Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 47

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He bitanee zaaridi, tana Beeta Maqidasiyaa geliyoosaa efiis. Beeta Maqidasiyaa geliyo penggiyaappe garssaara haattai pulttidi, Beeta Maqidasiyaappe arshsho baggi goggees. Beeta Maqidasiyaayyo tohossa baggaara duge goggidi, yarshshiyoosaappe tohossa baggaara kanttees.
2I tana huuphessa penggiyaa baggaara kessidi, arshshokko xeelliya penggiyaa yuushuwaara kaalettidi efiis. He penggiyaappe tohossa baggaara haattai goggees.
3He bitanee likkiyo meetiriyaa ba kushiyan oiqqidi, arshsho baggi biidi, goggiya haattaa kaallidi, 1,000 waraa likkiis. Likkidi tana haattaa giddoora kaalettiis; haattai taayyo meeshi meqettaa gakkees.
4Naa77anttokka 1,000 waraa likkidi, haattaa giddoora tana kaalettiis. Haattai taayyo gulbbataa gakkiis. Qassi 1,000 waraa likkidi, tana haattaa giddoora kaalettiis. He wode haattai taayyo xeessaa gakkiis.
5I qassikka 1,000 waraa likkiis. SHin he haattai daro ciimma gidido gishshau, taani pinnanau danddayabeikke; i asi wadhdhennan pinnanau danddayenna shaafa gidiis.
6He bitanee tana, “Laa asa na7au, hagaa be7adii?” yaagiis. Hegaappe guyyiyan, i tana shaafaa gaxau guyye zaariis.
7Taani simmada yaa gakkiyo wode, shaafaa doonan ha baggaaranne ya baggaara keehi daro mittai de7iyaagaa be7aas.
8I tana hagaadan yaagiis; “Ha haattai arshsho bagga biittau goggidi, Aaraba Wombban gelees. I hegan goggenna Maxine Abban geliyo wode, he haattai ooraxxidi, xillo haatta kiyees.
9Ha shaafai goggidi biyo sohuwan de7iya, sham77i giya meretati ubbai paxa de7ana; qassi he shaafai yaa goggidi, abbaa haattaa ooraxissidi xillissiyo gishshau, qoodan daro corattida moleti yan de7ana. Hegaappe denddidaagan, he shaafai goggiyoosan de7iyaabai ubbai paxa de7ana.
10Moliyaa oiqqiyaageeti abbaa doonan eqqana; Enggaadappe biidi En-Egilaima gakkanaashin de7iya sohoi moliyaa oiqqanau gitiyaa yeggiyo soho gidana. Meediteraane Abban de7iya moletudan, hegankka daro dumma dumma qommo moleti de7ana.
11SHin abbaa doonan de7iya careenne deellee maxine gididi attanappe attin, ooraxxokkona.
12He shaafaa doonan ha baggaaranne ya baggaara miyo aifiyaa aifiya, daro dumma dumma qommo mittati de7ana. Eta haittai qoqqofettenna; aifiyoogaakka aggokkona. Beeta Maqidasiyaappe kiyiya haattai etakko goggiyo gishshau, eti aginan aginan ooratta aifiyaa aifana. Eti aifido aifee quma gidana; eta haittaikka xale gidana” yaagees.
13Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Israa7eela zaretussi tammanne naa77atussi biittaa laata gade oottada, neeni shaakana zawai hagaa. Yooseefa zaretussi naa77u saamai imetto.
14Taani kase intte maizza aawatuyyo ha biittaa laatissanau caaqqaas; ha77i intte ubbaikka likkiyan shaakkidi laattite.
15“Biittaayyo huuphessa bagga zawai hagaa: Meediteraane Abbaappe denddidi, Hetiloona katamaanne Hamaata Pinuwaa kanttidi, Xedaade katamaa gakkees.
16Hegaappe qassi Berootanne (Damasqqoppenne Hamaatappe giddo zawan de7iya) Sibraima katamata kanttidi, Hauraana zawan de7iya Tiikona katamaa gakkees.
17Hegaassi Israa7eela biittaayyo huuphessa bagga zawai Hamaata biittaa huuphessa baggau aggidi, Meediteraane Abbaappe arshsho baggi biidi, Damasqqo biittaa zawan de7iya Haxaari-Enaana katamaa gakkees.
18“Arshsho bagga zawai Haxaari-Enaanappe denddidi, Damasqqoppenne Hauraanappe gidduwaara kanttees. Hegaappe qassi Israa7eelappenne Gala7aadeppe gidduwan de7iya Yorddaanoosa SHaafan zawatiiddi, Maxine Abbaa kanttidi biidi, Taamaara katamaa gakkees.

19“Tohossa bagga zawai Taamaarappe denddidi biidi, Mariiba Qaadeesan de7iya pulttuwaa gakkanaashiina. Hegaappe huuphessaara arggo baggaa oiqqidi, Gibxxe SHaafaa kaallidi biidi, Meediteraane Abbaa gakkees.
20“Arggo bagga zawai Meediteraane Abbaa gididi, huuphessa baggaara Hamaata Pinuwaappe arggo baggaa gakkees.
21“Hegaa gishshau, ha biittaa Israa7eela zaretu likkiyan shaakki ekkite.
22Intteyyoonne intte giddon naata yelidi de7iya betetuyyo biittaa laata oottidi shaakkite. Eta intte intte biittan yelettida Israa7eela asadan xeellite. Eti inttenaara issippe Israa7eela zaretuura gadiyaa saaman ekkona.
23Betee Israa7eelan ai zariyaara de7ikkokka, he i de7iyo zariyaa giddon ayyo laata biittaa immite. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.