Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 47

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya gidala ako sa tawo balik ngadto sa pultahan sa templo, ug adunay nagdagayday nga tubig gikan sa ilalom sa agianan sa templo sa balay paingon sa sidlakan—kay ang atubangan sa templo nag-atubang sa sidlakan—ug nagdagayday ang tubig paingon sa habagatang bahin sa templo, sa tuong bahin sa halaran.
2Busa gipagawas ako niya agi sa habagatang ganghaan ug gipalibot paingon sa ganghaan nga nag-atubang sa sidlakan, ug didto nagdagayday ang tubig gikan niini nga ganghaan sa habagatang bahin niini.
3Samtang nagpadulong ang tawo sa sidlakan, adunay pangsukod nga pisi sa iyang kamot; nagsukod siya ug 1, 000 ka cubit ug gidala ako agi ngadto sa tubig nga taman sa kiting.
4Unya nagsukod na usab siya ug 1, 000 ka cubit ug gidala ako ngadto sa tubig nga taman sa tuhod; ug nagsukod na usab siya ug laing 1, 000 ka cubit ug gidala ako ngadto sa tubig nga taman sa bat-ang ang gilalomon.
5Sunod nagsukod na usab siya ug laing 1, 000 ka cubit, apan usa na kini ka suba nga dili nako matabok tungod kay mitaas ang tubig ug mahimo na nga langoyon ang kalalom niini—suba kini nga dili na malabang.
6Miingon ang tawo nganhi kanako, “Anak sa tawo, nakita mo ba kini?” ug gipagawas niya ako ug gipalakaw pabalik paingon sa daplin sa suba.
7Sa akong pagbalik, adunay daghang mga kahoy ang isig-kadaplin sa suba.
8Miingon ang tawo kanako, “Mogawas kini nga tubig paingon sa sidlakang ginsakopan ug paubos sa Araba; kini nga tubig modagayday paingon sa Dagat nga Asin ug mahimo kini nga tab-ang.
9Mahimo nga ang matag buhing binuhat nga nagpanon magpuyo kung diin nagdagayday ang tubig; adunay daghang mga isda niini, kay nagdagayday kini nga tubig didto. Himoon nga tab-ang ang tubig nga parat. Mabuhi ang tanang butang kung diin modangat ang suba.
10Unya mahitabo nga magtindog ang mga mananagat sa En Gedi daplin sa tubig, ug adunay dapit nga ladlaran sa mga pukot diha sa En Eglaim. Adunay daghang nagkalainlaing matang sa isda didto sa Dagat nga Asin, sama sa kadagaya sa isda diha sa Dako nga Dagat.
11Apan dili mamahimong tab-ang ang lapukon ug lamakan nga mga dapit sa Dagat nga Asin; alang kini sa paghatag ug asin.
12Tapad niini nga suba sa mga daplin niini, sa isig kakilid, motubo ang tanang matang sa mga kahoy nga makahatag ug bunga nga makaon. Dili malaya ang mga dahon niini ug dili kini mawad-an ug bunga. Matag bulan mamunga ang mga kahoy, tungod kay modagayday kanila ang tubig nga gikan sa balaang puloy-anan. Ang bunga niini alang sa pagkaon, ug ang mga dahon niini alang sa pagpanambal.
13Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: “Mao kini ang paagi sa pagbahin-bahin ninyo sa yuta alang sa napulog duha ka mga tribo sa Israel: adunay duha ka bahin si Jose.
14Bahinbahina ninyo sa patas ang giisa sa akong kamot ug gipanumpa nga ihatag sa inyong mga amahan. Mainyo kining yutaa ingon nga panulondon.
15Mao kini ang mahimong utlanan sa yuta sa amihanang bahin gikan sa Dako nga Dagat agi sa Hetlon, ug unya hangtod sa Zedad.
16Unya ang utlanan paingon sa Berota, sa Sibraim, nga anaa sa tungatunga sa Damascus ug Hamat, ug paingon sa Hazer Haticon, nga tapad sa utlanan sa Hauran.
17Busa ang utlanan gikan sa dagat paingon sa Hazar Enan sa utlanan sa Damascus ug Hamat padulong sa amihanan. Mao kini ang amihanang bahin.
18Sa sidlakang bahin, taliwala sa Hauran ug sa Damascus ug taliwala sa Gilead ug sa yuta sa Israel mao ang Suba sa Jordan. Kinahanglan nga sukdon ninyo gikan sa utlanan hangtod sa sidlakan nga dagat; kining tanan mao ang sidlakan nga utlanan.

19Unya sa habagatang bahin; habagatan sa Tamar paingon sa katubigan sa Meriba Kades, sa lugot sa Ehipto paingon sa Dako nga Dagat, ug ang habagatang bahin paingon sa habagatan.
20Unya ang kasadpan nga utlanan mao ang Dako nga Dagat kung diin nagpadulong kini atbang sa Hamat. Mao kini ang kasadpan nga bahin.
21Niini nga paagi bahinon ninyo kini nga yuta alang sa inyong mga kaugalingon, alang sa mga tribo sa Israel.
22Busa bahin-bahinon ninyo kini nga mga panulondon alang sa inyong mga kaugalingon ug alang sa mga langyaw nga anaa sa inyong taliwala, kadtong mga naghimugso ug mga bata sa inyong taliwala ug kadtong uban kaninyo, sama sa mga lumad nga katawhan nga gipanganak sa Israel.
23Unya mahitabo nga mag-uban ang langyaw sa mga tribo kung diin siya nagpuyo. Kinahanglan nga hatagan ninyo siya ug panulondon—mao kini ang pahayag ni Yahweh nga Ginoo.”