma, alako fɔxɔɛ xa lu naa.
12Wuri bili mɔɔli birin nan bulama na xure dɛ firinyi ma. E burɛxɛ mu lisima, e bogi fan. Kike yo kike e bogima nɛ a fanyi ra na xure ye xa fe ra naxan kelima hɔrɔmɔbanxi kui. E bogi findima baloe nan na, e burɛxɛ findi seri ra.»
13«Wo Marigi Alatala yi nan masenxi, a naxɛ: Wo xa yi bɔxi itaxun Isirayila bɔnsɔɛ fu nun firinyie ma, a xa findi e kɛ ra. N xa na naaninyie masen wo bɛ. Yusufu bɔnsɔɛ bɔxi itaxunxi firin nan sɔtɔma,
14naxee birin lan. Isirayila bɔxi findima wo birin kɛ nan na, alɔ n na n kali wo benbae bɛ ki naxɛ.»
15Bɔxi naaninyie nan ya: A kɔɔla sɛɛti fɔlɔma Baa Xungbe nan ma, a siga Xetelon kira ra, a dangi Lebo Xamata ra, Tisedadi,
16Berota, Sibirayima, naxan na Damasi nun Xamata tagi, han a sa dɔxɔ Xaseri Tikoni ra, naxan na Xawuran naaninyi ra.
17Na kui, na naaninyi kelima baa xungbe nan ma, a siga han Xasari Enan, naxan na Damasi kɔɔla mabiri. Tisafoni bɔxi na kɔɔla nan ma. Isirayila naaninyi nan na ki kɔɔla mabiri.
18Isirayila bɔxi naaninyi sogetede mabiri kelima Damasi nɛ, a siga Xawuran. Yurudɛn xure findixi naaninyi nan na Galadi bɔxi nun Isirayila bɔxi tagi, a sa baa li sogetede biri ra. Isirayila naaninyi nan na ki sogetede mabiri.

19Isirayila bɔxi naaninyi yirefanyi mabiri kelima Tamari, a siga han Meriba Kadesi, han Misira xure nun baa xungbe ma. Isirayila naaninyi nan na ki yirefanyi mabiri.
20Isirayila bɔxi naaninyi sogegorode mabiri kelima baa xungbe nan ma, han Lebo Xamata longori. Isirayila naaninyi nan na ki sogegorode mabiri.
21«Wo xa yi bɔxi itaxun wo bore ma Isirayila bɔnsɔɛe ki nan ma.
22A xa findi wo kɛ ra, a nun mixie kɛ ra naxee sabatixi wo xɔnyi a nun e xa die. Wo xa e tongo alɔ Isirayila lasiri, naxee kɛ sɔtɔma Isirayila bɔxi ma wo ya ma.
23Na xɔɲɛe sabatixi bɔnsɔɛ naxan ya ma, e xa e kɛ sɔtɔ mɛnni nɛ. Wo Marigi Alatala xui nan na ki.»